Norway

Klagebehandlingsrutine Aon Norway AS

 

Når klagebehandlingsrutinen gjelder


Klagebehandlingsrutinen gjelder når noen erklærer eller uttrykker at de ikke er fornøyd med forsikringsmeglingstjenester utført av Aon.

Hvordan klage

Dersom du ikke er fornøyd med Aons forsikringsmeglingstjenester kan du gi melding om dette til din kontaktperson i Aon eller kostnadsfritt sende en skriftlig klage til selskapet. Klagen kan sendes per post eller e-post, og adresseres til:

Til: Aon Norway AS

Postadresse: att: Klageansvarlig, postboks 1503 Vika, 0117 Oslo

E-postadresse: [email protected]

 

Hvilken informasjon klagen bør inneholde


For at klagebehandlingen skal bli så effektiv som mulig bør klagen inneholde informasjon om:

●    Navnet ditt og eventuelt navnet til den du klager på vegne av, samt kontaktopplysninger

●    Årsaken til klagen, gjerne med så mange detaljer som mulig som kan belyse saken

●    Navnet på den/de ansatte i Aon som er involvert

●    Relevant underlagsdokumentasjon

Aons behandling av klagen

Når Aon mottar en klage vil du få en bekreftelse om at klagen er mottatt og opplysninger om forventet behandlingstid. Klagen vil bli behandlet effektivt og som hovedregel innen 15 arbeidsdager etter at Aon har mottatt den. Dersom det ikke er mulig å ferdigbehandle klage innen dette skal du få beskjed om dette og en begrunnelse for forsinkelsen.

Klageansvarlig i Aon er Senior Legal Counsel. Klageansvarlig skal innhente relevant informasjon som kan belyse saken, undersøke saken på en grundig og helhetlig måte, identifisere eventuelle interessekonflikter og avgjøre saken på en rettferdig måte. Dersom du ikke får fullt medhold i klagen skal vi gi deg en skriftlig begrunnelse for avslaget.

Klagenemnd

Dersom du ønsker det kan klagen bringes inn for Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet. Klager til nemnda kan sendes per post eller e-post som følger:

Til: Klagenemnda for forsikrings og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet

Postadresse: Sekretariat v/Finanstilsynet, postboks 1503 Vika, 0117 Oslo

E-postadresse: [email protected]
 

Klageregister

Alle klager som Aon mottar blir registrert i et elektronisk klageregister for at selskapet skal kunne følge opp og analysere hvordan virsomheten kan forbedres. Registeret inneholder opplysninger om datoen klagen ble mottatt, navn på klager, årsak til klagen, resulatet av klagebehandlingen og kortfattet begrunnelse for resultatet og datoen da klagebehandlingen ble sluttført. Opplysningene i registeret oppbevares i henhold til reglene i gjeldende personvernregelverk, og vil bli slettet når det ikke lenger er behov for opplysningene.


Please click here for information about the complaints handling procedure in English.

Sist oppdatert i januar 2023

Find office locations