Norway
Egen pensjonskonto - artikkel i Aons nyhetsbrev

Egen pensjonskonto - endring i Lov om Innskuddspensjon

Hver gang du trer ut av en innskuddspensjonsordning vil du få utstedt et pensjonskaptialbevis. Det betyr at mange arbeidstagere har fått utstedt mer enn én slik PKB, men kun 5% slår disse sammen, selv om det vil spare administrasjonsgebyrer og gi mer pensjon for pengene. Med dette som utgangspunkt ble det 3. mai vedtatt en endring i Lov om Innskuddspensjon. Endringen innebærer at arbeidstakere i innskuddspensjonsordninger skal få samlet sine pensjonskapitalbevis fra tidligere på én konto i arbeidsgivers pensjonsordning.

Overføringen av pensjonskapital baserer på et passivt samtykke og vil bli gjennomført med mindre medlemmet reserverer seg. Ansatte har tre måneder på å reservere seg mot å overføre tidligere opptjent kapital til arbeidsgivers pensjonsordning. Det vil også være mulig å velge en egen leverandør for de samlede pensjonsmidlene både fra tidligere og dagens arbeidsgiver.

Kostnader
Hvis pensjonsmidlene overføres til arbeidsgivers pensjonsordning vil kostnadene fordeles slik:
  • Arbeidsgiver dekker alle administrasjon av samlet pensjonsinnskudd
  • Ansatte betaler forvaltning av tidligere opptjening
  • Arbeidsgiver betaler forvaltning av opptjening i nåværende arbeidsforhold
Hvis den ansatte selv velger leverandør for både dagens og tidligere opptjening vil arbeidstaker betale både forvaltning og administrasjon, mens arbeidsgiver betaler en standardisert kompensasjon til den ansatte.

Informasjonsplikt
For arbeidsgiver er det viktig å merke seg at det blir et forsterket krav til informasjon.
  • Arbeidsgiver skal informere om hva det innebærer å samle midlene i sin ordning slik at det er mulig å sammenligne kostnader og investeringsvalg
  • Informasjon om kostnader og investeringsvalg innhentes av arbeidsgivers pensjonsleverandør
  • Den institusjonen som forvalter pensjonskapitalbeviset plikter å tilgjengeliggjøre informasjon om kostnader, investeringsvalg mv.
  • Arbeidsgiver og pensjonsleverandør er begge ansvarlige for å forsikre seg om at den ansatte har mottatt informasjon og råd som sendes elektronisk
 
Veien videre
Det er ikke bestemt når loven skal gjelde fra, men alt tyder på at det vil bli fra 01.01.2021. I tillegg vil det komme forsikrifter som skal regulere blant annet hvilken informasjon som skal gis fra leverandør og arbeidsgiver og hvordan man skal fastsette kompensasjonen fra arbeidsgiver for ansatte med selvvalgt leverandør.
 

Mer informasjon