Nederlands | Français Belgium

Financiële Instellingen

 

Risico-omgeving financiële instellingen evolueert snel

We leven in een tijdperk van ongekende volatiliteit. De risico-omgeving voor financiële instellingen blijft snel evolueren en neemt naarmate de omvang, reikwijdte en complexiteit van de risico’s wereldwijd toe.

 

De verstoring van de financiële markten in het afgelopen decennium bevestigde dat het beheersen van risico's van cruciaal belang is voor groei en rendabiliteit in een omgeving met meer regelgeving, langdurige lage rentetarieven en strenge kapitaalvereisten. De belangen van de financiële instellingen zijn groot en de marktconsensus wijst op een toename van concurrentie, desintermediatie en disruptieve innovatie die waarschijnlijk toekomstige prestaties zal beïnvloeden.

Risicomanagement is als gevolg van Basel II, IFRS, Solvency II, MiFID, WFT en corporate governance niet meer weg te denken uit de bedrijfsvoering van financiële instellingen. De aanscherping van wetgeving en toezicht op ondernemerschap dwingt instellingen tot bewustwording van de risico´s.

Met een voortdurende focus op operationele efficiëntie, financieel rendement en innovatie is het van cruciaal belang om toegang te hebben tot nauwkeurige en tijdige informatie en proactief risico's aan te pakken op elk niveau van de organisatie. Als een toonaangevende leverancier van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen heeft Aon inzicht in de uitdagingen die deze problemen veroorzaken en de onvoorziene kansen die zich aandienen.

Aon Financial Institutions
Aon beschikt met Financial Institutions Belux over een nicheafdeling met een team van specialisten dat zich uitsluitend richt op financiële instellingen. Financial Institutions Belux is het eerste aanspreekpunt voor banken, verzekeraars, trustkantoren, vermogensbeheerders, (bedrijfstak)pensioenfondsen, private equity bedrijven, financiële beurzen en beleggingsfondsen en -instellingen.

De experts van Financial Institutions Belux brengen samen met u de risico´s van uw financiële instelling in kaart en gaan vervolgens op zoek naar de juiste oplossingen. We verzorgen op onafhankelijke en creatieve wijze risicomanagement en financieringsoplossingen die speciaal op uw maat gemaakt zijn. Aon houdt de risico´s beheersbaar, waardoor ú zich kunt richten op uw bedrijfsvoering.

Door de veranderingen in wet- en regelgeving en de economische- en technologische ontwikkelingen is het risicoprofiel van financiële instellingen dynamisch. Als gevolg van deze ontwikkelingen gaan financiële instellingen steeds bewuster om met de risico’s en de financiering hiervan. Bestaande verzekeringen dienen regelmatig beoordeeld en aangepast te worden, waarbij ons advies zich vaak richt op verzekeringen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Als financiële instelling kunt u aansprakelijk gesteld worden als klanten schade ondervinden door uw advies over een financieel product, door foutieve berekeningen, maar ook wanneer de onderneming tekort is geschoten in haar zorgplicht. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt u financiële zekerheid, zodat de continuïteit van uw onderneming gewaarborgd blijft.

Fraudeverzekering
In de financiële wereld draait alles om vertrouwen. Dit vertrouwen kan geschonden worden door oneerlijk personeel of klanten. Of het nu gaat om managers, boekhouders of adviseurs: vrijwel iedereen is in staat om fraude te plegen. Fraude schaadt niet alleen de vertrouwensrelatie, maar brengt in het ergste geval zelfs de continuïteit van een onderneming in gevaar. De Fraudeverzekering dekt de financiële schade als gevolg van fraude door werknemers of derden, om zo de continuïteit van uw onderneming te waarborgen.

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
Als bestuurder van een financiële instelling loopt u aanzienlijke risico´s. Niet alleen met het bedrijfskapitaal, maar ook met uw persoonlijk vermogen. U kunt immers persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor onbehoorlijk bestuur. Ook als de fouten niet door u, maar door uw medebestuurders begaan zijn. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering helpt u als het zover komt.

Employment Practices Liability (EPL) verzekerin
Claims van werknemers op grond van seksuele intimidatie, leeftijdsdiscriminatie of de beëindiging van een arbeidsovereenkomst komen steeds vaker voor. De schadebedragen kunnen zo hoog oplopen dat ze de continuïteit van uw organisatie in gevaar kunnen brengen. De Employment Practices Liability-verzekering (EPL) dekt de claims én de kosten van verweer in deze delicate kwesties.

Initial Public Offering (IPO) verzekering
Bij de beursgang van een financiële instelling (of een onderdeel ervan), maar ook bij de extra uitgifte van aandelen of de beursgang van een fond, zijn er tal van aansprakelijkheidsrisico´s. Er kan een fout in de prospectus staan, u geeft een garantie af waarop u later daadwerkelijk wordt aangesproken, of er is sprake van mismanagement. De claims die daaruit voortvloeien, kunnen in het ergste geval het voortbestaan van uw onderneming in gevaar brengen. Tegen deze risico´s kunt u zich verzekeren met de Initial Public Offering (IPO)-verzekering.