Finland
Miten varautua yrityksen poliittisiin riskeihin?


Miten varautua yrityksen poliittisiin riskeihin? [seminaarikooste]

Nov 03, 2017 | by Noora Kinnunen
Vieraskynäkirjoitus 

Poliittisten riskien hallinta on tärkeä osa yritysten strategiaa, vaikka yrityksen päähuomio ei olisikaan kansainvälisessä liiketoiminnassa. Globaalit ja paikalliset riskit voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan suoraan tai välillisesti, minkä vuoksi on hyvä olla tietoinen erilaisten riskien mahdollisuuksista laaja-alaisesti.

Aiheen tärkeys nousi esille Aonin Political and Counterparty Risk –seminaarissa, joka järjestettiin 25.10.2017 Helsingin Musiikkitalolla. Esiintyjinä oli Eurooppa-neuvoston ulkomaansuhteiden tutkimusjohtaja Jeremy Shapiro, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä sekä joukko Aonin ja Stroz Friedbergin poliittisten riskien asiantuntijoita. Seminaarissa tarkasteltiin poliittisia riskejä kolmesta näkökulmasta:

  • suurvaltojen vaihtuva dynamiikka
  • riskien ennakointi
  • poliittisten riskien vakuutusratkaisut


Suurvaltojen suhteet

Jeremy Shapiro interviewed by Jonathan Friedman

Jeremy Shapiro Eurooppa-neuvostosta avasi kolmen suurvallan, USA:n, Venäjän ja Kiinan välisiä valtasuhteita ja -pyrkimyksiä. Shapiro kuvasi, kuinka suurvallat tällä hetkellä ajavat agendaansa globaalisti, ja kuinka ne kommunikoivat ja toimivat keskenään. Ensimmäisenä hän nosti esille USA:n, joka pyrkii pienentämään vaikutusvaltaansa kansainvälisesti, myös Euroopassa. Maa haluaa mielellään nähdä Euroopan toimivan omillaan, ilman jatkuvaa USA:n tukea. Tästä johtuen myös yritysten on tärkeää valmistautua vahvemman EU:n tuomiin mahdollisuuksiin ja muutoksiin Atlantin välisessä toiminnassa.

Shapiron mukaan Venäjän pyrkimyksenä tällä hetkellä on luoda tasavertainen suhde USA:han ja saada USA:n arvostus suurvaltana. Venäjä hakee paikkaansa maailman politiikassa, joten USA:n välinpitämättömyys turhauttaa Venäjää ennestään ja aiheuttaa kitkaa valtioiden välillä.

Koska suurvaltojen ulkosuhteet vaikuttavat vahvasti ympäri maailmaa, on hyvä pysyä hereillä niiden vaikutuksista esimerkiksi sanktioihin toimitusketjuissa. Tämä tarkoittaa muun muassa tuotantomaahan kohdistuneiden sanktioiden vaikutusta toimitusketjuun ja siten tuotannon turvaamiseen. Shapiro nosti tästä esimerkiksi Kiinan, jolla on tärkeä rooli maailman taloudessa. Kiinan prioriteettina on kehittää taloudellista yhteistyötä ja infrastruktuuria, sekaantumatta varsinaiseen politiikkaan. Sen rooli tuottajamaana suojaa sitä sanktioilta, koska monen maan tuotanto- ja toimitusketjut ovat riippuvaisia Kiinan teollisuudesta. Sanktiot tulisivat lopulta kalliimmaksi sanktioivalle maalle kuin Kiinalle.

 
Riskien ennakointi

Risto E. J. Penttilä

Kauppaneuvos Risto E. J. Penttilän mielenkiintoinen esitys käsitteli yritysten menestymistä radikaalin epävarmuuden aikakaudella. Hän esitti, että yritykset ja organisaatiot voivat varautua yllättäviin tilanteisiin parhaiten siten, että ne simuloivat tasaisin väliajoin mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita. Penttilän mukaan radikaali epävarmuus kuvaa tämän hetken maailmaamme. Yritysten on osattava varautua yllätyksiin.

Tulevaisuusskenaarioiden tarkoitus on kartoittaa mahdollisten tulevaisuuden tapahtumien merkitystä yritykselle. Jos jokin skenaarioista käy toteen, on yrityksellä jo olemassa ennakoiva suunnitelma. Tämä auttaa reagoimaan nopeasti uuteen tilanteeseen ja minimoimaan mahdolliset riskit ja tappiot. Skenaarioiden käyttö on suositeltavaa kaiken kokoisille yrityksille. Se ei vaadi suuria resursseja ja sen avulla yritys voi parantaa valmiuttaan ja resilienssiään yllättäviin tilanteisiin.
 
