Nederlands | Français Belgium
Asset liability management voor pensioenfondsen

Asset Liability Management


Is uw investeringsbeleid werkelijk aangepast aan het profiel van uw pensioenverbintenissen?

De financiële markten worden steeds complexer en er is sprake van toenemende volatiliteit. Hoe kan men, in deze context:

  • zich ervan verzekeren dat het impliciete risico van uw investeringsbeleid a anvaardbaar blijft?
  • het risico van onderfinanciering verminderen en toch een redelijke bijdragevoet behouden?
  • de volatiliteit van de balans beheersen, veroorzaakt door de boekhoudkundige verwerking van uw pensioenplan binnen de IAS/IFRS normen?
  • aanvaardbare actuariële hypotheses rechtvaardigen vanuit het standpunt van de controleorganismen (CBFA)?

Een efficiënt actief - passief ALM-beheer

ALM verenigt een geheel van technieken en processen die het pensioenfonds toelaten om een investeringsbeleid in te voeren, aangepast aan zijn objectieven en aan het profiel van de verbintenissen en rekening houdende met de verplichtingen – reglementeringen, demografische en andere – waaraan men het hoofd dient te bieden.

Een performant ALM-model en een volledig begeleidingsproces

Aon Consulting Belgium heeft een ALM-model ontwikkeld dat toelaat om niet enkel de impliciete risico’s aan uw huidig investeringsbeleid te quantificeren, maar ook om een optimaal investeringsbeleid voor te stellen. Dit stochastisch model houdt rekening met de bestaande interacties tussen de activa en passiva.

De tussenkomst van onze specialisten beperkt zich niet enkel tot de actuariële modelvorming van de activa en passiva. Zij begeleiden u tijdens het ALM-proces en helpen u om uw ALM-beleid op te starten, en dit in samenwerking met uw Asset Managers.

Vind kantoren wereldwijd