Norway

Klagebehandlingsrutine Aon Norway AS

 

Når klagebehandlingsrutinen gjelder


Klagebehandlingsrutinen gjelder når noen erklærer eller uttrykker at de ikke er fornøyd med forsikringsmeglingstjenester utført av Aon.

Hvordan klage


En person som ikke er fornøyd med Aons forsikringsmeglingstjenester kan meddele dette til sin kontaktperson i Aon eller kostnadsfritt sende en skriftlig klage til selskapet. Klagen kan sendes per post eller e-post, og adresseres til:

Postadresse: Aon Norway AS, att: Klageansvarlig, postboks 1503 Vika, 0117 Oslo
E-postadresse: klager@aon.no

Hvilken informasjon klagen bør inneholde


For at klagebehandlingen skal blir så effektiv som mulig bør klagen inneholde informasjon om:

  1. Klagers navn og eventuelt kontaktperson og kontaktopplysninger
  2. Årsaken til klagen, gjerne med så mange detaljer som mulig som kan belyse saken
  3. Navnet på den/de ansatte i Aon som er involvert
  4. Relevant underlagsdokumentasjon

Aons behandling av klagen


Når Aon mottar en klage skal den som klager få en bekreftelse om at klagen er mottatt og opplysninger om forventet behandlingstid. Klagen vil bli behandlet effektivt og som hovedregel innen fire uker etter at Aon har mottatt den. Dersom det ikke er mulig å ferdigbehandle klage innen fire uker skal klageren få beskjed om dette og en begrunnelse for forsinkelsen.

Klageansvarlig i Aon er Senior Legal Counsel. Klageansvarlig skal innhente relevant informasjon som kan belyse saken, undersøke saken på en grundig og helhetlig måte, identifisere eventuelle interessekonflikter og avgjøre saken på en rettferdig måte. Dersom klageren ikke får fullt medhold i klagen skal avgjørelsen begrunnes skriftlig.

Klagenemnd


Dersom klager ønsker det kan klagen bringes inn for Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet. Klager til nemnda kan sendes per post eller e-post og adresseres til:

Postadresse: Klagenemnda for forsikrings og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet, Sekretariat v/Finanstilsynet, postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
E-postadresse: klagenemnda@finanstilsynet.no

Klageregister


Alle klager som Aon mottar blir registrert i et elektronisk klageregister for at selskapet skal kunne følge opp og analysere hvordan virsomheten kan forbedres. Registeret inneholder opplysninger om datoen klagen ble mottatt, navn på klager, årsak til klagen, resulatet av klagebehandlingen og kortfattet begrunnelse for resultatet og datoen da klagebehandlingen ble sluttført. Opplysningene i registeret oppbevares i henhold til reglene i gjeldende personvernregelverk, og vil bli slettet når det ikke lenger er behov for opplysningene.


Please click here for information about the complaints handling procedure in English.

Find office locations