Sverige
Riskhantering

Riskhantering

I en alltmer komplex värld ökar behovet av riskhantering för både stora internationella koncerner och för mindre företag. Vårt team av experter hjälper till att analysera företags specifika behov och utmaningar och skapar skräddarsydda lösningar. Nedan finns några exempel på lösningar vi kan erbjuda.

Ansvarsförsäkring

I en värld som konstant förändras kan hanteringen av ansvarsrelaterade risker vara en komplex och tidsödande process. Aon har gedigen erfarenhet inom ansvarsförsäkring och kan hjälpa dig att identifiera, hantera och transferera riskerna. Läs mer om vår ansvarsförsäkring >>

Captivebolag

Ett captivebolag används i regel för att försäkra eller återförsäkra valda delar av ett moder- eller koncernbolags risker. Aon Global Risk Consulting erbjuder konsulttjänster i form av aktuariella tjänster, lönsamhetsanalyser, alternativa risktransfereringar, rådgivning vid etablering och administration av captivebolag och mindre försäkringsbolag. Våra kunder återfinns framför allt bland större industrikoncerner, kommuner och statliga bolag. Läs mer om våra lösningar för captivebolag >>

Cyberförsäkring

Som en följd av den snabba digitala utvecklingen har nya riskmoment skapats som traditionellt inte omfattas av vanliga försäkringar. Idag drabbas företag och organisationer i allt större omfattning av olika former av cyberbrott och informationsstöld. Varje företag som har en webbplats, använder bärbar teknik och smartphones exponeras för olika former av cyberrisker. I dag betraktas risken för cyberbrott som ett av de största hoten som företag står inför och en cyberförsäkring är ett effektivt riskreduceringsverktyg. Läs mer om våra cyberlösningar >>

Egendoms- och avbrottsförsäkring

Risk för egendomsskada och avbrott i verksamheten utgör ofta en central del av kundernas försäkringsbehov. Att utforma ett anpassat försäkringsprogram för egendoms- och avbrottsskada kan vara komplext och kräver hög kompetens. Vi har erfarenhet och förstår hur kundens verksamhetsrisker kan transfereras genom egendoms- och avbrottsförsäkringen på bästa sätt. Läs mer om vår egendom- och avbrottsförsäkring >>

Kidnap & Ransom

Kidnappning blir alltmer frekvent i världen och konsekvenserna kan bli allvarliga. En stor risk för företagen är också hot om utpressning. Control Risks Group, världsledande inom Kidnap & Ransom-risker, presenterade en rapport som visade att 31 procent av de fall de hanterar härrör från Europa. Stora kostnader uppstår i samband med och i efterdyningarna av ett större utpressningsfall som t ex lösensummor, affärsavbrott, rättstvister, ogynnsam publicitet, återställande av verksamheten, förändringar av säkerheten och utbildning för att nämna några. Läs mer om våra lösningar för kidnap- & ransom-risker >>

Kreditförsäkring

Om ditt företag säljer på kredit till andra företag kan ni ha nytta av en kreditförsäkring. Vi hjälper till att försäkra kundfordringarna mot konkurs, utebliven betalning och politisk risk. Läs mer om våra lösningar inom kreditförsärking >>

Mergers & Acquisitions

I dagens globala ekonomi väljer allt fler bolag att komplettera organisk tillväxt med expansion genom fusioner och förvärv (Mergers & Acquisitions - M&A). Förvärvsprocesser sker på såväl lokal som global nivå och många ser ökade möjligheter att utöka verksamhet och uppnå konkurrensfördelar genom M&A. En bolagstransaktion är en komplex process och det är i många fall svårt att överblicka och uppskatta de risker som är förknippade med exempelvis ett förvärv. M&A-processen kräver därför ofta expertis från kvalificerade rådgivare som kan kvantifiera och bedöma risker i samband med en transaktion. Läs mer om våra lösningar inom M&A >>

