Netherlands

Wet kwaliteitsborging bouw

 

 

Kwaliteitsborging in de bouw

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is nauw verweven met de Omgevingswet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil deze wet – na enkele malen uitstel – van start laten gaan op 1 juli 2023. De Wkb heeft als beoogd doel de positie van de opdrachtgever te versterken. De essentie van de wet is aantoonbaar te leveren wat je hebt afgesproken. Deze kwaliteitsborging kan een goede manier zijn om faalkosten te verminderen.

 

Wat verandert er voor u bij invoering van de Wkb?

De Wkb betekent grote veranderingen voor de aannemer. In sommige gevallen is het goed om nu al na te denken over hoe u bij de inwerkingtreding van de wet kunt voldoen aan alle eisen:

Dossiervorming

Vanaf de inwerkingtreding van de wet moeten alle aannemers een consumentendossier overhandigen aan hun opdrachtgever, voor alle (vergunningsplichtige en vrije) bouwwerken. Dit geldt ook voor infrawerken als het een werk is volgens het Bouwbesluit. Documentatie betreft alle fasen van het bouwproject voor een dossier bevoegd gezag en een consumentendossier, om aan te tonen dat u voldoet aan alle eisen van het contract en het Bouwbesluit. Wanneer het dossier ook voor al lopende projecten moet worden opgeleverd, kan dit tot vervelende situaties leiden. Daarom wil de minister dat de verplichting alleen geldt voor overeenkomsten die zijn gesloten ná inwerkingtreding van artikel 7:757a BW (naar verwachting per 1 januari 2023).

Toezicht

De toetsing aan het Bouwbesluit wordt niet meer gedaan door de gemeente, maar door een onafhankelijke kwaliteitsborger. Deze wordt ingeschakeld door de vergunningsaanvrager, eventueel via de aannemer. Zonder verklaring van een kwaliteitsborger kan de gemeente ingebruikname verbieden.

Aansprakelijkheid

De aannemer is aansprakelijk voor alle gebreken na oplevering optreden. Tenzij deze gebreken niet aan hem toe te rekenen zijn, bijvoorbeeld een ontwerpfout (wanneer de aannemer dit niet voor zijn rekening heeft genomen). De bewijslast ligt bij de aannemer. Dit betreft dwingend recht voor particuliere opdrachtgevers.

Waarschuwingsplicht

De waarschuwingsplicht voor aannemers blijft bestaan voor onjuistheden in opdracht, plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, die de aannemer kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Nieuw is dat hij schriftelijk en ondubbelzinnig moet waarschuwen en tijdig wijzen op mogelijke gevolgen voor deugdelijke nakoming van de overeenkomst.

5% regeling

Deze regeling geldt alleen voor de particuliere woningbouw. De bouwconsument mag tot 5% van de aanneemsom op de laatste bouwtermijn inhouden en in depot storten bij de notaris voor een termijn van 3 maanden. Nu mag notaris na deze termijn dit bedrag zonder toestemming overmaken aan aannemer. Met de nieuwe wet moet de aannemer in de tweede maand na oplevering aan de opdrachtgever/bouwconsument expliciet, schriftelijk vragen of hij het depot wil handhaven of uitkeren. De notaris ontvangt een kopie van deze brief. Als de aannemer de notaris geen kopie van deze brief stuurt mag de notaris het depot niet vrijgeven.

 

Hoe kunt u zich nu al voorbereiden op de Wkb?

Behalve deze wijzigingen wordt ook de waarschuwingsplicht verscherpt en verandert de 5%-regeling. Om straks aan al deze eisen te voldoen, is het belangrijk om op tijd te anticiperen op al deze veranderingen. Inventariseer dus welke risico’s dit met zich meebrengt en start op tijd met het aanleggen van dossiers.

 

Samenwerking met Bouwend Nederland

Aon werkt al tientallen jaren samen met Bouwend Nederland, dé ondernemersorganisatie binnen de bouw- en infrasector. Samen met de Bouwend Nederland Verzekeringscommissie ontwikkelen wij verzekeringsoplossingen die zijn toegespitst op uw risico’s en onderscheidend zijn in de markt. Leden van Bouwend Nederland profiteren van extra voordeel op deze producten via www.bouwendnederlandverzekeringen.nl.

Profiteer als lid van Bouwend Nederland van de extra voordelen 
 

Vragen? Neem contact met ons op

Heeft u vragen over de gevolgen van de Wkb voor uw bedrijf? Neem dan contact op met onze gespecialiseerde adviseurs. U bereikt ze makkelijk en snel via het contactformulier.
 

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.