Nederlands | Français Belgium

Uw pensioenverzekering is geen verzekering (meer)

 

Aanvullende pensioenen: wat is de meest geschikte financieringsstrategie?

Het Belgische landschap van aanvullende pensioenen heeft de laatste jaren, in dit economische klimaat gekenmerkt door lage rentevoeten, ingrijpende hervormingen ondergaan.

De wet van 18 december 2015 wijzigde de berekeningswijze van de rentevoet voor het gewaarborgd wettelijk minimumrendement ten laste van de werkgevers. Hoewel deze nu variabel is geworden, bedraagt deze rentevoet 1,75% voor 2016 en 2017. Alles wijst erop dat deze ook in 2018 op dat niveau zal blijven.

Het merendeel van de werkgevers besteedt zijn pensioenverplichtingen aan een groepsverzekeraar uit, maar de gewaarborgde interestvoet aangeboden door de verzekeraars smelt als sneeuw voor de zon. De inflatie, die flirt met de 2%, bemoeilijkt bovendien de taak van de werkgevers in deze moeilijke periode.

Hoog tijd dus om zich de vraag te stellen of de huidige financieringsstrategie via een groepsverzekering niet herzien moet worden.

Tak 23 (die dichter aanleunt bij de strategie van de pensioenfondsen) werpt zich op als alternatief met een hoger rendement op lange termijn. Maar wie Tak 23 zegt, zegt inspanningsverbintenis in plaats van resultaatsverbintenis in hoofde van de verzekeraar. De interestvoet die de verzekeraar in Tak 21 tot aan de einddatum van het contract waarborgt maakt hier plaats voor volatiele rendementen die in functie van de rendementen van het beleggingsfonds van Tak 23 schommelen.

De werkgevers moeten zich de volgende vraag stellen: ben ik bereid een zeker risico te nemen door mijn activa in pensioenplannen te beleggen, en op het einde van de rit een hoger rendement behalen dan hetgene dat zij zouden opbrengen met de gewaarborgde interestvoet bij de verzekeraar in Tak 21.

De rendementen in tak 21 uit het verleden maakten deze vraag puur retorisch. Niet alleen de evolutie van de laatste drie jaar, maar ook de vooruitzichten op korte en middellange termijn maken de vraag terug gloeiend actueel.

Wanneer een werkgever de overstap effectief overweegt, moet hij een reeks aspecten in overweging nemen:

  • Wat is een aanvaardbaar risiconiveau voor de onderneming?
  • Is de design van het pensioenplan optimaal m.b.t. Tak 23?
  • Wat moet er gebeuren met de activa uit het verleden?
  • Hoe dient er gecommuniceerd te worden met de directe begunstigden van het plan, zijnde de aangeslotenen?
Hoe neem je als werkgever de juiste beslissing, met kennis van zaken? Aon beschikt over de nodige ervaring en expertise om u hierin te begeleiden.