Miljörisker

Nästan alla företag påverkas idag av miljörisk inte bara de som hanterar farligt material. Alla är föremål för kostnader och förpliktelser som miljörisker innebär. Detta betyder att i stort sett alla företag har behov av att analysera sina miljörisker i förebyggande syfte. Läs mer om våra lösningar inom miljörisker >>

Politiska risker

Att göra affärer utomlands kan vara svårt, särskilt inom nya marknadsområden. Ett företags tillgångar kan skadas genom konfiskering, nationalisering, krig och samhällsoro. Andra risker företag utomlands exponeras för är valutaväxlingar, uteblivna betalningar, import- och exportembargon och indragna licenser. Genom försäkring och riskhantering kan Aon hjälpa er att skydda internationell handel, utrikesinvesteringar och tillgångar i instabila länder och regioner. Läs mer om våra lösningar för politisk risk >>

Riskkonsulttjänster

Aons dryga 20 riskingenjörer arbetar med riskhantering tillsammans med kunderna för att identifiera, förebygga och begränsa risker i kundernas verksamhet. Vidare bistår Aon Risk Consulting med värdefulla underlag vid upphandling och förnyelse av kundernas försäkringar. Läs mer om våra riskkonsulttjänster >>

Skadeservice

Aon har kompetensen att serva kunderna med skadehantering genom egna skadereglerare, jurister, riskingenjörer och erfarna mäklare. Vi assisterar våra kunder både före och efter att skadan har inträffat genom att sätta upp strategier och rutiner som underlättar och minskar den finansiella effekten av en skada. Servicen sträcker sig därmed längre än vad ett mäklaruppdrag traditionellt har inneburit. Aons skadeservice sträcker sig över en rad olika områden som tillsammans bidrar till att leverera effekten av de försäkringar som placeras t ex egendoms- och ansvarsrelaterade försäkringar. Läs mer om vår skadeservice >>

Terrorismförsäkring

Terrorism idag är mer svårhanterlig än någonsin tidigare. Extremistgrupper som attackerar västerländska organisationer finns över hela världen och många organisationer skadas utan att från början ha varit det tilltänkta målet. En attack i närheten av företagets anläggningar kan medföra kroppsskador, egendomsskador, rörelseavbrott, ökade kostnader och skadeståndskrav från allmänheten. Läs mer om vår terrorismförsäkring >>

Tjänstereseförsäkring

Alla anställda som reser i tjänsten behöver en tjänstereseförsäkring. Varken den anställdes hemförsäkring eller den vanliga företagsförsäkringen skyddar person eller egendom vid tjänsteresa. Därför bör en tjänstereseförsäkring finnas inom företaget oavsett om man omfattas av kollektivavtal eller om man reser utom eller inom Sverige. Läs mer om vår tjänstereseförsäkring >>

Transportförsäkring av varor

Varu- och godsägare kan idag stå inför komplicerade risker samtidigt som kraven ökar på att varor och produkter ska levereras hela och i tid. Vädret är i förändring, stormar och orkaner inträffar idag oftare än tidigare. Nyheterna informerar om pirater som kapar hela fartyg och dess last och det sker dagligen stölder av lastbilar och trailers där både fordonen dess last står för stora ekonomiska värden. Och den här typen utav brott sker inte bara ute i världen, lång härifrån utan även lokalt här i Sverige. Läs mer om vår transportförsäkring av varor >>

Vd- och styrelseansvarsförsäkring

Allmänhet, massmedia och investerare granskar idag företagsverksamhet på ett helt annat sätt än tidigare. Personer i ledande ställning har ett stort ansvar för att företaget drivs på ett korrekt sätt och kan utkrävas ett personligt betalningsansvar för sina åtaganden. Läs mer om vår vd- styrelseansvarsförsäkring >>

Återkallelseförsäkring

Varje dag tvingas företag runtom i världen att återkalla sina produkter, vilket kan dra åt sig ett stort massmedialt intresse. Vitt skilda industrier såsom livsmedels-, elektronik-, leksaks- och bilindustrin har samtliga påverkats av stora globala återkallelser på senare tid. Läs mer om vår återkallelseförsäkring >>

För mer information, kontakta