Sverige

Vd- och styrelseansvarsförsäkring

idag granskar allmänheten, media och investerare företagens verksamhet på ett helt annat sätt än tidigare. Personer i ledande ställning har ett stort ansvar för att företaget drivs på ett korrekt sätt och kan krävas på ett personligt betalningsansvar för sina åtaganden.

Företagsledarna kan krävas på ett personligt betalningsansvar

Kraven på bolagsstyrning ökar kontinuerligt både i Sverige och i omvärlden samtidigt som allmänhetens förväntningar på företagen allt mer fokuseras på de individer som leder företagen. Risken ökar för att individen ställs till svars. Den privata ekonomin kan sättas på spel och individerna riskerar sina personliga tillgångar.

Försäkringens omfattning

Genom att teckna en vd- och styrelseansvarsförsäkring skyddas vd och styrelseledamöter i det fall krav riktas mot dem. I regel omfattas samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i moderbolaget och koncernens dotterbolag av försäkringsskyddet. Oftast omfattas även samtliga anställda i det fall de har ett självständigt ledningsansvar och kan enligt gällande lagstiftning bli personligt betalningsansvariga. Även styrelseansvar i intressebolag kan försäkras.

I korthet omfattar försäkringen försvarskostnader samt eventuellt skadestånd. Utökningar av omfattningen kan göras varför en noggrann genomgång av verksamheten krävs vid tecknandet av försäkringen.

Normalt gäller försäkringen utan självrisk för de försäkrade personerna. Däremot kan en självrisk utgå vid krav där företaget har ersatt, eller är skyldigt att ersätta, individen. I det fallet är det företaget som står för självrisken.

Ett av de viktigare undantagen är att försäkringen inte täcker krav till följd av en uppsåtlig eller brottslig handling. Inte heller omfattas krav till följd av handlingar före försäkringen börjat gälla.

Vi hjälper dig att få ett optimalt skydd

Vid tecknandet av denna försäkring finns många frågeställningar att ta hänsyn till för att försäkringsomfattningen ska bli så optimal som möjligt. Våra specialister har den långa erfarenhet och goda marknadskännedomen som krävs för att du ska känna dig trygg när du tecknat denna försäkringtyp.

För mer information, kontakta: