Nederlands | Français Belgium

Materiële schade en bedrijfsschade

 

Beperk de impact en vrijwaar uw bedrijfscontinuïteit

De financiële gevolgen van een materiële schade na brand, inbraak/diefstal, storm of overstroming/waterschade kunnen het voortbestaan van uw onderneming ondermijnen. Een goede identificatie van de risico’s en adequate verzekeringen kunnen het verschil maken tussen faillissement of succesvol voortbestaan.

 

Een must voor elk bedrijf
Ondernemingen die hun eigendommen (gebouwen, inventaris, machines en goederen) en bedrijfsschade niet of onvoldoende verzekeren, komen een grote catastrofe vaak moeilijk te boven. Ze lopen tegen een faillissement aan, of verliezen marktaandeel dat ze nooit meer kunnen terugwinnen. Ze kijken aan tegen gedwongen ontslagen, verlies van klanten, boeteclausules en eventueel reputatieschade.

Ook al gaat u aan de slag met preventiemaatregelen en gedegen risicomanagement, het nulrisico bestaat niet en je hebt als bedrijf nooit alle teugels in handen. Want wat als er brand ontstaat bij één van uw afnemers of als de continuïteit van uw enige leverancier bedreigd wordt door een overstroming? Met andere woorden: we zien een duidelijke verschuiving van interne risico’s naar risico’s extern aan het bedrijf. Deze risico’s worden best jaarlijks geanalyseerd, zodat u op korte termijn kan inspelen op wijzigingen binnen uw bedrijf en/of in de verzekeringsmarkt.

Risicoadvies en oplossingen
Aon heeft jarenlange ervaring in het ondersteunen van bedrijven en organisaties op het gebied van risicobeheer van materiële schade als gevolg van brand, inbraak/diefstal, storm, overstroming/waterschade e.d. en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade.

We helpen onze klanten hun bedrijfscontinuïteit zo optimaal mogelijk te waarborgen. De serviceverlening van Aon richt zich tevens op het aangeven van de meest kosteneffectieve wijze van bescherming en beveiliging van de (toekomstige) eigendommen en bedrijfsprocessen.

 • Identificeren en kwantificeren van de bedrijfsrisico’s
 • Strategieën voor programma-ontwerp
 • Analyse van de nodige waarborgen, inclusief alle mogelijke uitbreidingen zoals machinebreuk, diefstal, natuurrampen, bouwwetgeving, maar eveneens het in gebreke blijven van leveranciers, terrorisme, enz.
 • Draagkracht van het bedrijf definiëren voor de bepaling van de eigen retentie (= vrijstelling)
 • Risk engineering. Onze risk engineers verschaffen u professioneel advies over risicopreventie, stellen uw risicoprofiel op en identificeren de risico’s waaraan uw onderneming is blootgesteld. Zij begeleiden nieuwe projecten zoals sprinklerinstallaties, nieuwe gebouwen en installaties.
 • Benchmarking
 • Marktevolutie
 • Internationale programma’s. (naleving van plaatselijke wetgeving, pools, fiscale problemen, enz.)
 • Begeleiding van schadegevallen, met name in de beginfase, nadat de schade ontstaan is, door te adviseren en te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de gevolgen van het schadegeval zoveel mogelijk te beperken. Vervolgens zorgen wij voor een snelle en adequate afwikkeling en uitbetaling van de schade.

 

Maatwerkoplossingen
Standaardoplossingen en -verzekeringen houden geen rekening met de finesses die eigen zijn aan uw bedrijfsrisico’s en –activiteiten. Wij denken met u mee en zoeken naar de meest geschikte bescherming en dekking van uw risico’s.

Materiële schade (gebouwen, inventaris, machines en goederen)
Uitgebreide verzekeringen bieden niet alleen dekking voor het risico van brand maar ook voor schade ten gevolge van storm, inbraak, water, aanrijding, etc. Wij houden rekening met jaarlijks strenger wordende bouwnormen en de wetgever die eist dat nieuwbouw wordt opgetrokken volgens de nieuwe normen. Deze mogelijks extra kost wordt niet opgenomen in standaard brandverzekeringen.

Computerapparatuur
Voor computerapparatuur is er een verzekeringsproduct met een zeer uitgebreide zogenaamde All Risk dekking.

Bedrijfsschade
De bedrijfsschadeverzekering dekt de financiële verliezen die het gevolg zijn van materiële schade. Ze vergoedt de vaste kosten, alsook het verlies van omzet en nettowinsten, en alle bijkomende kosten, en komt tussen tot uw financiële situatie opnieuw is zoals ze zou geweest zijn indien de schade zich niet had voorgedaan.

NDBI (= Non Damage Business Interruption)
Deze verzekering beschermt u tegen een gedeeltelijke of volledige bedrijfsonderbreking ten gevolge van een niet-materiële schade of event.

 • Vulkaanuitbarsting met asverspreiding: luchtvaarmaatschappijen houden hun vliegtuigen gedwongen aan de grond en kunnen uw eindproducten niet op hun bestemming brengen.
 • Terroristische dreigingen: uw evenement of festival kan niet doorgaan
 • Politieke risico’s
 • Impact van koersschommelingen
 • Uitzonderlijke klimaatomstandigheden

 

Internationale verzekeringsprogramma's
Ook voor internationaal opererende bedrijven zijn wij als Aon een partner om de verzekeringsbelangen goed te behartigen. Door haar internationale netwerk beschikt Aon over de nodige kennis en ervaring met het opstellen en behandelen van internationale "property" verzekeringsprogramma's.