Denmark

Formalia

Meddelelse om ophavsret

Indholdet på dette website, herunder, men ikke begrænset til, tekst og billeder samt opsætningen deraf, er underlagt ophavsret, ©2001-2008, tilhørende Aon Corporation ("Aon"), 200 East Randolph Street, Chicago, Illinois 60601, USA. Alle rettigheder forbeholdes.

Aon giver dig hermed bemyndigelse til at kopiere og få vist indholdet på dette website, men kun til personlige eller informative og ikke-kommercielle formål. Indholdet må imidlertid ikke kopieres eller overføres til en netværkscomputer eller vises i nogen medier. Enhver kopi af indholdet skal også omfatte denne meddelelse om ophavsret. Mindre citater fra indholdet er tilladt, under forudsætning af at der henvises til Aon, men du må ikke kopiere eller vise nogen dele af indholdet med henblik på videregivelse til tredjemand til kommercielle formål uden Aons forudgående skriftlige samtykke. Det er ikke tilladt at ændre indholdet.

Ingen oplysninger heri skal opfattes, som om der underforstået, ifølge berettiget antagelse eller på anden måde overdrages nogen af Aons eller tredjemands licenser eller rettigheder i henhold til et patent, et varemærke, en ophavsret (medmindre andet er udtrykkeligt angivet ovenfor) eller andre ophavsretligt beskyttede rettigheder.

Varemærker
Aon og Aon-logoet er registrerede varemærker tilhørende Aon. Alle andre varemærker ejes enten af Aon eller af andre selskaber.

Indhold
Aon står ikke inde for indholdets egnethed til et bestemt formål. Alt indhold på dette website er, "som det er og forefindes", og indebærer ikke nogen form for garantier.

AON HAR IKKE GIVET OG GIVER IKKE NOGEN FORM FOR GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, MED HENSYN TIL INDHOLDET PÅ DETTE WEBSITE, OG AON FRASKRIVER SIG HERMED ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EJENDOMSRET, OVERHOLDELSE AF TREJDEPARTERS RETTIGHEDER OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. AON HÆFTER IKKE FOR SKADER, TAB ELLER KRAV AF NOGEN SOM HELST ART, UANSET HVORDAN SÅDANNE ER OPSTÅET, I FORBINDELSE MED ADGANG TIL ELLER BRUG AF INDHOLDET PÅ DETTE WEBSITE. AON HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FOR SÆRLIGE ELLER INDIREKTE SKADER, PØNALERSTATNING, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER AF NOGEN SOM HELST ART, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, MISTET ADGANG TIL BRUG, MISTEDE DATA ELLER TABT FORTJENESTE, UANSET HANDLINGENS ART, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKT, UAGTSOMHED ELLER ANDRE ANSVARSPÅDRAGENDE HANDLINGER, SOM OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUG, KOPIERING ELLER VISNING AF INDHOLDET.

Aon mener, at indholdet er korrekt, fuldstændigt og aktuelt, men der kan forekomme utilsigtede tekniske eller faktuelle unøjagtigheder samt typografiske fejl, og Aon indestår ikke for, at oplysningerne er korrekte, fuldstændige eller aktuelle. Det er dit ansvar at få oplysningerne bekræftet, før du gør brug af dem. Aon kan til enhver tid foretage ændringer i de heri beskrevne produkter og/eller tjenester, men Aon forpligter sig ikke til at opdatere oplysningerne og fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for fejl eller udeladelser.

Links til andre websites
Nogle af de websites, der er links til på dette website, kontrolleres ikke af Aon. Aon står derfor på ingen måde inde for indholdet på sådanne websites. Når Aon opgiver et link til et website, skal det ikke opfattes, som om Aon anbefaler, godkender, støtter eller har et tilhørsforhold til et sådant website, dets ejere eller udbydere. Aon oplyser kun disse links som en service til dig. Aon har ikke afprøvet nogen oplysninger, software eller produkter på disse websites og står derfor ikke på nogen måde inde for disse. Der er risici forbundet med at bruge oplysninger, software eller produkter, som man finder på internettet, og Aon anbefaler dig at overveje disse risici fuldt ud, før du henter, bruger, støtter dig til eller køber noget på internettet.

Oplysninger om honorar/provision
Associerede selskaber til Aon Group, Inc., som beskæftiger sig med forsikringsmægling og genforsikringsmægling, risikostyring, forsikringstegning, captive management og rådgivning vedrørende medarbejdergoder, kan modtage vederlag i form af provision eller honorar betalt af et forsikringsselskab, honorar betalt af en kunde i stedet for, eller i tillæg til, provision samt investeringsindtægter fra præmie, skadesudbetaling og ristornopræmie, som midlertidigt forvaltes som betroede midler. Under visse omstændigheder kan et eller flere af disse associerede selskaber også modtage godtgørelse i form af enten: provision eller honorar til genforsikringsmæglere eller captive management-selskaber for anbringelse af eller forvaltning af genforsikring for en kundes risiko, provision eller honorar til en forsikringsmægler, som har fået til opgave at finde forsikring for en risiko, provision eller honorar for præmiefinansiering samt godtgørelse fra assurandører for udførelse af tekniske eller andre tjenester.
Hvis du har spørgsmål til arten eller størrelsen af det honorar, der betales til et Aon-selskab på dine vegne, opfordrer vi dig til at kontakte lederen af den Aon-afdeling, der administrerer din konto.

Desuden er Aon forpligtet til på anmodning at give vores kunder en detaljeret årsoversigt over de honorarer, vi modtager fra forsikringsselskaber eller andre tredjeparter i forbindelse med anbringelse, gentegning og administration af samt rådgivning om policer.

Hvert år sender Aon skriftlige meddelelser til sine kunder om, at det er muligt at få tilsendt en årsoversigt over honorarer. Kontakt din Aon-mægler, eller ring på tlf. +1 888 393 6839, hvis du har spørgsmål eller ønsker flere oplysninger om denne proces.

Eksportkontrol
Noget af den software, der forekommer på dette website, kan være omfattet af den amerikanske eksportkontrollovgivning og må ikke overføres eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres: a) til (eller til en statsborger i) et land, som USA har indført en handelsembargo mod, b) til nogen, der er opført på USA's finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (U.S. Treasury Department's List of Specially Designated Nationals), eller c) til nogen, der er opført på USA's handelsministeriums liste over personer, som det er forbudt at gøre forretning med (U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders). Hvis du overfører eller bruger softwaren, erklærer og står du inde for, at du ikke befinder dig i, kontrolleres af eller er statsborger i et sådant land, samt at du ikke er opført på en sådan liste.

Kontakt os