Nederlands | Français Belgium

Pensioenplan

 

Beleggingsbeleid - ALM

De financiële markten: almaar complexer

 

Is uw beleggingsbeleid op het gebied van Tak 23 of m.b.t. uw pensioenfonds echt aangepast aan het profiel van uw pensioenverplichtingen? De financiële markten worden almaar complexer en er is sprake van een toegenomen volatiliteit. Tegen die achtergrond rijzen de volgende vragen:

  • hoe ervoor zorgen dat de risico’s die inherent zijn aan uw beleggingsbeleid binnen de perken blijven?
  • hoe het risico van onderfinanciering verkleinen, en daarbij toch een redelijk bijdragepercentage handhaven?
  • hoe de volatiliteit van de balans beheersen die veroorzaakt wordt door de boeking van uw pensioenplan volgens de boekhoudnormen IAS/IFRS?
  • hoe actuariële veronderstellingen, die aanvaardbaar zijn vanuit het standpunt van de toezichthoudende autoriteiten (FSMA), rechtvaardigen?

 

Een doeltreffend activa/passiva-beheer
Bij het Asset Liability Management van Aon worden technieken en processen verenigd die het pensioenfonds of de groepsverzekering in Tak 23 in staat stellen om een beleggingsbeleid te voeren dat werkelijk is aangepast aan de doelstellingen en verbintenissen. Hierbij wordt rekening gehouden met reglementaire, demografische en andere beperkingen.

Aon heeft een ALM-model ontwikkeld dat niet alleen toelaat om de risico’s die inherent zijn aan uw huidige beleggingsbeleid te kwantificeren, maar ook om een optimaal beleggingsbeleid voor te stellen. Dit stochastisch model houdt rekening met de interacties die bestaan tussen de activa en passiva. Onze specialisten begeleiden u doorheen het hele ALM-proces en helpen u om uw ALM-beleid uit te voeren in samenwerking met uw Asset Managers.