Finland
Yritysten riskienhallinta

OLD Yritysten riskienhallinta

Hyvä riskienhallinnan taso herättää luottamusta rahoittajissa ja muissa tärkeissä sidosryhmissä. Samalla kustannukset pienenevät ja henkilöstösi voimavarat vapautuvat yrityksen ydinosaamiseen.

Selvitämme yrityksesi sisäiset riskit sekä ulkoiset uhat ja rakennamme yrityksesi tarpeita vastaavat riskienhallintaratkaisut.Tunnistamme ja arvioimme liiketoimintaasi uhkaavat omaisuus-, keskeytys-, riippuvuus-, vastuu- ja sopimusriskit. Arvioimme yrityksesi kykyä toipua vahinkotilanteissa sekä avustamme liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelussa. Lisäksi kartoitamme projekteihin, kuljetuksiin, myyntisaamisiin ja henkilöstöön liittyvät riskit.

Aonin riskienhallintapalvelut tarjoavat ratkaisuja muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Onko liiketoiminnan riskit laajasti tunnistettu ja arvioitu?
 • Onko riskienhallinta integroitu kattavasti eri prosesseihin?
 • Ovatko nykyiset riskienhallintaprosessit ja käytännöt osoittautuneet riittäviksi?
 • Onko riskienhallinnan seuranta ja raportointi monipuolista ja jatkuvaa?
 • Onko vakuutettavien riskien hallinnassa käytössä optimaaliset vakuutus-, vahingonhoito- ja muut riskienhallintaratkaisut?

Lue lisää

 • Kokonaisvaltainen riskienhallinnan kartoitus 
  Palvelu kattaa laajasti konsultoinnin yrityksen riskienhallintatoiminnon kehittämisessä ja toteuttamisessa. Sovellettaviin lähestymistapoihin, ratkaisumalleihin ja painopistealueisiin vaikuttavat mm. yrityksen liiketoiminta, riskiprofiili, organisointi, verkottuminen, projektit, johtamisjärjestelmät, prosessit ja sidosryhmävaatimukset.
 • Perusriskikartoitus
  Palvelu tukee yrityksen vakuutusten kilpailuttamista ja riskienhallinnan kehittämistä. Perusriskikartoituksen soveltuvuusalueita ovat omaisuus- ja keskeytysriskit tai vastuuriskit. Palvelussa kuvataan yrityksen riskit vakuuttajalle sekä laaditaan toimenpidesuunnitelma omaisuus- ja keskeytysriskien hallinnan kehittämiseksi. 
 • Riskienhallinnan arviointi ja kehittäminen
  FRiME  - Flexible Risk Management Evaluation on kehittämämme konsepti, jonka avulla arvoidaan yrityksen eri yksiköiden riskienhallinnan tasoa nykyhetkestä tulevaisuuteen. FRiME on erityisen tehokas työkalu varsinkin silloin, kun liiketoiminta on kansainvälistä ja toimintaa on useissa eri yksiköissä. 
 • Keskeytys- ja riippuvuusriskienhallinta
  Kartoituksen avulla tunnistetaan ja arvioidaan yrityksen keskeytys- ja riippuvuusriskit omassa toiminnassa, toimittaja- ja alihankkijaverkostossa sekä asiakkaissa.
 • IT-riskienhallinta
  Palvelun avulla saat kattavan kuvan yrityksesi liiketoimintaa uhkaavista IT-keskeytysriskeistä ja niiden taloudellisista vaikutuksista. 
 • Vastuu- ja sopimusriskienhallinta
  Kartoituksen avulla tunnistamme yrityksesi toimintaan ja sopimuksiin liittyvät vahingonkorvausvastuuriskit. Kartoitus voidaan toteuttaa haastatteluin tai sähköisellä kyselyllä. Kartoituksen pohjalta teemme raportin toimenpidesuosituksineen, jolloin on helppo päättää jatkotoimenpiteistä.
 • Jatkuvuussuunnittelu
  Keskeytys- ja riippuvuusriskien tunnistamisen jälkeen jatkuvuussuunnittelu kohdennetaan vakavimpiin keskeytysriskeihin. Laadimme yrityksellesi selkeän johtamismallin jatkuvuutta uhkaavia tilanteita varten. Johtamismallin tueksi laadimme yksityiskohtaiset jatkuvuussuunnitelmat tunnistetuille kriittisille tekijöille ja riskeille.  
 • Projektien riskienhallinta
  Projektin riskikartoitus ja sitä seuraavat vaiheet tarjoavat Aonin asiakkaalle koko projektin kattavan riskienhallintastrategian. Palvelumme sisältävät projektin riskikartoituksen ja riskienhallintasuunnitelman laatimisen lisäksi myös projektin sopimusten tarkastelun riskienhallinnan näkökulmasta, vakuutusratkaisun suunnittelun ja kilpailuttamisen, työturvallisuusriskienhallinnan ja vahinkokonsultoinnin. 
 • Kuljetusriskien kartoittaminen
  Kuljetusriskien kartoituksessa selvitetään ja arvioidaan yrityksen logistiikkaratkaisujen kriittiset kohdat. Kuljetuksiin ja niihin liittyviin varastointeihin sisältyvät keskeytys- ja riippuvuusriskit arvioidaan sekä tuotannon että asiakaspalvelun varmistamisen osalta. 
 • Henkilöriskienhallinta
  Työturvallisuuden nykytila-arvio antaa pohjan optimaalisen tapaturmavakuutusratkaisun valintaan ja suuntaviivat tapaturmakustannusten hallinnalle. Henkilöriskien kartoituksen pohjalta voidaan luoda mahdollisimman tehokas mm. vapaaehtoisiin henkilövakuutuksiin perustuva ohjelma, jolla vähennetään henkilöstön vaihtuvuutta ja poissaoloja sekä saadaan työkyvyttömyyseläkekustannukset hallintaan.  
 • Luottoriskienhallintapalvelut
  Luottovakuutus suojaa yrityksen myyntisaatavia luottotappioita vastaan. Kilpailutamme eri luottovakuutusvaihtoehdot yrityksesi puolesta, hallinnoimme vakuutukset sekä kehitämme luottohallinnon prosesseja asiantuntevasti.
Etsi toimisto

Yhteystiedot