Nederlands | Français Belgium

FSMA wil de transparantie van aanvullende pensioenplannen verhogen

 

De toezichthouder van de Belgische pensioeninstellingen, de FSMA, is van mening dat verzekeraars en pensioenfondsen beter en gedetailleerder moeten communiceren over kosten en rendementen van aanvullende pensioenplannen.(Mededeling FSMA_2017_19 dd 19/10/2017).

De Mededeling
De Mededeling gaat over de communicatie rond de aangerekende kosten en het behaalde rendement bij pensioenplannen (tweede pijler) van het type vaste bijdragen.

De Mededeling van de FSMA kan onderverdeeld worden in 3 stukken:

  • Theoretische uiteenzetting over hoe dit type van pensioentoezegging (vaste bijdragen zonder gewaarborgd rendement) werkt
  • Vaststellingen van het onderzoek
  • De door de FSMA gestelde verwachtingen en aanbevelingen, en dit op het vlak van
    • Pensioenreglement
    • Transparantieverslag dat jaarlijks moet worden bezorgd aan de inrichter
    • Pensioenfiche voor de aangeslotenen

 

Werking van de pensioentoezegging vaste bijdragen zonder gegarandeerd rendement
Bij dit type pensioenplan stort de werkgever een bepaalde bijdrage voor de opbouw van een aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen. Maar de werkgever garandeert geen bedrag van het aanvullend pensioen zelf. Het bedrag voor de aangeslotene op einddatum hangt af van de kosten en van het rendement van de geïnvesteerde bijdragen.

De werknemer draagt dus in belangrijke mate de gevolgen van te hoge kosten, een ondermaats rendement of risicovolle beleggingen (even abstractie makend van de wettelijke rendementsgarantie). Voor de FSMA is het dan ook noodzakelijk dat hij daarover begrijpelijk en volledig wordt ingelicht.

Verwachtingen en aanbevelingen
Per onderzocht document, zijnde pensioenreglement, transparantieverslag en pensioenfiche formuleert de FSMA gedetailleerde verwachtingen en aanbevelingen.

De FSMA formuleert een verwachting wanneer er volgens haar een expliciete wettelijke grondslag voorhanden is en het m.a.w. in haar ogen om een absolute verplichting gaat. Bij elke verwachting wordt dan ook het concrete wetsartikel meegedeeld waarop de FSMA haar verwachting baseert.

Wanneer het om een goede praktijk gaat waarvoor geen expliciete wettelijke grondslag bestaat, formuleert de FSMA deze als een aanbeveling. Pensioeninstellingen worden uiteraard uitgenodigd om niet alleen verwachtingen, maar ook aanbevelingen zo goed als mogelijk te volgen.

Ook werden enkele concreet uitgewerkte modeldocumenten opgesteld.

Een breder perspectief
Ook de Europese regelgever is niet ongevoelig voor een betere communicatie over het beheer van de aanvullende pensioenen, in het bijzonder over kosten en rendement. Recent werden er meerdere richtlijnen gepubliceerd die meer transparantie voorschrijven op het vlak van kosten en rendement (bijvoorbeeld de Institutions for Occupational Retirement Provision Directive “IORP II” betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening of de Insurance Distribution Directie “IDD” betreffende verzekeringsdistributie, …). Deze richtlijnen moeten in de nabije toekomst worden omgezet naar Belgische wetgeving.

Concreet
In essentie zijn de werkgevers, inrichters van een pensioenplan, niet rechtstreeks betrokken bij deze ontwikkeling. De FSMA is de toezichthouder van de Belgische pensioeninstellingen en heeft geen bevoegdheid over de werkgevers zelf.

De door de FSMA geformuleerde verwachtingen en aanbevelingen op het vlak van kosten en rendementen zijn echter zeer gedetailleerd. Hierdoor is het zeer waarschijnlijk dat een groot deel van de pensioeninstellingen (verzekeraars of pensioenfondsen) meer of minder aanpassingen zullen dienen door te voeren aan één, meerdere of alle van voormelde sleuteldocumenten (pensioenreglement, transparantieverslag en pensioenfiche).

De Mededeling van de FSMA is dadelijk van toepassing, dus er kan niet gewacht worden met de eventuele aanpassingen.

Het initiatief van aanpassing moet in principe van de pensioeninstelling zelf komen. Enkel indien het een werkgever betreft die met een eigen pensioenfonds werkt, lijkt het ons aangewezen om het pensioenfonds aan deze Mededeling te herinneren. Er dient wel gekeken te worden of het type van pensioentoezegging verdere actie noodzakelijk maakt; aanvullende pensioenplannen van het type vaste prestatie bijvoorbeeld vallen immers buiten het toepassingsgebied van de Mededeling van de FSMA.

Uiteraard is Aon ook reeds begonnen om waar nodig in onze activiteiten de noodzakelijke aanpassingen door te voeren.