Nederlands | Français Belgium
Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening


Zelf doen of uitbesteden?

Staat het design van uw extralegale regeling vast? En opteerde u voor een eigen bedrijfspensioenfonds waarbij u het verzekerings- en beleggingsrisico zelf ten laste neemt? Dan moet u beslissen of u het dagelijkse administratieve, actuariële en boekhoudkundige beheer uitbesteedt of intern behartigt.

Met Aon Consulting slaapt u op beide oren

Wat kan Aon voor u doen?

1. Administratief beheer

 • Opmaken en actualiseren van een volledig gegevensbestand, op basis van uw informatie.
 • Berekenen van de bijdragen voor de sociale zekerheid, de bedrijfsvoorheffing en alle fiscale en parafiscale lasten die de voorzorgsinstelling moet inhouden op het brutobedrag, dat verschuldigd is aan de begunstigden.
 • Opstellen van de maandelijkse aangiften voor het RIZIV, de RVP en de administratie der belastingen.
 • Opstellen van de fiscale attesten voor de uitgekeerde bedragen.

2. Actuarieel beheer

 • Opmaken van de individuele inlichtingenfiches.
 • Opstellen van een jaarlijks actuarieel verslag voor het Pensioenfonds.
 • Uitvoeren van alle actuariële berekeningen (technische provisie, minimumprovisie, verworven reserves, dotaties, …).
 • Opstellen van het verslag aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA).
 • Uitoefenen van het mandaat van aangewezen actuaris en opstellen van de adviezen.
 • Opstellen van de afrekeningen bij uitdiensttreding, (vervroegd) pensioen, overlijden.

3. Boekhoudkundig beheer

 • Voorbereiden van de aangifte van de taks tot vergoeding der successierechten, de roerende voorheffing, de rechtspersonenbelasting.
 • Opstellen van de jaarrekeningen.
 • Opstellen van de statistieken voor de NBB en van de boekhoudkundige documenten voor de CBFA.
 • Vergaderen met de erkende commissaris in het kader van zijn controle op de jaarrekeningen.

4. Statutair beheer

 • Voorbereiden/bijwonen Raad van Bestuur en Algemene Vergadering en opstellen van de verslagen.
 • Opstellen van het verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering, inclusief begroting.
 • Voorbereiden van de documenten van het vzw-dossier voor de Griffie.

Vraag nu uw offerte

In een voorbereidend gesprek analyseren we de verschillende werkzaamheden. Vervolgens bepaalt u welke taken u zelf wenst uit te voeren en welke taken u wenst uit te besteden. Daarna krijgt u een offerte op maat van uw bedrijf. In onderling overleg stelt Aon een procedurenota op. Hierin staan duidelijk de modaliteiten, zoals timing, controles, gebruikte gegevens, enz., van de samenwerking beschreven. Periodieke vergaderingen laten toe de werkzaamheden regelmatig te evalueren.

Vind kantoren wereldwijd