Nederlands | Français Belgium

Beursnotering en kapitaaluitgifte

 

Teleurgestelde beleggers door tegenvallende resultaten na uitgifte van aandelen en obligaties kunnen claims indienen bij uw bedrijf.

Het lanceren van een beursgang of een ander effectenaanbod verhoogt de aansprakelijkheid van de emittent aanzienlijk vanwege de bedragen en toelichtingen die hiermee gemoeid zijn. Een beursgang is een niet-alledaagse gebeurtenis en verplicht de organisatie om heel gedetailleerd en nauwkeurig te informeren over de toekomst van het bedrijf.

 

De risico’s verbonden aan een beursgang of een ander effectenaanbod kunnen nog heel wat jaren na zo’n financiële operatie gerealiseerd worden:

  • claims van aandeelhouders met betrekking tot verklaringen bij het aanbieden van documenten (en roadshows, enz.)
  • claims van de issuing underwriter onder de plaatsingsovereenkomst (underwriting agreement)
  • onderzoek van de toezichthouder naar effectenclaims.

Prospectus liability claims kunnen aantijgingen bevatten van:

  • ontoereikende of onnauwkeurige openbaarmaking van informatie
  • verkeerde informatie (misstatements)
  • niet-naleving van de regels van de effectenwetgeving
  • overtredingen van boekhoudregels
  • onnauwkeurige financiële en/of operationele projecties
  • misleidende marketinginspanningen door de emittent of diens agenten
  • ongepaste boekhoudpraktijken

Mogelijkheden tot afdekken van de risico’s
Het is dan ook belangrijk om de risico's hieromtrent goed in beeld te brengen en zo goed mogelijk af te dekken. Aon helpt uw bedrijf hierbij.

De Securities Offering Liability Insurance (SOLI) of Initial Public Offering Insurance (IPO) heeft als doel alle specifieke risico’s die met een beursgang gepaard gaan, alsook alle actoren die hierin een rol spelen, zo goed mogelijk af te dekken.

Deze verzekering dekt de prospectus liability. De verzwaarde taken die op de schouders van de bestuurders rusten na een beursgang, alsook de hiermee gepaard gaande aansprakelijkheden, ressorteren onder de D&O-verzekering.

Hieronder vindt u een overzicht van de voor- en nadelen van een apart SOLI of IPO verzekeringsprogramma:

Item Voordeel Nadeel
Premie Dit is een eenmalige premie die verbonden is aan de beursgang en dus een aftrekbare kost vertegenwoordigt. Hoge kostprijs. De premiekost is groter dan een D&O-premie met SOLI/IPO-dekking – althans in jaar 1.
Verzekerde periode De polis biedt een dekking aan van 5 of 6 jaar, dus niet enkel voor de periode van de transactie maar ook voor de periode van de wettelijke verjaring.  
Hernieuwingsrisico De polis is niet onderhevig aan marktschommelingen: er is geen risico op verhoging van de premie of wijziging van de voorwaarden.  
Vertrouwen van bestuurders De significante bedrijfsaansprakelijkheid is voldoende gedekt gedurende de volledige aansprakelijkheidsperiode.  
Bescherming van de raad van bestuur Schadeclaims gebaseerd op de beursgang (bv. prospectus liability claims) vallen binnen de scope van de SOLI-polis. Er is geen risico op erosie of uitputting van de D&O-limiet.  
Ruime dekking Er wordt dekking verleend voor de volledige prospectus liability, met inbegrip van aansprakelijkheden inzake de onderhandelingen, discussies, roadshows, beslissingen die aan het aanbod voorafgaan.  

 

Een dekking op maat
Of het nu gaat om een beursgang op Euronext, NYSE of Nasdaq, een US Private Placement, de uitgifte van een Euro Mid Term Note-programma, Accelerated Book Building, … Aon kent de risico's in de diverse sectoren en types van organisaties en beoordeelt vanzelfsprekend uw specifieke risico’s.

De verzekering wordt uitgewerkt op basis van de situatie op het moment van de financiële operatie en heeft een looptijd van meerdere jaren, vaak drie tot zes jaar. Tijdens deze periode wijzigt de verzekeraar de voorwaarden niet. Ook bij een gefaseerde beursgang (initiële beursgang gevolgd door een tweede aanbod) wordt een totaaloplossing geboden.