Finland
Miten hallitset sopimusriskejä?


Miten hallitset sopimusriskejä?

Oct 15, 2018 | Päivi Taivalmaa


Sopimus on tärkeä riskienhallinnan keino. Parhaimmillaan se kuvaa osapuolten vastuut yksiselitteisesti ja osoittaa vastuut ongelmatilanteessa. Heikosti laadittu sopimus tai sopimuksen puuttuminen kokonaan voivat aiheuttaa ennakoimattomia taloudellisia menetyksiä. Vahingosta riippuen vaarassa voivat olla yrityksen maksukyky, asiakassuhde sekä maine. Siksi jokaisen sopimuksia solmivan henkilön on tärkeä olla ajan tasalla yrityksen sopimuskäytännöistä sekä noudattaa niitä työssään. 

Mitä sopimusriskit ovat ja mitä niiden toteutumisesta voi seurata?


Liike-elämän sopimus- ja vaikuttavuussuhteet ovat monimutkaistuneet. Samanaikaisesti niin yksityishenkilöt kuin yrityksetkin ovat tulleet entistä tietoisemmiksi oikeuksistaan vahingonkorvauksiin. Jokaisen yrityksen liiketoimintaan ja sopimuksiin liittyy vahingonkorvausriskejä – etenkin sellaisia, jotka näyttäytyvät vasta, kun tapahtuu jotain odottamatonta. 

Tyypillisiä sopimusriskejä ovat esimerkiksi sopimuksen kohteena olevan suorituksen viivästyminen, puutteellisuus, sopimuksen täyttämättä jättäminen tai sopimuksen kohteena olevan tuotteen tai palvelun aiheuttama vahinko sopimuskumppanille. Pienikin virhe palvelussa tai edullisen komponentin vika voi aiheuttaa miljoonavahingon ja mittavat korvausvaatimukset sopimuskumppanilta.

Mieti, kuinka paljon sinun yrityksessäsi tehdään sopimuksia päivittäin. Näiden sopimusten perusteella yrityksesi voi joutua korvausvelvolliseksi, mikäli sopimuksen kohteesta aiheutuu vahinkoa asakkaallesi, asiakkaasi työntekijälle tai vaikka asiakkaan asiakkaalle. Kyseessä ei tarvitse olla miljoonien eurojen kauppa, jotta vahingot olisivat merkittäviä. Tänä päivänä tuotteen aiheuttama vahinko voi nousta nopeasti sosiaalisen median kautta puheenaiheeksi ja vaikuttaa yrityksen maineeseen heikentävästi. 

Niiden henkilöiden, jotka tekevät yrityksessä päivittäiseen liiketoimintaan liittyviä palveluiden ja tuotteiden osto- ja myyntisopimuksia, on tärkeä ymmärtää sopimusten rooli yrityksen riskienhallinnassa. Vieläkin joissain yrityksissä tehdään suullisia sopimuksia. Isommissa yrityksissä pääkonttorilla voi olla määriteltynä selkeä ohjeistus, mutta pienemmissä toimipisteissä käytännöt saattavat vaihdella eikä ohjeita ole omaksuttu omassa arjessa. 

Sopimuksen sisältöä on aina pohdittava, kun tehdään kauppaa. Erityisesti uuden yrityksen on olennaista määrittää sen sopimuskäytännöt. Myös muutosvaiheessa olevan yrityksen on tärkeä pohtia sopimusten tekemistä, sillä uuden tuotteen tai palvelun kohdalla voi olla tarpeen tarkastella sopimuksen sisältöä ja varautua mahdollisiin uusiin riskeihin.

Miten sopimusriskejä voi hallita?


Riskien tunnistaminen ja arviointi

Riskeihin on vaikea varautua, jos niitä ei ole tunnistettu. On tärkeää arvioida, minkälaisia riskejä yrityksen sopimuksiin voi liittyä ja mitä niiden toteutumisesta voi seurata. Pääsääntöisesti myyjä kantaa kaupasta enemmän riskiä kuin ostaja. Kun ryhdyt myymään jotain, mieti, mitä voi pahimmillaan tapahtua. Voiko tuotteen käyttäminen johtaa esimerkiksi omaisuus- tai henkilövahinkoon? Voiko palvelusta seurata yrityksen liiketoiminnan keskeytyminen? 

Laadun valvonta

Luonnollisesti palvelun tai tuotteen laadun varmistaminen pienentää sopimusriskin toteutumisen mahdollisuutta. Kun työtä tehdään huolellisesti ja poikkeavuuksiin puututaan, vahingon todennäköisyys silloin pienenee.

