Norway
Pensjon Konsulent- og tjeneste Aon Norway

Pensjonsrådgivning -og beregninger

Det er vår erfaring at pensjonsspørsmål berører og engasjerer ansatte og tillitsvalgte på en helt annen måte enn andre økonomiske spørsmål.

Et mangfold av muligheter

Det finnes en rekke ulike modeller for oppsparing og utbetaling av pensjon i næringsliv og offentlig sektor. Mange har faktisk flere pensjonsordninger. En vanlig kombinasjon er åpen innskuddsordning sammen med en eller flere lukkede ytelsesordninger. De fleste har også AFP, privat eller offentlig eller begge deler.

Fusjoner, oppkjøp og overføring av virksomhet kan gi samme situasjon – samt mange andre spørsmål som må løses effektivt og raskt.

Kostnadene til pensjon har økt vesentlig. Både offentlige og private virksomheter må føre pensjonskostnader etter ulike regnskapsstandarder. Kostnadene oppleves ofte som lite forutsigbare.

Lover og regler om pensjon er endret mye. Mange mener at stadig nye forskrifter gjør at en mister overblikk.

Markedet oppleves som selektivt. Bedrifter kan erfare at det er dyrt eller vanskelig å finne gode avtaler.

Aon Norway kan hjelpe med alt dette!

Med støtte fra et av de største pensjonsfaglige miljøene i Norge kan du sikre at bedriften får de beste og mest effektive løsningene for alle parter.

Vårt servicekonsept for næringsliv og offentlig sektor

Vårt servicekonsept for bedrifter med innskudds- eller ytelsespensjon omfatter bistand med kostnadsbudsjettet, kontroll av forsikringsavtaler og korrespondanse, informasjon til ansatte, ledelse og tillitsvalgte, analyser, produktovervåking og annen bistand. Vi deltar gjerne i styringsgruppe eller pensjonsutvalg. For bedrifter med innskuddspensjon utfører vi også beregninger av lønnskompensasjon ved nyansettelser. Når det er behov for det utarbeider vi anbudsdokumenter og går i markedet for å finne den mest konkurransedyktige pensjonsleverandør for bedriften.

Overgang fra ytelse til innskudd eller hybridpensjon

Både bedrifter og offentlig sektor legger mye tid og ressurser i overgangsprosesser. Dette skyldes blant annet at regelverket er komplisert, modellene mer avanserte, og at de ansatte er bevisst på sine pensjonsrettigheter. Spesielt står konsekvensene for den enkelte ansatte sentralt i slike prosjekter.

Vi bidrar både med prosjektledelse og alle nødvendige fagressurser i små, store og kjempestore prosjekter. I et godt prosjekt stiller også bedriften selv med nødvendig beslutningskapasitet.

Pensjonsberegninger

Vår avdeling for pensjonsøkonomiske beregninger (PØK) leverer beregninger av pensjonskostnader og -forpliktelser etter både norske og internasjonale regnskapsstandarder. Vi leverer også beregninger av økonomiske konsekvenser ved endringer i pensjonsordningene. I forbindelse med due diligence-prosesser, fusjoner og fisjoner bidrar vi med konsekvensanalyser for regnskapet.

Det er viktig å ha kontroll over alle regnskapsmessige konsekvenser ved overgang til innskuddspensjon, inkludert likviditetseffekter og behovet for eventuell lønnskompensasjon for medarbeidere som taper på en overgang. Vi utfører rutinemessig slike beregninger for både større og mindre virksomheter.