Nederlands | Français Belgium

Aansprakelijkheid voor Tewerkstellingspraktijken

 

Bescherming tegen claims in verband met discriminatie, (seksuele) intimidatie en onterecht ontslag.

Nog steeds zijn ontslagrondes aan de orde van de dag. Als een collectief ontslag aangevraagd wordt, is het mogelijk dat groepen medewerkers zich op discriminatie beroepen. Ook zorgt de toegenomen mondigheid van mensen voor een stijging van het aantal claims.

 

Procedures die door uw medewerkers tegen u of de organisatie worden gestart, zijn erg vervelend. Zeker in dergelijke delicate kwesties. Naast praktische zaken, zoals het voorkomen van onrust binnen uw organisatie, krijgt u ook af te rekenen met juridische aspecten en mogelijke imagoschade.

Meer rechterlijke uitspraken
“Kandidaten met een vreemde naam hebben 30 % minder kans op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek”. “Seksisme op de Belgische werkvloer: vrouwen getuigen”. “Nergens zoveel etnische arbeidsdiscriminatie als in ons land”. “Dovy Keukens veroordeeld omdat bedrijf sollicitant "te oud" vond”. “Veel meer pesterijen op het werk”. Het zijn slechts een aantal krantenkoppen die de afgelopen jaren gepubliceerd werden.

Uit een studie, georganiseerd in 2017, door een Belgische externe preventiedienst blijkt dat 34 % van de werknemers één of meerdere keren te maken kreeg met pestgedrag, discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag of agressie op de werkvloer. Agressie, fysiek of verbaal, komt het meest voor als ongewenst gedrag: een kwart gaf aan hier het voorbije jaar al eens mee geconfronteerd te zijn. Daarna komen pesten en discriminatie (13 %). 2 % kreeg af te rekenen met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het 2016 Unia-jaarverslag toont aan dat nooit eerder zoveel discriminatiedossiers behandeld werden als in 2016. Op professioneel vlak steeg het aantal meldingen met 55 % in vergelijking met 2015. De stijging was er vooral in de publieke en commerciële sector. In de sector goederen en diensten steeg het aantal meldingen met 19 %. De opvallendste toename in de discriminatiegronden is er voor het criterium leeftijd. In 2016 zien we een stijging van 78 % van het aantal dossiers rond leeftijd. Er is ook een duidelijke stijging van het aantal dossiers voor het criterium handicap, nl. + 27%.

Ook uit recente rechtspraak blijkt dat rechtbanken en hoven, in tegenstelling tot vroeger, sneller geneigd zijn tot effectieve vaststelling van discriminatie en pesten op het werk. Daarnaast bestraffen ze dergelijke gedragingen vaker door het toekennen van een schadevergoeding, door de werkgever te verplichten om de betrokken werknemer terug aan te nemen of de onderneming zelfs aan te manen om correctieve maatregelen te treffen teneinde dergelijke gedragingen te vermijden en/of deze intern op een degelijke en efficiënte manier te erkennen en te behandelen.

Dekking op maat
De Employment Practices Liability-verzekering (EPL) dekt de claims én de verdedigingskosten wanneer de onderneming, haar bestuur en/of haar werknemers aansprakelijk gesteld worden voor onwettige tewerkstellingspraktijken (discriminatie grensoverschrijdend gedrag, pesten, …).