Norway

Grunnleggende risikostyring – Identifisere, analysere og beskrive risiko

Risikobeskrivelser og analyser – Underwritingmateriale

Gjennom befaringer og samarbeidsmøter utvikler vi risikobeskrivelser og skreddersydde rapporter som gir en grundig fremstilling av deres faktiske risiko. Disse rapportene gir forsikringsselskapene kvalitetssikret og god informasjon om deres risikoprofil. Dette bidrar til at selskapene kan tilby konkurransedyktige dekninger og premier. Rapportene som utarbeides av Aon vil være uavhengige og kommer til svært god nytte i det interne arbeidet med risiko og skadeforebygging.

Risikoidentifisering og skadeforebygging

Gjennom befaringer og samarbeidsmøter identifiserer vi risikoer knyttet til eiendom, eiendeler og avbrudd som fremstilles i oversiktlige rapporter med konkrete forslag til skadeforebyggende tiltak.

Estimering og kvantifisering av tap

Å fastsette størrelse og omfang av et potensielt tap kan være utfordrende. Gjennom å analysere planlagt, budsjettert eller forventet produksjon og se dette I sammenheng med historikk, trender og stedsspesifikk risikoprofil kan vi fastslå relevante tapsestimater som kommer både kunde og forsikringsselskap til gode i arbeidet med å vurdere risiko korrekt.

 

 

Aon Norway er under tilsyn av Finanstilsynet.
Org.nr. NO-966 703 687

Jeg ønsker mer informasjon