Sverige

Etiskt ansvarstagande

Aon Code of Business Conduct sätter en standard för alla Aons anställdas eller agenters affärsetiska agerande när helst de företräder Aon. Denna uppförandekod och andra policyer utgör grunden i ett omfattande globalt etikprogram.


Vårt program reglerar sådana områden som kartellbildning, intressekonflikter, korruption, sekretess, skydd av konfidentiell information med mera.

För att säkerställa att samtliga anställda läst, förstått och lever efter Aon Code of Business Conduct måste alla genomgå en certifiering. Utöver denna certifiering måste alla anställda regelbundet genomgå en träning i regelefterlevnad och etiskt uppförande.