Sopimus

Yritysten välisessä tuote- ja palvelukaupassa lähtökohtana on sopimusvapaus, eli osapuolet voivat varsin vapaasti sopia kauppaan liittyvien kustannusten ja vastuiden jaosta. Sopimus ei välttämättä ennaltaehkäise vahinkoa, mutta se voi rajoittaa seurauksia ja siirtää vastuuta toisen osapuolen vastattavaksi ja siten vähentää riitatilanteita.

Yritysten välisissä sopimuksissa sovitaan, mitä osapuolten velvollisuuksiin kuuluu sopimuksen täyttämisen suhteen. Lähtökohtana on, että sopimukset on pidettävä. Jos tässä ei onnistuta, velvollisuutensa laiminlyöneelle osapuolelle aiheutuu siitä seurauksia. 

Sopimuksella voi vaikuttaa siihen, mitä sopimusriskin toteutumisesta seuraa. Kirjallinen sopimus, joka sisältää selkeät määrittelyt osapuolten velvollisuuksista ja asianmukaiset vastuunrajoitukset sopimusrikkomustilanteiden varalta, on hyvä tapa hallita sopimusriskejä. Sopimusten avulla yritys pystyy siis varmistumaan siitä, ettei mahdollinen korvausvelvollisuus ylitä yrityksen riskinkanto- tai maksukykyä.

Vakuutus

Vakuutukset ovat yksi tapa hallita myös sopimusriskejä. Vakuutus ei tietenkään estä vahinkojen syntymistä, mutta yritys voi niiden avulla siirtää vahinkokustannuksia vakuutusyhtiön kannettavaksi, kuten seuraava esimerkki vastuuvakuutuksesta osoittaa:

Asentaja kiristää asiakkaan luona huoltotyötä tehdessään mutterin huolimattomasti. Asiakas käyttää laitetta joidenkin päivien ajan, minkä jälkeen mutteri irtoaa. Tämä aiheuttaa asiakkaan laitteen rikkoutumisen ja toiminnan keskeytymisen kahdeksi päiväksi. Vastuuvakuutuksen perusteella voidaan korvata laiminlyönnistä korjauskulut ja toiminnan keskeytymisestä aiheutuneet taloudelliset seurausvahingot. Palvelun myyneen yhtiön kannettavaksi jää vain mahdollinen vakuutussopimukseen perustuva omavastuu.


Sopimukset ja vakuutus


Sopimuksiin kirjataan usein vaatimuksia eri riskien vakuuttamisvelvollisuuksista. Yrityksen voimassaolevat vakuutukset eivät aina välttämättä vastaa sopimuksiin kirjattuja vaatimuksia. Tämän vuoksi on tärkeää jo sopimusneuvotteluja käytäessä varmistaa voimassaolevien vakuutusten kattavuus ja mahdollisten lisävakuutusten tarve.

Sopimuksilla on merkitystä myös vahinkotilanteessa. Sopimussuhteessa syntyneen vahingon korvauskäsittelyssä vakuutusyhtiö tutkii, mihin osapuolet ovat sopimuksen kautta sitoutuneet, ja kenen velvollisuutena oli vakuuttaa kyseinen riski. Varsinkin vastuuvahinkojen korvauskäsittelyssä sopimuksilla on merkitystä. Jos vahingon aiheuttanut osapuoli on rajoittanut sopimuksessa vastuutaan, vastuuvakuutuskorvauskin noudattaa tätä rajoitusta. 

Apua sopimusriskien hallintaan


Jokaisen yrityksen on tärkeä tunnistaa ja arvioida sopimusriskejään. Aonilla on ainutlaatuinen vakuutusalan osaaminen yhdistettynä sopimusjuridiikkaan. Kokeneet asiantuntijat osaavat tarkastella vakuutuksia koskevia vaatimuksia koko toimituskokonaisuuden ja sopimukseen liittyvän riskien jaon kannalta. Näin voidaan varmistaa ennakoitavat ja kustannustehokkaat vakuutusratkaisut, jotka auttavat tekemään kauppaa kannattavasti. 

Jos haluat jutella lisää yrityksesi sopimusriskien hallinnasta tai tilata sopimusriskikoulutuksen, ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Asiantuntijoiltamme saat apua myös vakuutusvaatimusten arvioinnissa sekä lisävakuutusturvan järjestämisessä.

Päivi Taivalmaa

Senior Specialist, Liabilities & Financial Lines
+358 201 266 229
[email protected]


Tutustu myös näihin:


Sopimusriskienhallinta

Lisätietoja

Tilaa uutiskirje