Norway

Ti gode råd om medlemsforsikringer

Viktige forutsetninger for et vellykket gruppeprogram!

1. Det må foreligge et reelt behov i medlemsmassen

Den første og viktigste forutsetning for et fremgangsrikt gruppeprogram er at det foreligger et reelt behov i medlemsmassen, og at dette kan dokumenteres. Reelle behov avdekkes og kartlegges i nært samarbeid med medlemsmassen ved hjelp av spørreundersøkelser og fokusgrupper. Benytt gjerne organisasjonens eksisterende arbeidsgrupper der de finnes.

2. Organisasjonen bør delta aktivt

Det er ikke nok at organisasjonen låner ut sitt navn og medlemsliste til et forsikringsselskap, og bidrar til å kartlegge behovene i medlemsmassen. Aktiv deltagelse fra organisasjonens side er en avgjørende faktor for å lykkes, spesielt i arbeidet med informasjon og markedsføring. Typiske aktiviteter fra organisasjonens side er utsendelser til medlemmene, informasjonsmøter, omtale i medlemsblad, presentasjoner, aktiviteter på medlemsmøter osv.

3. Utvidet medlemsservice

Etableringen av et eget serviceapparat for forsikringsordningen er avgjørende for at et tilstrekkelig antall poliser faktisk blir solgt og fornyet. Forsikringsservice skal være en del av det øvrige servicetilbudet til medlemmene, men må ikke nødvendigvis drives av organisasjonen selv. Det viktigste er at de administrative rutiner og tjenester er tilpasset medlemmenes behov, og at de som betjener servicefunksjonene forstår medlemmenes hverdag og terminologi.

4. Økonomiske tilbakeføringer til organisasjonen

Mange organisasjoner finner det vanskelig å opprettholde et tilfredsstillende aktivitetsnivå som utelukkende er finansiert gjennom kontingenter. Økonomiske tilbakeføringer til organisasjonen i form av en royalty på premievolumet er ikke uvanlig i slike ordninger. Dersom organisasjonen forhandler seg frem til en royalty på medlemmenes premievolum bør man synliggjøre dette overfor medlemsmassen.

5. Unike elementer

Det er viktig at forsikringstilbudet inneholder ett eller flere elementer som er unike for ordningen. Det behøver ikke nødvendigvis dreie seg om dyptgripende noe, det kan gjerne være av mer kosmetisk art. Det viktigste er at disse elementene er synliggjort slik at medlemmene opplever at de mottar et tilbud fra sin organisasjon som er unikt, og som de ikke kunne dra nytte av uten å være medlemmer.

6. Pris

I et komplisert og bevegelig forsikringsmarked er det vanskelig - for ikke å si umulig - for en organisasjon å overvåke det enkelte medlems dekning og premieinnbetalinger og garantere at den enkelte til enhver tid har markedets aller beste tilbud. Derimot må organisasjonen skaffe seg trygghet for at ordningen til enhver tid er konkurransedyktig, og at medlemmene betaler en riktig og rettferdig pris i dagens marked.

7. Dekningsomfang

De aller fleste organisasjoner har medlemmer som av ulike årsaker ikke vil kunne delta i et standardisert program. Det er derfor ikke nødvendig - og heller ikke riktig - å produsere programmer som skal ta hensyn til alle medlemmenes behov. Samtidig er det av stor betydning at tilbudene er tilpasset den vesentligste delen av medlemsmassen. Alle vil ikke nødvendigvis velge å delta i ordningen, men det er viktig for organisasjonens prestisje at majoriteten opplever at tilbudet angår dem.

8. Valg av samarbeidspartnere

De færreste organisasjoner har medarbeidere med spisskompetanse fra forsikringsfaget. Med mindre organisasjonen har slike medarbeidere bør man engasjere en uavhengig konsulent eller forsikringsmegler som sitter på organisasjonens side av bordet under forhandlinger med forsikringsselskapene. Større meglerhus kan også tilby tjenester knyttet til løpende administrasjon og drift av medlemsforsikringer.

9. Markedsføring og dialog med medlemsmassen

Som tidligere nevnt bør organisasjonen engasjere seg aktivt i markedsføringen av ordningen som bærer organisasjonens navn. Valg av virkemidler er i stor grad avhengig av hva slags dekninger som inngår i programmet. Visse typer dekninger kan standardiseres og forenkles i en slik grad at de kan markedsføres og tegnes utelukkende pr. post. Andre er av en slik natur at de krever en mer individuell håndtering. Valg av virkemidler er vesentlig for den tilslutning programmet vil få.

10. Et godt avtaleverk

Organisasjonens viktigste oppgave er å ivareta medlemmenes interesser. Avtaleverket må derfor sikre organisasjonen en betydelig grad av innsikt i og kontroll over dialogen mellom forsikringsselskapet og medlemmene. Ikke minst må organisasjonen sikre sine rettigheter i forbindelse med fornyelse av forsikringspoliser.

© Aon Norway