Nederlands | Français Belgium

Arbeidsongeschiktheid

 

Sociale zekerheid: ontoereikend

In geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of privé-ongeval biedt de Sociale Zekerheid slechts een beperkte tussenkomst.

 


Voorbeeld
Een werknemer die met een werkende partner samenwoont en zelf langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt wordt door ziekte of privé-ongeval, ontvangt een vervangingsinkomen van maximum 40% van het Rizivplafond (1.1.2017: 42.404,95 EUR). Het jaarsalaris dat in aanmerking wordt genomen houdt geen rekening met het vakantiegeld of een dertiende maand.


Grafiek: Wettelijke uitkering bij langdurige ziekte of privé-ongeval

De bedoeling van een collectieve verzekering gewaarborgd inkomen is de wettelijke vergoeding aan te vullen en te vervolledigen tot een loon dat als vervangingsinkomen beschouwd kan worden.

Ingeval van arbeidsongeval is de wettelijke tussenkomst iets uitgebreider, maar het maximale inkomen dat gehanteerd wordt is eveneens beperkt (1.1.2017: 42.404,95 EUR). Meer informatie vindt u hier. Ook hier kan de collectieve verzekering gewaarborgd inkomen voor een financiële tegemoetkoming zorgen.