Sverige
Miljörisker

Miljörisker

Nästan alla företag påverkas idag av miljörisker, inte bara de som hanterar farligt material. Samtliga är föremål för kostnader och förpliktelser som miljörisker innebär. Detta betyder att i stort sett alla företag har behov av att analysera sina miljörisker i förebyggande syfte.

Aons miljöriskgrupp

Aons miljöriskgrupp kan analysera, kvantifiera och förebygga ditt företags miljörisker genom att ta fram ett marknadsanpassat och skräddarsytt skydd. Genom en omfattande riskanalys kan vi fånga in aktuella och potentiella risker. Detta kan speciellt vara aktuellt vid köp och försäljning av företag. Vi kontrollerar bland annat att internationella och inhemska lagkrav efterföljs och identifierar eventuella saneringsbehov av kontaminerad mark.

Riskmodeller

Som beslutsstöd för våra riskanalyser använder vi oss av riskmodeller vilka avgör frekvensen och kännbarheten av er riskexponering till exempel:

  • Lägesbeskrivningar
  • potentiella skadeståndskrav från tredjeman
  • sannolikhetsmodeller
  • beslutsunderlagsanalyser.

Våra riskhanteringssystem kan administrera dina risker och hjälpa dig genom bland annat platsspecifika miljöriskmodeller, utköpshjälp, vägledning när det gäller statliga föreskrifter samt miljöundervisning och miljöträning.

Vårt team förstår kunskapsområdet

Vi ger dig den expertis som krävs för att förstå din riskexponering och hur den påverkar ditt företags rörelseresultat. Vi har utvecklat riskmodeller för de största och mest komplicerade placeringarna, grundade på lång erfarenhet inom juridik, sanering och riskhantering.

För mer information, kontakta