Nederlands | Français Belgium

Plan Design : DB, DC, Cash Balance

 

Het design van uw pensioenplan: de weerspiegeling van uw strategische doelstellingen

Een pensioenplan is een grote uitgavenpost in uw personeelskosten. Het is de tweede grootste looncomponent, na het salaris. Misschien bestaat het plan al sinds jaren binnen uw bedrijf zonder dat het ooit gewijzigd werd, maar de wereld om ons heen is wel veranderd. Daarom stelt u zich best de vraag of uw pensioenplan (nog) overeenstemt met uw huidige doelstellingen.

 

U kunt de volgende vragen stellen

  • Is een pensioenplan van het type “met vaste bijdragen” of “defined contributions” beter dan een stelsel van het type “met vaste prestaties” of “defined benefits”?
  • Moet ik hetzelfde plan aanbieden aan kaderleden, directieleden en werknemers?
  • Zou het aangewezen zijn om een meer voordelige formule aan te bieden aan de hogere categorieën om aantrekkelijk te blijven?
  • Hoe mijn pensioenplan omvormen om de premies beter te budgetteren?
  • Zijn de overlijdens- en invaliditeitsverzekeringen die de onmiddellijke risico’s dekken afdoende of moeten ze aangevuld worden met een aanvullend pensioen?
Deze vragen moeten gesteld worden bij de invoering van een nieuw pensioenplan, maar ook tijdens de ganse looptijd van een pensioenplan.

 

De oplossingen
Er is geen standaardantwoord op deze vragen. Elk bedrijf is anders. Het is wel zo dat wij, als gespecialiseerde consultants, gemeenschappelijke trends zien. Zo zijn er werkgevers die van een plan met “vaste prestaties” naar een plan met “vaste bijdragen” willen overschakelen om de premies beter te budgetteren en de exponentieel groeiende premies aan het einde van de loopbaan te vermijden. Of werkgevers die, gezien de daling van de rente, hun toevlucht nemen tot een “cash balance”-plan dat een vaste bijdrage en een gewaarborgd rendement verenigt om het pensioenplan enigszins aantrekkelijk te houden.

Interactieve evaluatie
Onze methode bestaat erin om op interactieve wijze, samen met de HR-verantwoordelijke van uw bedrijf, het aandeel van de volgende componenten in uw human resources-strategie te beoordelen:

  • socio-emotionele en socio-economische dimensie van de werkgever
  • (para)fiscale overwegingen (zoeken naar de meest doeltreffende verloning)
  • overwegingen met betrekking tot de arbeidsmarkt (aanwerven en behouden van de beste medewerkers)
  • motivatie van de werknemers

 

Doelstellingen vaststellen op papier
Een toegankelijke presentatie en een open uitwisseling van ideeën vormen het vertrekpunt van een gemeenschappelijk denkproces.

Aon leidt deze discussie en verstrekt alle informatie die u toelaat uw pensioenplan te positioneren in uw strategisch loonbeleid. De conclusies van deze analyse vormen de basis van het optimale pensioenplan voor uw bedrijf. Ze sluiten perfect aan bij uw globale loonbeleid, waarvan het pensioenplan integraal deel uitmaakt. U neemt deel aan deze denkoefening en heeft zo alle kaarten in handen om ze vervolgens optimaal uit te spelen in uw bedrijf.