Norway
Akvakultur & Fiskeforsikring Aon Norway

Akvakultur og fiskeforsikring

Aon Norway har lange tradisjoner innen havbruk og fiske. Det er ikke uten grunn at alle våre kontorer ligger langs kysten!

Fish farming and Aquaculture

​There are very special expectations related to the aquaculture industry, not only in Norway but throughout the world. According to the FAO (UN’s Food and Agriculture Organization), farming will as a source of marine proteins be more important compared to traditional fishing. Many believe that fish farming and aquaculture are one of the most important industries in our country -  an industry that will resume the position as our most important export industry once our oil and gas adventure is gradually reduced. We at Aon Norway are therefore strongly involved in this development.
 
Insuring live stock require special expertise. We believe it is of invaluable importance for the entire industry to be able to connect with a partner in insurance that is not tied to a particular insurance company but instead can utilize the entire market beyond the Norwegian market. This enables us to find the best solutions for your business, regardless of insurance supplier.
 
Fish farming and aquaculture are distinctive industries with a very special risk profile. There is a need to insure both biomass and other assets (equipment, boats, buildings / assets and employees). In addition,  insuring the entire value chain (both inbound and outbound), as well as the risk of external influence (eg liability, recall, credit, cyber, etc.) is of great importance.

Fiskeoppdrett og havbruk

Det knytter seg helt spesielle forventninger til oppdrettsnæringen, ikke bare i Norge men i hele verden. I følge FAO så vil oppdrett bli en viktigere kilde til marint protein sammenlignet med tradisjonelt fiske. Mange mener fiskeoppdrett og havbruk er en av de viktigste næringene i landet – de som skal overta når oljeeventyret en gang er over. Også vi i Aon Norway er sterkt engasjert i denne utviklingen.

Levende forsikringsobjekter krever spesiell kompetanse. Vi tror det er av uvurderlig betydning for hele næringen å kunne knytte til seg en samarbeidspartner på forsikring som ikke er bundet til et spesielt forsikringsselskap men i stedet kan benytte det totale markedet ut over det norske markedet. Dette setter oss i stand til å finne frem til de beste løsningene for din bedrift, uavhengig av leverandør.

Fiskeoppdrett og havbruk er særegne virksomheter med helt spesiell risikoprofil. Det er behov for å forsikre både biomasse og andre eiendeler (utstyr, båter, bygg/eiendeler og ansatte). I tillegg er det behov for å forsikre hele verdikjeden (både inngående og utgående), samt risiko for ekstern påvirkning (f.eks ansvar, recall, kreditt, cyber etc.)
 

Fiskebåtrederier

Vår havgående flåte arbeider innenfor tøffe rammevilkår. Nasjonal og internasjonal lovgivning regulerer fisket, og virksomheten er preget av en global og lokal konkurransesituasjon som stadig er i forandring.

I Aon Norway er vi opptatt av det som foregår i norsk fiskerinæring. Vårt engasjement er bygget opp rundt rådgivning og megling av forsikringsløsninger for næringen. Ikke minst gjelder dette tariffestede persondekninger som bidrar til større økonomisk trygghet for personalet om bord.

Naturlig nok har vi valgt å legge mange av våre aktiviteter på dette området til våre kontorer langs kysten. Her har vi samlet vår spisskompetanse på fiskerinæringen.

Vår innsats for næringen begrenser seg ikke til personforsikringer. Vi megler også

  • kaskoforsikringer
  • ansvarsforsikringer / P&I
  • forsikring av fangst

Assistanse ved forsikringsskader

Saksbehandling og utbetaling av oppgjør ved forsikringsskader finner normalt sted i forsikringsselskapene. I Aon Norway legger vi likevel stor vekt på å inneha egen kompetanse på skadeoppgjørsprosesser, i form av medarbeidere som sitter på kundens side av bordet når spørsmål om erstatninger skal utredes. Vår oppgave er å kvalitetssikre skadebehandlingsprosessen slik at våre kunder kan få et raskt og riktig oppgjør i henhold til forsikringsvilkårene.

I Aon Norway har vi gode statistikk- og analyseverktøy for skader. Dette er viktige redskaper i arbeidet med risikostyring. Det statistiske materialet kan benyttes i forhandlinger med forsikringsselskapene i forbindelse med anbud og fornyelser.

Vårt engasjement på dette området er spesielt omfattende innenfor skipsfart og offshore, der en enkelt skade kan være særdeles komplisert og tidkrevende.

Dagfinn-200117-00205-Copy-(1).jpg