Norway

Aon Norway mener: Kommuner kan spare millioner  

Mer konkurranse på kommunal pensjon kan være gunstig for svært mange kommuner i Norge

 
Storebrand og DnB ønsker nå å gå inn i markedet og utfordre den dominerende aktøren KLP innenfor kommunal pensjon. Aon Norway mener som uavhengig pensjonsrådgiver at økt konkurranse i beste fall vil kunne gi betydelige gevinster.
 
Et hvert marked med svak eller ingen konkurranse vil på sikt gi dårlige vilkår for kundene, typisk i form av høyere priser og snevert produktutvalg. Frem til nå har vi i praksis kun hatt én leverandør av forsikret løsning innenfor kommunal tjenestepensjon. Pensjon er vanligvis det største enkeltinnkjøpet en kommune gjør hvert år. Mer konkurranse på dette området har dermed helt klart potensiale til å frigi betydelige ressurser som noen kommuner vil bruke på bedre sykehjem, skoler, barnehager og andre tjenester til innbyggerne, mens andre vil prioritere å redusere skatt og avgifter. Her vil sikkert de tradisjonelle politiske skillelinjene spille en rolle, men det er å forvente å at det er en tverrpolitisk enighet om å gjøre innkjøp av en så stor tjeneste på en mest mulig gunstig måte, selv om KLP tradisjonelt har en viss støtte hos toneangivende arbeidstakerorganisasjoner.
 
Selv om dette er nytt, tror vi at markedet kan utvikle seg raskt utover i 2019 fordi kommunene er forpliktet etter innkjøpsreglene til å legge ut tjenesten på anbud når det nå er kjent at det er flere leverandører som vil gi tilbud. Frem til nå har det kun vært én aktiv leverandør av kommunal pensjon, og kommunen har der med kunnet la være å gå på anbud. Spørsmålet er særlig aktuelt nå for de 40 kommunesammenslåingene som trer i kraft fra 1. januar 2020, og som i prinsippet da må inngå nye pensjonsavtale fra samme dato. Det er ikke lett å forstå regelverket på annen måte enn at de nå må ut på anbud.
 
Det er svært viktig i denne saken å si at opptjening og utbetaling av offentlig tjenestepensjon vil være den samme, uavhengig av valg av leverandør. Innholdet i pensjonsordningen bestemmes i tariffoppgjørene, og i lovvedtak i Stortinget. Konkurranse handler bare om best mulig finansiering.
 
Når man gjennomfører konkurranser på dette området er første bud at de ansatte blir trygge på at rettighetene er de samme uavhengig av pensjonsleverandør. Videre inneholder tariffavtalen i KS-området detaljerte bestemmelser om prosedyre og ulike andre aspekter ved pensjonsordningen, som det er viktig å ta hensyn til. Det er ikke tvil om at disse bestemmelsene fortsatt bidrar til å gjøre det ressurskrevende for helt nye aktører å komme inn i markedet, og setter krav til erfaring med å gjennomføre denne type anbud. Nå starter heldigvis ikke Storebrand og DNB med helt blanke ark. Noen få kommuner har fortsatt sin ordning her, og det er å anta at disse kundene vil være viktige referansekunder å kontakte når man nå får en periode med økt konkurranse igjen.  
 

En uttalelse fra konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet sier at norske kommuner har mye å tjene på å legge sine pensjonsavtaler ut på anbud og dermed utløse konkurranse. Storebrand og DnBs comeback i markedet for kommunal (tjeneste) pensjon kan bety en etterlengtet mulighet for norske kommuner å spare kostnader.
 
Les hele innlegget publisert 20. desember i Dagens Næringsliv:
https://konkurransetilsynet.no/innlegg-kommunepensjoner-bor-ut-pa-anbud/

Mer informasjon

Les mer