Finland
Kokonaisvaltainen riskienhallinnan kartoitus

Kokonaisvaltainen riskienhallinnan kartoitus

Yritystoimintaan liittyvät riskit eivät ole vain uhka toiminnalle, vaan ne voivat sisältää mahdollisuuden liiketoiminnan kehittämiseksi. Liiketoimintalähtöinen riskien johtaminen on järjestelmällistä toimintaa, jossa tunnistetaan ja arvioidaan organisaation suurimpia riskejä. Tärkeimpien riskien osalta määritellään toimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi.

Tiedätkö yrityksesi merkittävimmät riskit ja niiden vaikutukset?
Vain tunnistettuja riskejä on mahdollista hallita - onko yrityksesi suurimmat riskit tunnistettu ja onko niiden vaikutuksia arvioitu? Aonin 2019 Global Risk Management Survey -raportin mukaan viisi merkittävintä yritystoiminnan riskiä vuonna 2017 globaalisti olivat:

  1. Yrityksen maineen / brändin vahingoittuminen
  2. Talouskasvun ja sen elpymisen hidastuminen
  3. Kilpailun kiristyminen
  4. Regulaation ja lainsäädännön muutokset
  5. Kyberuhkat  

Aonin palvelut riskien johtamisen tueksi – mitä hyötyjä saat liiketoimintaan?
Aonin ERM-kartoituksen (Enterprise Risk Management) avulla selvitetään yrityksen merkittävimmät strategiset, taloudelliset, operatiiviset ja vahinkoriskit, sekä suunnitellaan konkreettisia toimenpiteitä riskien hallitsemiseksi. Kartoitus antaa johdolle selkeän euromääräisen profiilin liiketoiminnan suurimmista riskeistä ja niiden taloudellisista vaikutuksista. Näin riskit saadaan vertailukelpoisiksi keskenään ja riskienhallintatoimet voidaan kohdistaa tarkoituksenmukaisesti koko organisaatiossa. 

Kartoituksen lähtökohtana ovat koko konsernin liiketoiminta ja kaikki sen riskit tulevalta 3-5 vuodelta. Kartoitus voidaan kuitenkin rajata koskemaan pienempiä liiketoiminta- tai riskialueita. Ulkopuolinen asiantuntija osaa arvioida objektiivisesti eri toimintojen vastuulla olevat riskit. 
 
ERM-kartoituksen hyötyjä:

  • Arvotetaan riskit euromääräisesti
  • Tuodaan riskinäkökulma strategiatyöhön, liiketoimintajohtamiseen ja päätöksentekoon
  • Lisätään riskitietoisuutta liiketoiminnan tavoitteita uhkaavista tekijöistä
  • Priorisoidaan kehitystoimenpiteet riskinäkökulmasta
  • Osoitetaan riittävä riskikartoituksen ja toimenpidesuunnittelun taso asiakkaille, omistajille ja muille sidosryhmille

Yhteystiedot