Nederlands | Français Belgium

Verzekering alle bouwplaatsrisico’s (ABR)

 

Een all-in-one bescherming voor alle betrokken partijen

Bouwen is een complex proces. Of het nu de bouw van een gezinswoning, van een ziekenhuis, van een industriële site of openbare werken betreft, het is duidelijk dat u zich blootstelt aan risico’s.

 

Door toepassing van nieuwe bouwtechnieken en het gebruik van nieuwe materialen wegen de risico’s waaraan we ons blootstellen veel zwaarder dan in het verleden. Bovendien moeten we rekening houden met de risico’s die eigen zijn aan elke bouwplaats zoals brand, diefstal, ontploffingsgevaar en de aard van de bodem. Door het afsluiten van een polis ‘alle bouwplaatsrisico’s’ (ABR), beschermt u zich tegen deze risico’s.

Waarom een ABR-polis afsluiten?
Een bouwproject wordt gekenmerkt door een veelheid aan actoren en een wirwar van verantwoordelijkheden: de bouwheer, de aannemers, de onderaannemers, de ingenieurs, de ingenieursbureaus, de architect, de leveranciers, de veiligheids- en gezondheidscoördinator.

Al deze partijen moeten verzekerd zijn tegen de risico’s waaraan ze worden blootgesteld. Elke partij kan zich apart verzekeren, maar het is ten zeerste aan te raden om één polis ABR af te sluiten voor rekening van al deze partijen. Niet alleen om budgettaire redenen, maar vooral om er zeker van te zijn dat elke partij voldoende en rechtsgeldig is verzekerd.

Een polis ABR afgesloten door de bouwheer of de hoofdaannemer biedt dekking zowel voor rekening van de verzekeringnemer als voor die van de andere actoren in het bouwproces. In een schadegeval vindt geen enkel onderzoek plaats inzake de verantwoordelijkheid op voorwaarde dat de veroorzaakte schade voortvloeit uit de realisatie van de werken en dat de verzekeraar de betrokken partij volledig vergoedt voor de geleden schade. Zo vermijdt u discussies tussen de betrokken partijen, die niet alleen extra kosten met zich meebrengen, maar waardoor de werken ook vertraging oplopen.

Wat dekt een polis ABR?
Het contract biedt een globale garantie ter waarde van de totale kostprijs van de bouwplaats. Het is een contract op maat dat voor elke bouwplaats afzonderlijk wordt afgesloten. Het is ook mogelijk om een dekking in de vorm van een ‘abonnement’ te nemen voor een oplossing op maat van meerdere bouwprojecten op jaarbasis. Het principe van een ABR-verzekering is dat van een dekking ‘alle risico’s behalve’, wat inhoudt dat het contract alle gebeurtenissen dekt, behalve die risico’s die vermeld staan bij de uitzonderingen. Bijgevolg is deze dekking erg uitgebreid.

De ABR-polis dekt drie luiken die kort als volgt kunnen worden samengevat:

  • Alle schade en verliezen met betrekking tot de werken tijdens de bouw- of onderhoudsperiode.
  • De burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden tegenover derden, tijdens de bouwperiode. Bijvoorbeeld, de kraan van een aannemer valt om en veroorzaakt schade aan een aantal wagens.
  • Schade aan de bestaande goederen van de bouwheer, tijdens de uitvoering van de werken. Dit is vooral belangrijk bij afbraak- of renovatiewerken.