Finland
ISO 9001 -laatujärjestelmän uudistus – Riskilähtöisyys korostuu

ISO 9001 -laatujärjestelmän uudistus – Riskilähtöisyys korostuu

ISO 9001 –laatujärjestelmä uudistuu. Jatkossa tehokas riskienhallinta nousee yhdeksi laatujärjestelmän edellyttämäksi peruslähtökohdaksi. Tämä vaatii sertifioiduilta yrityksiltä toimenpiteitä. Sertifioinnin päivityksen yhteydessä yrityksen on kyettävä osoittamaan, että riskiperusteinen ajattelutapa toteutuu sen toiminnassa.

ISO 9001 -laatujärjestelmä on maailman tunnetuin standardi ja se soveltuu kaikenkokoisille yrityksille ja toimialoille. Vuonna 2015 Suomessa oli noin 2600 kappaletta ISO 9001 -sertifikaatteja (Inspecta). Standardi uudistuu nyt ISO 9001:2015 -päivityksen myötä. ISO 9001:2018 -sertifioitujen yritysten tulee päivittää ja sertifioida laatujärjestelmänsä viimeistään 14.9.2018 mennessä.

Kuten riskienhallinta, myös laatujärjestelmät tarjoavat tehokkaita työkaluja yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Laadunhallinnan avulla organisaatio voi pitää toimintansa ja tuotantonsa laadun hallittavissa. Laadunhallinta luo myös selkeyttä johtamiseen, prosesseihin, toimintoihin ja jatkuvaan parantamiseen. Tausta-ajatuksena on, että hyvän laadun tuottaminen on aina kannattavampaa ja halvempaa kuin huonon laadun tuottaminen.

Mitä muutoksia uudistus tuo riskienhallintaan?

Standardin uusi versio korostaa riskien huolellista tarkastelua. Keskeisin muutos riskienhallinnan osalta on, että jatkossa yrityksellä tulee olla järjestelmällinen lähestymistapa riskien hallintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että riskejä on hallittava liiketoiminnassa jatkuvasti. Hallintatoimien vaikuttavuutta on seurattava ja riskienhallintaa on kehitettävä jatkuvan parantamisen periaatteella.

Järjestelmällinen riskien johtaminen pitää sisällään riskien tunnistamisen, hallintatoimien suunnittelun ja toteutuksen sekä riskienhallinnan tason seurannan. Tässä riskiperusteisessa lähestymistavassa riskin käsite on laajennettu koko yritystoiminnan alueelle. Aiemmin se on käsittänyt vain yksittäisen tuotteen tai palvelun.

Riskikartoitus auttaa muutoksessa

Kokonaisvaltainen riskikartoitus on hyvä tapa huomioida uuden laatujärjestelmän ja riskiperusteisen lähestymistavan mukaiset vaatimukset. Yritysten päättäjät kysyvät meiltä usein, miten riskikartoitus kannattaisi toteuttaa, ja mitkä ovat tyypillisiä riskejä heidän toimialallaan.

Riskikartoituksessa huomioidaan yrityksen strategiset, taloudelliset, operatiiviset ja vahinkoriskit. Kartoituksen tuloksena saat yhteenvedon yrityksen suurimmista riskeistä ja niiden rahallisista vaikutuksista sekä suunnitelman yrityksen riskienhallinnan kehittämiseksi. Palvelun avulla luodaan yritykselle järjestelmällinen toimintamalli ja prosessi riskien johtamiseen.

Tutustu oman toimialasi riskeihin ja mahdollisuuksiin Aonin Global Risk Management Survey 2017 -sivuilta ja mieti, miltä oman yrityksesi TOP 10 näyttää.

Lataa Global Risk Management Survey

 

Jos tarvitset apua yrityksesi riskienhallinnan kehittämiseen laatujärjestelmän mukaiseksi, ota meihin yhteyttä.

Lisätietoja:

Petri Karkinen
puh +358 201 266 386
[email protected] 

Lisätietoja

Uutiskirje