Finland
Kehittynyt riskienhallinta johtaa parempaan taloudelliseen menestykseen


Kehittynyt riskienhallinta johtaa parempaan taloudelliseen menestykseen [raportti]

Nov 16, 2017 | by Vesa Hakanen

Aon / Wharton 2017 Risk Maturity Index Insight Report

Aon julkaisee yhdessä Pennsylvanian yliopiston Wharton Schoolin kanssa tekemän Risk Maturity Index Insight –raportin nyt viidettä kertaa. Tutkimuksen löydökset vahvistavat, että hyvien riskienhallintakäytäntöjen ja yrityksen erinomaisen suorituskyvyn välillä on selkeä yhteys.

Aonin Risk Maturity Index (RMI) on innovatiivinen työkalu yritysten talous-, riski- ja lakijohtajille. Se auttaa yrityksiä ymmärtämään, miten riskienhallinta voi vahvistaa operatiivista tulosta ja pienentää volatiliteettia. Työkalun käyttäjä saa heti arvion yrityksensä riskikypsyysluokituksesta (Risk Maturity Rating) ja kehitysehdotuksia toiminnan parantamiseksi. Kyselyyn on osallistunut yli 1750 johtajaa yli 50 maasta ja 30 toimialalta.

Raportin kolme keskeisintä löydöstä ovat:

1. Kokonaisvaltaiset riskienhallintaohjelmat johtavat parempaan taloudelliseen menestykseen:

Niillä organisaatioilla, joilla on vakiintuneet ja kestävät riskienhallintaohjelmat, on parempi osakekurssin kehitys. Ne ovat myös vähemmän herkkiä osakekurssien vaihtelulle. Vahvat riskienhallinnan periaatteet ja käytännöt voivat näkyä korkeampina tuottoina jopa merkittävien markkinatapahtumien, kuten Brexitin aikana.

2. Johdon vastuuvakuutuksen vakuutusmaksut ovat matalampia, kun riskikypsyystaso on korkea:

Tänä vuonna raportti tarkastelee ensimmäistä kertaa johdon vastuuvakuutusta. Johdon vastuuvakuutuksen (Directors and Officers insurance, D&O) tarkoituksena on suojella johtohenkilöitä henkilökohtaiselta vahingonkorvausvastuulta ja vahingonkorvausriidan asianajokuluilta. Laajemmat vakuutukset kattavat myös viranomaistutkintoihin ja rikosasioihin liittyvät asianajokulut. Tutkimus osoittaa, että organisaatiot, joilla on korkeampi riskienhallinnan kypsyystaso, maksavat huomattavasti matalampia johdon vastuuvakuutuksen maksuja. Vakuutusmaksujen aleneminen on siis yksi taloudellinen lisähyöty organisaatioille, jotka kehittävät omaa riskienhallintaprosessiaan.

3. Vakiintuneet riskienhallintaohjelmat auttavat selviytymään paremmin Brexitin vaikutuksista:

Aiempina vuosina raportti on tarkastellut organisaation resilienssin ja merkittävien markkinatapahtumien välistä suhdetta. Vuoden 2017 raportissa tutkijat tarkastelivat markkinoiden volatiliteettia Brexitin ympärillä. He havaitsivat, että yritysten, joilla on kypsemmät riskienhallintaohjelmat, osakekurssi kesti paremmin Brexitin vaikutuksia.

Riskienhallinta tuo näkemystä päätöksentekoon

Mitä tekevät yritykset, joita pidetään parhaimpina riskienhallinnassa? Millä tasolla työtä tehdään, ja ketkä ovat työssä mukana?

Ne yritykset, joita johdetaan selkeän vision, strategian ja liiketoimintasuunnitelman avulla, pystyvät arvioimaan myös niihin liittyvät riskit ja ovat ehkä askeleen muita edellä. Riskienhallinta antaa päätöksenteon tueksi yhden näkökulman lisää.

Osallistumalla kypsyystason arviointiin näet, mitä yritykseltä odotetaan, missä oma yrityksesi on muihin verrattuna, ja miten toimintaa voi kehittää. 

Lataa 2017 Risk Maturity Index Insight -raportti