Finland
Yritystoiminnan riskit

Yrityksen riskienhallinta - riskien kartoitus ja riskienhallinnan kehittäminen

Aon on yritysjohtajan neuvonantaja riskienhallinnassa. Hyvä riskienhallinnan taso herättää luottamusta rahoittajissa ja muissa tärkeissä sidosryhmissä. Samalla kustannukset pienenevät ja henkilöstösi voimavarat vapautuvat yrityksen ydinosaamiseen.

Selvitämme yrityksesi sisäiset riskit sekä ulkoiset uhat ja rakennamme yrityksesi tarpeita vastaavat riskienhallintaratkaisut.Tunnistamme ja arvioimme liiketoimintaasi uhkaavat omaisuus-, keskeytys-, riippuvuus-, vastuu- ja sopimusriskit. Arvioimme yrityksesi kykyä toipua vahinkotilanteissa sekä avustamme liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelussa. Lisäksi kartoitamme projekteihin, kuljetuksiin, myyntisaamisiin ja henkilöstöön liittyvät riskit.

Aonin riskienhallintapalvelut tarjoavat ratkaisuja muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Onko liiketoiminnan riskit laajasti tunnistettu ja arvioitu?
 • Onko riskienhallinta integroitu kattavasti eri prosesseihin?
 • Ovatko nykyiset riskienhallintaprosessit ja käytännöt osoittautuneet riittäviksi?
 • Onko riskienhallinnan seuranta ja raportointi monipuolista ja jatkuvaa?
 • Onko vakuutettavien riskien hallinnassa käytössä optimaaliset vakuutus-, vahingonhoito- ja muut riskienhallintaratkaisut?

Lue lisää

 • Kokonaisvaltainen riskienhallinnan kartoitus (Enterprise Risk Management) 
  Palvelu kattaa laajasti konsultoinnin yrityksen riskienhallintatoiminnon kehittämisessä ja toteuttamisessa. Sovellettaviin lähestymistapoihin, ratkaisumalleihin ja painopistealueisiin vaikuttavat mm. yrityksen liiketoiminta, riskiprofiili, organisointi, verkottuminen, projektit, johtamisjärjestelmät, prosessit ja sidosryhmävaatimukset.
 • Perusriskikartoitus (Underwriting Survey Report)
  Palvelu tukee yrityksen vakuutusten kilpailuttamista ja riskienhallinnan kehittämistä. Perusriskikartoituksen soveltuvuusalueita ovat omaisuus- ja keskeytysriskit tai vastuuriskit. Palvelussa kuvataan yrityksen riskit vakuuttajalle sekä laaditaan toimenpidesuunnitelma omaisuus- ja keskeytysriskien hallinnan kehittämiseksi. 
 • Riskienhallinnan arviointi ja kehittäminen (Flexible Risk Management Evaluation)
  FRiME  - Flexible Risk Management Evaluation on kehittämämme konsepti, jonka avulla arvoidaan yrityksen eri yksiköiden riskienhallinnan tasoa nykyhetkestä tulevaisuuteen. FRiME on erityisen tehokas työkalu varsinkin silloin, kun liiketoiminta on kansainvälistä ja toimintaa on useissa eri yksiköissä. 
 • Keskeytys- ja riippuvuusriskienhallinta (Business Impact Analysis)
  Kartoituksen avulla tunnistetaan ja arvioidaan yrityksen keskeytys- ja riippuvuusriskit omassa toiminnassa, toimittaja- ja alihankkijaverkostossa sekä asiakkaissa.
 • Kyberriskien hallinta ja vakuuttaminen
  Aon on kyberriskien hallinnan ja vakuuttamisen edelläkävijä Suomessa.
 • Toimittajariski ja sen analysointi (Supplier Risk Audit)
  Aonin toimittajariskianalyysi antaa kokonaiskuvan, millä tasolla tärkeimpien toimittajien varautuminen vahinkotilanteisiin on ja kuinka pitkän keskeytyksen vahinko voisi pahimmillaan aiheuttaa toimituksiin.
 • Rakennusten arvon määritys
  Rakennusten arvot muuttuvat ajan ja muutosten yhteydessä. Oikea jälleenhankinta-arvo jää usein tarkistamatta, koska palvelu on kuulunut aiemmin vakuutusyhtiöiden vakuutusten ohessa tarjoamiin palveluihin. Rakennusten arvioinnissa on perusteltua käyttää osaavaa asiantuntijaa. Jos rakennusten jälleenhankinta-arvoa ei ole korotettu rakennuskustannusten nousun myötä vastaamaan nykyhetken tilannetta, rakennus voi olla alivakuutettu. 
 • Vastuu- ja sopimusriskienhallinta
  Kartoituksen avulla tunnistamme yrityksesi toimintaan ja sopimuksiin liittyvät vahingonkorvausvastuuriskit. Kartoitus voidaan toteuttaa haastatteluin tai sähköisellä kyselyllä. Kartoituksen pohjalta teemme raportin toimenpidesuosituksineen, jolloin on helppo päättää jatkotoimenpiteistä.
 • Jatkuvuussuunnittelu
  Keskeytys- ja riippuvuusriskien tunnistamisen jälkeen jatkuvuussuunnittelu kohdennetaan vakavimpiin keskeytysriskeihin. Laadimme yrityksellesi selkeän johtamismallin jatkuvuutta uhkaavia tilanteita varten. Johtamismallin tueksi laadimme yksityiskohtaiset jatkuvuussuunnitelmat tunnistetuille kriittisille tekijöille ja riskeille.  
 • Projektien riskienhallinta
  Projektin riskikartoitus ja sitä seuraavat vaiheet tarjoavat Aonin asiakkaalle koko projektin kattavan riskienhallintastrategian. Palvelumme sisältävät projektin riskikartoituksen ja riskienhallintasuunnitelman laatimisen lisäksi myös projektin sopimusten tarkastelun riskienhallinnan näkökulmasta, vakuutusratkaisun suunnittelun ja kilpailuttamisen, työturvallisuusriskienhallinnan ja vahinkokonsultoinnin. 
 • Kuljetusriskien kartoittaminen
  Kuljetusriskien kartoituksessa selvitetään ja arvioidaan yrityksen logistiikkaratkaisujen kriittiset kohdat. Kuljetuksiin ja niihin liittyviin varastointeihin sisältyvät keskeytys- ja riippuvuusriskit arvioidaan sekä tuotannon että asiakaspalvelun varmistamisen osalta. 
 • Henkilöriskienhallinta
  Työturvallisuuden nykytila-arvio antaa pohjan optimaalisen tapaturmavakuutusratkaisun valintaan ja suuntaviivat tapaturmakustannusten hallinnalle. Henkilöriskien kartoituksen pohjalta voidaan luoda mahdollisimman tehokas mm. vapaaehtoisiin henkilövakuutuksiin perustuva ohjelma, jolla vähennetään henkilöstön vaihtuvuutta ja poissaoloja sekä saadaan työkyvyttömyyseläkekustannukset hallintaan.  
 • Luottoriskienhallintapalvelut
  Luottovakuutus suojaa yrityksen myyntisaatavia luottotappioita vastaan. Kilpailutamme eri luottovakuutusvaihtoehdot yrityksesi puolesta, hallinnoimme vakuutukset sekä kehitämme luottohallinnon prosesseja asiantuntevasti.

Tutustu myös:

Onko yrityksesi riskit tunnistettu ja vaikutukset arvioitu?
Näin otat ensiaskeleet yrityksesi riskienhallinnan parantamiseen


 

Yhteystiedot