Miksi skenaariot ovat hyödyllinen tapa ennakoida tulevaa? Ne antavat yhteisen kielen, jolla puhua tulevaisuudesta. Skenaariot mahdollistavat uteliaan ilmapiirin, jossa miettiä ”mitä jos” -kysymyksiä. Lisäksi ne antavat mahdollisuuden nopeaan toimintaan, jos jokin skenaarioista toteutuu. Skenaarioita voi myös käyttää erilaisten yritysstrategioiden testaamiseen. Miten eri strategiat vaikuttavat esimerkiksi toimitusketjun häiriöihin tai investointien riskeihin? Testaaminen mahdollistaa kriiseihin reagoimisen ja nopean normaaliin päiväjärjestykseen palautumisen. Koska tulevaisuuden ennustaminen on hankalaa, valmiit vaihtoehtoskenaariot auttavat varautumisessa.
 
Penttilä kertoi muutamia esimerkkejä, miten skenaariot toimivat käytännössä. Hänen mukaansa ihanteellisinta on käyttää neljää skenaariota, joissa kaikissa on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. On tärkeää keskittyä miettimään, miten tietty tapahtuma tai tilanne tulee vaikuttamaan yritykseen ja sen osa-alueisiin. Harjoituksessa mitään skenaariota ei pidetä toistaan todennäköisempänä - niiden tulee olla tasavertaisia mahdollisuuksien ja uhkien kannalta. Penttilän mukaan ei kannata keskittyä omasta mielestä todennäköisimpään tilanteeseen tai laskea todennäköisyyksiä. Pienen todennäköisyyden tilanteella voi toteutuessaan olla erittäin suuri vaikutus. Skenaarioihin valmistautumisesta saadaan suurin hyöty, kun se on integroitu osa yrityksen päätöksentekoa ja kehitystä.

Poliittisten riskien vakuutusratkaisut

Paneelikeskustelu

Aonin ja Stroz Friedbergin poliittisten riskien asiantuntijoista koostuva paneelikeskustelu keskittyi konkreettisiin apukeinoihin, joilla yritykset voivat suojata toimintaansa poliittisia riskejä vastaan. Varautuminen korostuu erityisesti silloin, kun liiketoiminta on tavalla tai toisella kytköksissä ulkomaille. Yritykset eivät välttämättä tiedä, että tarjolla on myös vakuutuksia, jotka ovat käytettävissä ulkomaisten investointien ja laajennuksien suojaamiseksi.
Paljon on tehtävissä myös riskienhallinnallisella työllä, kuten selvittämällä liikekumppanin omistajuutta ja muita taustoja. Aonin ja Stroz Friedbergin asiantuntijat ovat näihin tehtäviin käytettävissä kunkin asiakkaan asiakaspäällikön kautta.

Poliittiset riskit ovat erittäin moninaisia yrityksille, jotka investoivat ulkomaille. Paikalliset hallitukset saattavat sekaantua yrityssopimuksiin. Sanktiot voivat vaikuttaa alueen teollisuuteen, ja sota tai aseellinen konflikti saattaa pakottaa toiminnan ulos maasta. Kansallistaminen, korruptio, syrjintä ja liiketoiminnan kieltäminen ovat kaikki mahdollisia riskejä, joiden ennakoimatta jättäminen voi aiheuttaa suuria tappioita yritykselle.

Nämä riskit ovat yritykselle erittäin vakavia. Siksi on yllättävää, kuinka monet yritykset ovat kuitenkin jättäneet varautumatta riskeihin. Riskienhallinnalla ja oikeanlaisilla vakuutuksilla voidaan saada korvattua useimmat poliittisten riskien aiheuttamat vahingot esimerkiksi investointien ja toimitusketjujen laajentuessa ulkomaille. Nykymaailmassa globaalit ilmiöt ovat paikallisia ilmiöitä eikä liiketoimintaa voi harjoittaa tyhjiössä. Myös paikallisten yritysten on oltava tietoisia maailmanlaajuisista poliittisista riskeistä.

Seminaarin keskeinen sanoma oli, että tietämättömyys ei ole enää hyväksyttävä syy olla valmistautumatta radikaalin epävarmuuden maailmassa.

Political Risk Maps 2017

 

Kirjoittaja

 

Tilaa blogiartikkelit sähköpostiisi

 

Käsittelemme tietojasi vastuullisesti. Tutustu tietosuojaselosteeseen.