Norway
Sjøforsikring og sjøfart Aon Norway

Sjøforsikring

Ved siden av kapitalkostnader og kostnader til mannskap og drivstoff utgjør forsikringene en av de aller største utgiftspostene i rederinæringen. Vår oppgave er å sørge for at rederiet har de forsikringene det behøver – til riktig pris.

Prosjektidé og finansiering

Forsikringsmegleren identifiserer risikofaktorene i prosjektene og gir råd om mulige forsikringsløsninger. Å kunne demonstrere kontroll med risikofaktorene forenkler dialogen med assurandører og panthavere. Dette har spesiell betydning i en prosjektutviklingsfase.

Kontrakter

Våre jurister og spesialister på sjøassuranse har et bredt erfaringsgrunnlag som vi stiller til rederiets disposisjon. Kontraktene evalueres mot de forsikringsløsningene som foreligger. Vi er spesielt opptatt av ansvarsforholdene i kontraktsverket.

Kalkyler

Ikke alt skal forsikres. Det finnes risiko som med hell kan bygges inn i kalkylene og senere tas ut som bonus for god drift, i stedet for å være en ren utgiftspost i form av forsikringspremier. Kanskje kan man ta en høyere egenandel? Vi hjelper rederiet å identifisere slike muligheter. Vi jakter også på unødvendige dobbeltdekninger.

Kontrahering og ombygging

Et eget fagområde er forsikring av byggerisiko, der verftets forsikringsprogram står helt sentralt. Rederier med forsikringsbehov knyttet til ombygging av fartøyer vil ha spesiell nytte av vår kompetanse på dette området. Det kan blant annet være nødvendig å kjøpe forsikringer mot forsinkelser og manglende levering.

Skip er verdifulle gjenstander!

Kaskoforsikringene utgjør en betydelig utgiftspost for rederiet. Vi er en av de store aktørene på dette området, med inngående kontakter over hele verden. Dette apparatet stiller vi til rederiets disposisjon. Vi bistår også med forsikringsløsninger knyttet til selve driften av skipene.

Forvaltning og drift

Forsikringsmegleren er rederiets bindeledd til forsikringsmarkedene. Endringer i drift og forvaltning av skipene som har betydning for forsikringsdekningene kommuniseres til assurandørene via megleren, som også sørger for det nødvendige papirarbeidet. Vi har gode rutiner for drift og forvaltning av rederiets forsikringer. Dette er effektivt og tidsbesparende for rederiet.

Spesielle behov

Vi gir også råd når rederiet står overfor spesielle oppgaver eller vurderer nye oppdrag i ukjent farvann. Vi har eksperter på «smale» fagområder som forsikring av uvanlig eller spesielt farlig last, og av kompliserte slep. Vi har også tilgang til spesielle forsikringsprodukter for spesielle forhold. For eksempel kan man forsikre seg mot tap som skyldes korrupsjon og andre former for politisk risiko.

Ansvarsforsikring – mer enn P&I

Vi har egne fagmiljøer på P&I-forsikring. Våre meglere følger nøye utviklingen på dette området, og har detaljerte kunnskaper om markeder og vilkår i hele verden. Men internasjonale næringer er også spesielt eksponert for krav mot styre og ledelse. Få kan mer om forsikring mot slike krav enn våre eksperter på styreansvar og andre typer formueskadeforsikring.

Forsikring av mannskapene

Vi har gjennom mange år opparbeidet oss en helt spesiell posisjon i markedet for forsikringsløsninger fremforhandlet innenfor et tariffregime. For eksempel er flere av forsikringsordningene i Norges Rederiforbund og Rederienes Landsforening tilrettelagt av oss. Vår kompetanse på forsikringsløsninger for mannskapene er unik.

Havari og skader

Skadebehandling finner normalt sted i forsikringsselskapene. I Aon legger vi likevel stor vekt på å inneha egen kompetanse på havari og skader. Vi har eksperter på dette området som sitter på kundens side av bordet når spørsmål om erstatninger skal utredes. Våre havaridirektører og deres folk er ofte de beste støttespillere rederiet har i vanskelige situasjoner.


 

Ikke bare rederier ...