Norway
Internasjonale forsikrings- og pensjonsløsninger Aon

Internasjonale forsikrings- og pensjonsløsninger


Multinasjonale skadeforsikringsprogram

Norske virksomheter med datterselskaper i utlandet har økt fokus på kostnadskontroll, risikokontroll og compliance. Det er viktig for multinasjonale selskap å ha nødvendig oversikt over aktiviteter og eksponeringer i de landene hvor de har virksomhet. Aon har lang erfaring i etablering av globale forsikringsprogram og utarbeidelse av relevant Insurance Policy som blant annet bidrar til sikring av verdier for alle selskaper i konsernet, beskriver prosedyrer som sikrer kontroll over skadeutvikling og samt retningslinjer for håndtering av premieskatt og lokale avgifter.

På internasjonal basis har Aon organisert et omfattende sett med tjenester i et betjeningskonsept som vi kaller Aon Global Client Network. Dette er spesielle enheter i hvert land, hvor dyktige medarbeidere betjener våre kunder med multinasjonal eksponering på tvers av landegrensene. Konseptet gjør det mulig å koordinere og administrere forsikringsløsninger for nettopp store og komplekse internasjonale konsern. Med tilgang på lokal forsikringsekspertise vil datterselskapene oppleve god og trygg rådgivning på lokalt språk.

Internasjonale pensjons- og personforsikringer

Multinasjonale bedrifter møter utfordringer når den internasjonale og multikulturelle arbeidsstyrken vokser:

  • Virksomhetsstyring (Corporate Governance)
  • Behov for kostnadseffektivitet og krav om økte marginer
  • Økt kompleksitet når lokale personalgoder skal håndteres på en enhetlig måte over hele verden og samtidig oppfylle lokale lovkrav (Compliance) være
  • Behov for kostnadseffektive og markedstilpassede løsninger for utstasjonerte og expatriates eller andre ansatte som bor eller arbeider utenfor sine hjemland
  • Balanseringen mellom sentral kontroll av personalgoder, og det at lokale løsninger i ulike land skal være tilpasset lokale forhold

Aon i Norge inngår i Aons Global Benefit Practice nettverk. Vi hjelper multinasjonale arbeidsgivere i møtet med disse utfordringene gjennom mange ulike tjenester. Noen tjenester leveres fra Aon i Norge, andre i samarbeid med våre kollegaer utenfor Norge.

Utstasjonerte og medfølgende familier

Norsk næringsliv blir stadig mer internasjonalisert. Norske morselskaper etablerer virksomhet utenfor Norge, og norske bedrifter får utenlandske eiere gjennom oppkjøp og fusjoner.

Arbeidsgiver møter personalmessige utfordringer når ansatte midlertidig bor og jobber utenfor sine hjemland, eller de har lokalt ansatte i flere land. Hvert land har sitt sosialsystem, skattesystem, pensjonslovgivning og forsikringstradisjon. Det er også ulike kulturer for hvordan finansiering av økonomisk trygghet fordeles mellom stat, arbeidsgiver og individ.

Aon hjelper bedrifter med å avklare hvilke plikter og løfter arbeidsgiver påtar seg, og hva den enkelte ansatte selv må ta ansvar for. Det er viktig å forstå konsekvensen av å forlate hjemlandet, og hva som er situasjonen i det landet man kommer til.

Aon bistår med å finne tilpassede pensjons- og forsikringsløsninger. Aon i Norge har god innsikt i hvordan norske bedrifter innretter sin HR- og forsikringsstrategi for expatriates og mobile internasjonalt ansatte. Vi samarbeider også tett med Aon’s globale nettverk når kundebehov tilsier dette.

I tillegg til rollen som forsikringsmegler, er dette sentrale rådgivningstemaer for Aon:

  • HR policy, ansettelseskontrakter og formalisering av løfter og forpliktelser
  • Tilknytning til norsk folketrygd eller andre sosialsystemer
  • Tilknytning til kollektive pensjons- og forsikringsordninger i hjemlandet eller i arbeidslandet

Medfølgende familie

Flytting til utlandet medfører konsekvenser for hele familien. Det påvirker ledsagerens yrkeskarriere og økonomi, og barns tilknytning til hjemlige rettigheter endres.

Uten egen inntekt i denne perioden gis det vanligvis ikke pensjonsrettigheter eller opptjening i form av tjenestepensjon. Det er også vanskelig å opprettholde medlemskap i norsk folketrygd eller hjemlandets sosialsystem. Dermed taper ledsager også fremtidige ytelser etter at familien har returnert hjem. Det kan også ta tid før de er fullt ut forsikringsmessig dekket ved uførhet etter hjemkomst.

Aon kan bistå arbeidsgiver med å avklare hvilket ansvar de påtar seg overfor medfølgende familie, og hva den enkelte familie må ta ansvar for selv.

Rådgivning/megling av kollektive avtaler i ulike land

Historisk har mange multinasjonale bedrifter fulgt en desentralisert ledelsesmodell, der lokale datterselskaper har hatt ansvar for sine egne personalgoder.

Dagens markedskrefter og internasjonale bokføringsprinsipper innebærer risiko knyttet til for eksempel humankapital, økonomiske og juridiske forhold. Organisasjoner tvinges derfor til å strømlinjeforme virksomheten, og å ta mer aktivt del i håndteringen av personalgoder.

Mange bedrifter ser på konserninnkjøp av kollektive løsninger for pensjon, helseforsikring, risikodekninger og multinasjonal pooling som midler for å oppnå kostnadsreduksjoner, økt lønnsomhet og vekst.

Aon kan bistå med å vurdere hvilke løsninger som er de rette for bedriften. Vi kan evaluere eksisterende ordninger og kostnadene knyttet til dem. Tilgjengelige stordriftsfordeler kartlegges, og sammen med bedriften kan vi utvikle en global strategi for personalgoder som støtter opp under konsernets HR strategi.

Våre lokale eksperter kan gi anbefalinger om markedstilpassede løsninger, og arrangere lokale anbudsrunder.

Vi kan levere strategisk rådgivning rundt pensjons- og forsikringsordninger både til hovedkontoret og til lokalkontorer. Samtidig hjelper vi med å implementere en lokal forsikringspolicy som er i tråd md bedriftens globale retningslinjer.

Ta kontakt med vårt team på telefon 67 11 22 00 eller epost [email protected] for å høre mer om hvordan Aon kan hjelpe med deres forsikringsløsninger.