Finland
Pk-yritysten riskienhallinta

Onko yrityksesi riskit tunnistettu ja vaikutukset arvioitu?

Kun puhutaan yrityksen riskienhallinnasta, mieleen tulee yleensä ensimmäisenä varautuminen vahinkoriskeihin. Uhkien, kuten työtapaturmien, tulipalojen ja ympäristövahinkojen tunnistaminen on tärkeää, mutta harvoin täysin riittävää yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta. Kokonaisvaltainen riskienhallinta tunnistaa yrityksen merkittävimmät riskit ja auttaa suuntaamaan resurssit näiden johtamiseen. Vain tunnistettuja riskejä on mahdollista hallita. Onko sinun yrityksesi suurimmat riskit tunnistettu, ja onko niiden vaikutuksia arvioitu?

Pk-yrityksen haasteet riskienhallinnassa

Kokonaisvaltainen riskienhallinta kattaa yrityksen sisäiset ja ulkoiset riskit, joihin kuuluvat strategiset, taloudelliset, operatiiviset ja vahinkoriskit. Onko sinunkin yrityksessäsi niin, että riskienhallinta hoituu muiden tehtävien ohessa? Näin se useimmiten on pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Riskienhallinta voi olla osa laatutoimintaa tai työturvallisuuden johtamista. Vaikka yrityksen sisällä yksittäisten riskien tunnistamiseen voi löytyä syvällistä osaamista, pk-yritysten haasteena on tavallisesti riskien kokonaisvaltainen johtaminen.

Yritystoiminnan häiriöttömyys ja jatkuvuus ovat jokaisen yrittäjän tavoite. Aina ongelmilta ei voi kuitenkaan välttyä, jolloin toiminta on tärkeä saada ennalleen kriisitilanteen jälkeen. Riskien tunnistamattomuus voi johtaa pahimmillaan siihen, että yritys kohtaa toimintansa kannalta uhkia, joihin se ei ole varautunut. Toisaalta on hyvä muistaa, että riskit sisältävät uhkan lisäksi myös mahdollisuuden. Näin ollen kokonaisvaltainen riskikartoitus voi tarjota liikkeenjohdolle aiemmin tunnistamattomia, uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen.

Pk-yritykset tulevat yhä useammin osaksi globaaleja hankintaketjuja. Kansainvälisten yritysten on turvallisempaa valita toimittajikseen yrityksiä, jotka pystyvät luotettavalla tavalla näyttämään riskienhallintansa tason. Tilaajille on siis kyettävä osoittamaan kirjallisesti riittävä riskikartoituksen ja toimenpidesuunnittelun taso.

Riskikartoituksessa määritetään yrityksen merkittävimmät riskit euroina

Oman yrityksen riskienhallintaa on hyvä lähteä kartoittamaan yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa. Ensimmäisenä tulee tehdä tilannekatsaus, jossa selvitetään, mitkä ovat kaikista suurimmat yrityksen liiketoimintaan liittyvät riskit. Kun aidosti merkittävimmät riskit on tiedostettu, määritetään, miten nämä riskit arvotetaan ja priorisoidaan keskenään. Tämän jälkeen päätetään, mitä riskeille tehdään ja luodaan riskienhallintasuunnitelma.

"Riskienhallinnassa ei ole kyse siitä, että vältetään kaikkia riskejä liiketoiminnassa. Kyse on siitä, että hyväksytään ne riskit, jotka ymmärretään ja joita osataan hallita. Riskienhallinta auttaa yritystä luovimaan mahdollisten karikoiden läpi ja tukee tavoitteiden saavuttamisessa”, riskienhallinnan asiantuntijamme Petri Karkinen muistuttaa.

Aina yrityksen sisältä ei löydy tarpeeksi osaamista kokonaisvaltaiseen riskien selvittämiseen. Tällöin olisi syytä pohtia, hyödyntääkö ulkopuolista näkemystä ja ohjausta riskikartoituksen muodossa. Hyvin toteutetun riskikartoituksen avulla omaa liiketoimintaa opitaan tuntemaan paremmin. Kartoitus antaa johdolle euromääräisen profiilin liiketoiminnan suurimmista riskeistä ja niiden taloudellisista vaikutuksista. Näin riskit saadaan vertailukelpoisiksi keskenään, ja riskienhallinnan resurssit voidaan kohdistaa merkittävimpien uhkien hallintaan.

Jos haluat keskustella kokonaisvaltaisen riskikartoituksen tarpeesta yrityksellesi, ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Yhteystiedot