Sverige

Aon legal notice

 

Upphovsrätt

Allt material på denna webbsida, inkluderande, men inte uteslutande text och bilder häri och deras arrangemang, är copyright ©2001–2019 by Aon Corporation ("Aon"), 200 East Randolph Street, Chicago, Illinois 60601. All Rights Reserved.

Aon ger dig behörighet att kopiera och visa innehållet häri, men endast för personligt eller informativt bruk, och inte för kommersiellt bruk. Innehållet häri får dock inte kopieras eller placeras i en nätverksdator eller sändas via media. All typ av kopiering måste innefatta meddelandet om copyright. En begränsad mängd citat från innehållet är tillåtet att kopiera om citatet tillskrivs Aon, men du får inte kopiera eller återge någon del av innehållet för omfördelning till tredje part i kommersiellt syfte, utan ett godkännande från Aon. Ingen modifiering av innehållet får göras.

Ingen del av innehållet häri ska tolkas som underförstått, hindrande eller någon som helst licens eller rätt att under någon form av patent, copyright (förutom som beskrivet ovan), eller andra skyddande rättigheter av Aon eller av något tredje part.

Varumärken

Aon och Aons loggor är registrerade varumärken tillhörande Aon. Alla andra varumärken ägs antingen av Aon eller av andra företag.

Innehåll

Aon ger inte för något ändamål några garantier om hållbarheten av innehållet på denna sida. Allt innehåll tillhandahålls som det är utan någon som helst garanti.

AON HAR OCH KOMMER INTE GE NÅGRA SOM HELST GARANTIER VAD SOM ÄN UTTRYCKS ELLER IMPLICERAS MED AVSEENDE PÅ INNEHÅLLET PÅ DENNA SIDA; OCH ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, TITEL, ICKE-INTRÅNG OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL FRÅNSÄGS HÄRMED AV AON. AON ÄR INTE ANSVARIGT GENTEMOT NÅGON AVSEENDE NÅGRA SKADOR, FÖRLUSTER ELLER PÅSTÅENDEN AV NÅGOT SLAG, OAVSETT HUR DET INTRÄFFADE, I SAMBAND MED TILLTRÄDE TILL ELLER ANVÄNDING AV WEBBSIDAN. INTE I NÅGOT FALL SKA AON ANSVARA FÖR NÅGON SPECIFIK, DIREKT, INDIREKT ELLER AVSKRÄCKANDE SKADA ELLER FÖLJDSKADA ELLER NÅGON SOM HELST FORM AV SKADA, INKLUDERANDE, MEN INTE UTESLUTANDE, FÖRLUST AV ANVÄNDANDE, DATA ELLER VINSTER, UTAN HÄNSYN TILL NÅGON FORM AV HÄNDELSE INKLUDERANDE, MEN INTE UTESLUTANDE, KONTRAKT ELLER OAKTSAMHET ELLER NÅGON ANNAR FORM AV SKADEGÖRANDE HANDLING, TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄDNING, KOPIERING ELLER VISNING AV INNEHÅLLET.

Även om Aon tror att innehållet är riktigt, fullbordat och aktuellt, kan det finnas oavsiktliga tekniska eller faktiska felaktigheter eller typografiska fel och Aon garanterar inte att innehållet är riktigt, fullbordat eller aktuellt. Det är ditt ansvar att kontrollera information innan du förlitar dig på den. När som helst och från tid till annan gör Aon justeringar i sina produkter och/eller tjänster som beskrivs häri. Aon förbinder sig inte till att uppdatera information och avsäger sig uttryckligen ansvar för felaktigheter och förbiseenden i innehållet.

Länkar to andra webbsidor

Några av de webbsidor som finns listade som länkar häri är inte under Aons kontroll. Därför står Aon inte ansvarigt för någon information över huvud taget på dessa webbsidor. Det faktum att Aon har tillhandhållit länkar till webbsidor är inte från Aons sida ett stöd för, medgivande eller sponsring av, eller anknytning till webbsidan, ägarna och leverantörerna. Aon listar dessa länkar endast för att underlätta för dig. Aon har inte testat någon information, mjukvara eller produkt som finns på dessa webbsidor och kan därför inte på något sätt representera dessa webbsidor. Det finns en risk kopplad till att använda information, mjukvara eller produkter som finns på internet, och Aon uppmärksammar dig på att förstå dessa risker innan du tar fram, använder, litar på eller köper något via internet.

Avgifter/provision

Aon Groups Inc. dotterbolag som erbjuder försäkringsförmedling och återförsäkringsförmedling, riskhantering, förvaltning av emissionsgarantier, captive management kan få ersättning genom provision som betalas av en försäkringsgivare; arvode som betalas av kunden, eller utöver, provision och arvode; avkastning på premier, skadeutbetalningar och återbetalning av premier som temporärt innehas som förvaltade fonder. Vid speciella omständigheter, kan en eller flera av dessa dotterbolag få kompensation i följande former: provision eller avgifter till återförsäljningsmäklare eller captive management-företag för placering eller förvaltning av återförsäkring av en kunds risk; provision eller avgift betalad till en försäkringsförmedlare där en placeringsrisk har tagits; provision eller avgift för premiefinansiering, och kompensation betalad av försäkringsgivare för utförande av tekniska eller andra typer av tjänster.

Om du har några frågor angående tillvägagångssättet eller summan av kompensationen till något Aon-bolag som rör ditt konto, uppmuntrar vi dig att kontakta kontorschefen på det kontor som har ansvar för ditt konto.
Utöver detta har Aon ålagt sig att på begäran tillhandahålla detaljerad och sammanfattande information vid årets slut om den kompensation vi har fått från försäkringsgivare eller annan tredjehandspart i samband med placeringen, förnyelse, rådgivning eller administration av policys.

Varje år skickar Aon ut ett skriftlig meddelande till sina kunder om att den årliga redovisningen av kompensation finns tillgänglig. Var god kontakta din kontaktperson på Aon eller ring +1 888 393 6839 om du har några frågor eller behöver ytterligare information om denna process.

Exportkontroller

En del av mjukvaran på denna webbsida kan vara föremål för exportkontroller förelagda av USA och får inte laddas ned eller på annat sätt exporteras eller återexporteras: a) in i (eller till en nationell medborgare av) ett land där USA har ett handelsförbud; b) till samtliga personer på USA:s Treasury Department’s Specially Designated Nationals list; eller c) USA:s Commerce Department’s Table of Denial Orders. Om du laddar ned eller använder mjukvaran, försäkrar du att du inte är lokaliserad i, eller under kontroll av, eller medborgare i något sådant land eller på sådan lista.