Sverige

Global Benefit Practice

Multinationella företag ställs inför konstanta utmaningar när de växer och utökar sin multikulturella och internationella personalstyrka.

 • Företagsstyrning
 • Behov av kostnadseffektivitet/förbättrade marginaler
 • Ökad komplexitet när medarbetarförmåner och kompensation ska hanteras på samma sätt, världen över
 • Balansera central kontroll av medarbetarförmånsprogram med att säkerställa att förmånspaketen är lämpliga för respektive ort

 Aon hjälper multinationella företag att möta dessa utmaningar med ett flertal tjänster:

Internationella gruppförmånsplaner, planutformning och aktuarietjänster

Tidigare drevs många multinationella företag med en decentraliserad ledningsmodell. Men dagens marknadskrafter och internationella bokföringsprinciper tvingar organisationer att strömlinjeforma sin verksamhet och ta mer aktivt del i hanteringen av medarbetarförmåner på grund av avsevärda ekonomiska, juridiska och humankapitalmässiga risker.

Många företag ser grupplaner för sjukförsäkring och multinationella sjukvårds- och pensionsprogram som ett sätt att sänka kostnader, öka lönsamheten och främja tillväxt.

Aons globala nätverk av konsulter kan hjälpa till att avgöra om dessa lösningar är rätt för dig. Vi kan utvärdera din befintliga förmånskostnader och tillgängliga stordriftsfördelar, och utveckla en global förmånsstrategi som främjar dina affärsmål. Vi kan anlita lokala förmånsexperter för att rekommendera marknadsmässiga planer och sedan arrangera lokal budgivning och överse det lokala utförandet på dina globala verksamhetsplatser.

Vi har ett av de största helägda nätverken av kontor världen över och hanterar aktivt ett förmånsnätverk som ger stöd och rådgivning till kunder i över 100 länder med förmågan att leverera lämpliga förmånstjänster för medarbetarna lokalt. Detta gör att vi kan tillhandahålla strategisk rådgivning i världsklass till såväl huvudkontor som lokalkontor, samtidigt som vi hjälper dig att implementera förmånspolicyn lokalt, och i linje med företagets globala riktlinjer.
Förutom att agera som mellanhand utför vi även förmånsgranskningar, utformar planer och ger råd om benchmarking, redovisning av finansiella förmåner samt strategiska aktuariella råd.

Finansiering av förmånsrisker

Vi hjälper företag att utforska alternativa sätt att finansiera risker förknippade med förmånsplaner. Bland dessa finns captives (idealiskt för multinationella företag som vill hantera kostnader och exponering för medarbetarförmåner globalt), multinationell pooling, leverantörsurval och global förmedling.
 
Greater Insight: en webbaserad plattform för globala förmåner och kompensationshantering.
Aon har skapat en ny plattform för hantering av globala förmåner. Den ligger långt före andra system på marknaden och ger större flexibilitet och avancerade analysfunktioner.
 
Verktyget Greater Insight är idealiskt för att hjälpa företag med flera olika verksamhetsområden att analysera och hantera ekonomiska och preliminära data för sina förmåns- och kompensationsprogram. Funktionerna omfattar följande: 

 • Diskret och dynamisk datainmatning som ger färre inmatningsfel. Funktionen har alternativknappar och listmenyer för att underlätta datainmatningen.
 • Inbyggd kontroll av regler vid datainmatningen, rapporter av poster som inte följer reglerna och regelbundna uppdateringar om lagändringar.
 • Kraftfulla realtidsanalyser, inklusive tabeller och diagram, som hjälper dig att bedöma kostnaden för olika program i relation till löner. De kan indelas enligt geografiskt område eller typ av program för att identifiera trender.
 • Kundanpassad parallellrapportering för flera olika lokalkontor hjälper dig att hålla programmen i linje med praxis och lokala regler.
 • Över 70 standardmallar med förifyllda uppgifter som underlättar datainsamling för alla förmånsprogram, kompensations- och HR-policyer. Det finns även möjlighet att lägga till kundanpassade mallar.


Tillsammans hjälper dessa funktioner dig att ta bättre beslut för kompensationer och förmåner och därigenom främja: 

 • Grundläggande förståelse för de verkliga kostnaderna bakom olika program och vilken ROI de ger.
 • Realtidsinformation som gör det lättare att utveckla kostnadsbesparande strategier, vilket kan omfatta multinationella förmånspaket, preferensleverantörer, andra förmånsfinansieringsmekanismer med stordriftsfördelar samt modifiering av lokala planer som svar på dataanalysen.
 • Förbättrad enhetlighet mellan olika länder.
 • Garanterad följsamhet med lokal lagstiftning.


International Retirement

Global Retirement fokuserar på att tillgodose de behov som uppstår hos mutinationella företag kring globala pensions- och investeringsfrågor. Vi jobbar tätt med Aon lokala pensionskonsulter och Global Benefits då många av våra områden överlappar varandra. Global Retirement kan delas upp i följande områden:

Planutformning
Tillhandahålla data, benchmarking, verktyg och bred expertis för att hjälpa dig att ta fram den bästa pensionsplanen för ditt företag och dina anställda. Vi analyserar din nuvarande plan, utvärderar de ekonomiska och förmånstekniska aspekterna av alternativa utformningar och tittar på nya koncept och metoder för att hjälpa dig att få ett övergripande perspektiv på utformningen av din pensionsplan.

Aktuarietjänster
Vi ligger bland de tre främsta företagen för aktuarietjänster i alla nyckelländer. Våra aktuarier har den gedignaste erfarenheten – och de senaste verktygen – för att hantera risk och exponering och hjälpa dig att ta kontroll över till och med de svåraste utmaningarna. Våra aktuarietjänster omfattar:

 • lokala och globala pensionsskuldsberäkningar
 • pensionsanalyser (pensionskostnadsanalyser och besparingsförslag)
 • analys av pensionsrisker
 • tjänster för livbolag och pensionskassor såsom Solvens II och boksluts- och rapporteringsarbete

Global Koordinering
Vi hjälper företag att koordinera i enlighet med IAS 19 sina pensionsplaner världen över. Koordineringarna görs med hjälp av Aon globala webbaserade verktyg.

ALM studier
Tillsammans med vår Investment Practice i England hjälper vi företag att genomföra ALM ("Asset Liability Modelling")-studier för att bättre förstå företagets pensionsskulder och hur de kommer utvecklas i framtiden, samt vilken tillgångsallokering är mest optimal givet den underliggande skulden och företagets övergripande policy kring bl a risk och fonderingsstrategier.

Konsulttjänster för premiebestämda planer
Vi analyserar ditt företags mål och personalstyrka för att hjälpa dig att nå dina pensionsplaneringsmål med ett fullt spektrum av tjänster och lösningar för premiebestämda planer. Vårt heltäckande arbetssätt hjälper dig att minska risken, mildra osäkerheten och maximera det värdet för dina anställda.

 • Global M&A projekt relaterat till pensioner
 • Global Pension Governance
 • Pan European pensions
 • Benefit inventory

För mer information, kontakta: