Nederlands | Français Belgium

Individuele pensioentoezeggingen voor werknemers: informatieverplichting t.a.v. de FSMA tegen uiterlijk 31 maart

 

Wij wensen u er aan te herinneren dat met betrekking tot de individuele pensioentoezeggingen die u als werkgever zou hebben toegekend aan een werknemer in de periode van 1.1.2017 tot en met 31.12.2017, de mededelingsplicht ten aanzien van de FSMA moet zijn vervuld uiterlijk op 31 maart 2018.

Deze melding dient te gebeuren aan de hand van het “formulier WAP - 4” dat u kan downloaden via:

Dit formulier, gedateerd en ondertekend door een persoon gemachtigd om de onderneming te vertegenwoordigen, moet per post worden verstuurd aan de FSMA, Departement Aanvullende Pensioenen, Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel.

Opgelet!
Het niet-naleven van de mededelingsverplichting - alsook het wetens en willens afleggen van onjuiste verklaringen aan de FSMA - kunnen op basis van artikel 54 WAP strafrechtelijk worden gesanctioneerd.

In volgende gevallen dient geen melding te worden gedaan:

  • in 2017 werd geen enkele individuele pensioentoezegging aan een werknemer toegekend;
  • een individuele pensioentoezegging voor een zelfstandige;
  • groepsverzekeringen en collectieve pensioentoezeggingen beheerd door een pensioenfonds, een voorzorgsinstelling of een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening.