Netherlands

Corona: vragen over verzekeringen

 

Vragen over aansprakelijkheid, zorgkosten, bedrijfsschade, transport en reizen tijdens de pandemie

Bedrijven hebben tijdens de coronacrisis vragen over verzekeringen. Zoals hun aansprakelijkheidsverzekering en de zorgkosten van personeel. Is er bijvoorbeeld sprake van overmacht als een levering niet doorgaat? Dekt de ziektekostenverzekering van medewerkers medische kosten in het buitenland? Lees de antwoorden van onze verzekeringsexperts over aansprakelijkheid, zorg, bedrijfsschade, transport, reizen, verzuim, bouw, ongevallenverzekering of de gezondheidszorg.

Veelgestelde vraag over besparen op verzekeringen in relatie tot het coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) moeten we binnen onze organisatie kostenbesparingen doorvoeren. Kunnen we besparen op onze verzekeringen?

Aon International People Management (IPM) houdt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus (COVID-19) en de mogelijke impact hiervan op internationale mobiliteit nauwlettend in de gaten. Hoewel wij onze informatie periodiek updaten, is het van belang dat u voor de meest actuele informatie en reisadviezen ook de algemene nieuwsbronnen in de gaten houdt, zoals:

Heeft uw bedrijf wijzigingen ondergaan, de activiteiten veranderd of is uw risicoprofiel op een andere manier veranderd? Geef dit zo snel mogelijk aan ons door. Het is belangrijk dat uw verzekeringspakket goed aansluit bij de feitelijke situatie binnen uw bedrijf. Dit kan probemen in de toekomst voorkomen. Als uw verzekeringspakket aangepast moet worden of als u verzekeringen wilt beëindigen, dan onderzoeken wij voor u welke mogelijkheden er zijn. Tussentijdse aanpassingen om kosten te besparen zijn echter niet altijd mogelijk; verzekeraars zijn hierin terughoudend.

Aon adviseert u graag op het gebied van risico’s en verzekeringen, maar wellicht kunnen wij u ook op andere manieren helpen kosten te besparen. Denk bijvoorbeeld aan preventiemaatregelen, hulp bij verhaalschades en een besparingsonderzoek.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of wilt u wijzigingen doorgeven? Neem dan contact op met uw accountmanager. Wij helpen u graag.

Contact persoon:
Judayli van Zwet
M: +31625027889
[email protected]

Veelgestelde vragen over aansprakelijkheidsverzekeringen in relatie tot het coronavirus

Is al bekend hoe verzekeraars in het kader van de aansprakelijkheidsverzekering omgaan met het coronavirus?

Enkele verzekeraars hebben inmiddels aangegeven dat ze per de eerstvolgende mogelijkheid een uitsluiting willen opnemen voor schade als gevolg van het coronavirus. Aon heeft aangegeven deze uitsluiting in de aansprakelijkheidsverzekering vooralsnog niet te accepteren. De gesprekken hierover zijn nog gaande. Zodra er meer duidelijkheid komt, passen we deze informatie aan.

Is er sprake van producten of dekkingen van de aansprakelijkheidsverzekering waarop geclaimd kan worden vanwege het coronavirus?

Ja, vrijwel geen enkele thans lopende aansprakelijkheidspolis kent een uitsluiting voor het coronavirus. Binnen het raamwerk van de polisvoorwaarden is er dus vrijwel altijd dekking. Het zal niet altijd eenvoudig zijn om de aansprakelijkheid van de verzekerde aan te tonen. Claims op dit gebied zijn echter te verwachten. Van belang is dan dat ook de verdedigingskosten onder de aansprakelijkheidspolis verzekerd zijn.

Dekt de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) claims van werknemers of hun ziektekostenverzekeraar, als ik overheidsregels op het gebied van het coronavirus niet helemaal heb nageleefd?

Ja, uw AVB zal dit soort claims in beginsel dekken (met inachtneming van mogelijke andere polisvoorwaarden, onafhankelijk van het coronavirus). Het lastige is, dat niet altijd duidelijk zal zijn of en wanneer u aansprakelijk bent. Uw AVB biedt ook dekking voor de verdedigingskosten die gemaakt moeten worden bij deze claims.

Voor de goede orde: de AVB biedt geen dekking voor boetes van de overheid vanwege het overtreden van de regels.

Door de coronacrisis ben ik gedwongen al het tijdelijke personeel, zoals ZZP’ers, naar huis te sturen. Soms kan ik daardoor contractuele afspraken met ZZP’ers niet nakomen. Biedt mijn AVB dekking voor claims van ZZP’ers vanwege het niet nakomen hiervan?

Nee, uw AVB zal dit soort claims meestal niet dekken.

Een ZZP’er die voor mijn bedrijf werkte, stelt dat hij het coronavirus heeft opgelopen via een van mijn werknemers, die ziek werd na een zakenreis in Italië. De ZZP’er is ziek geworden en claimt nu het verlies aan inkomsten bij mij. Dekt mijn AVB dat?

Ja, in principe dekt uw AVB deze kosten. Het is echter de vraag of u hiervoor aansprakelijk bent.

Als gevolg van het coronavirus heb ik een groot evenement moeten afgelasten. Als het evenementenbureau mij aansprakelijk stelt voor het verlies aan inkomsten en de vergeefs gemaakte kosten, is dat gedekt op mijn AVB?

Waarschijnlijk bent u hiervoor niet aansprakelijk, er is immers sprake van overmacht vanwege de coronacrisis. Of u een beroep op overmacht kunt doen, hangt af van de overeenkomst die u heeft afgesloten met het evenementenbureau. Mocht blijken dat u toch aansprakelijk bent, dan valt soms de zogeheten ‘pure vermogensschade’ nog onder de dekking van uw AVB.

Ik moet een machine leveren aan een opdrachtgever, maar vanwege het coronavirus krijg ik de grondstoffen niet geleverd uit China. De opdrachtgever eist dat ik toch lever. Als dat niet lukt, dient hij een schadeclaim in, omdat ik niet of te laat ga leveren. Is dit gedekt door mijn AVB?

Ja, uw AVB zal dit soort claims in beginsel dekken (met inachtneming van mogelijke andere polisvoorwaarden, onafhankelijk van het coronavirus). Het lastige is, dat niet altijd duidelijk zal zijn of en wanneer u aansprakelijk bent. Uw AVB biedt ook dekking voor de verdedigingskosten die gemaakt moeten worden bij deze claims.

Voor de goede orde: de AVB biedt geen dekking voor boetes van de overheid vanwege het overtreden van de regels.

Welke voorzorgsmaatregelen kan ik zelf treffen om niet aansprakelijk gesteld te worden?

Wij adviseren u om in ieder geval de bekende corona-adviezen op te volgen van het RIVM en overheden. Daarnaast is het verstandig om in contracten met opdrachtgevers altijd een bepaling op te nemen dat men niet aansprakelijk is in geval van overmacht (bijvoorbeeld door de uitbraak van een infectieziekte als het coronavirus).

Daarnaast adviseren wij u het volgende:

 • Werk vanuit huis en voorkom het contact met anderen zo veel mogelijk. Stel afspraken die niet echt noodzakelijk zijn uit of handel ze telefonisch af.
 • Beperk het reizen (in binnen- én buitenland) zo veel als mogelijk.
 • Adviseer uw personeel om – ook in hun privé-omgeving – voorlopig zoveel mogelijk thuis te blijven en contacten met anderen te vermijden.
 • Gebruik uw gezonde boerenverstand.

Waarschuwing

Er bestaan aansprakelijkheidsverzekeringen (AVP) waarin bepalingen zijn opgenomen met deze (of vergelijkbare) inhoud:

OVERTREDING OVERHEIDSVOORSCHRIFTEN

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van omstandigheden waarvan verzekerde al voor het ontstaan van de schade:

 • wist dat deze in strijd waren met van overheidswege gegeven voorschriften en welke situatie verzekerde desondanks heeft laten voortbestaan;
 • wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het laten voortbestaan van deze situatie, de kans op schade werd vergroot.

De overheid geeft in verband met het coronavirus vele voorschriften uit, waaraan iedereen zich dient te houden. Als u zich niet aan deze voorschriften houdt en daardoor ontstaat een schade dan loopt u het risico dat verzekeraars die schade niet zullen dekken. Dit op grond van de hierboven beschreven bepaling in uw polis.

Als in uw polis een dergelijke bepaling niet is opgenomen, dient u zich overigens net zo goed aan de voorschriften van de overheid te houden. Ook dan gaan verzekeraars ervan uit dat u zich ‘als een goed huisvader’ zult gedragen.

Veelgestelde vragen over zorgkosten in relatie tot het coronavirus

Worden de zorgkosten voor corona vergoed vanuit de basisverzekering?

Ja, zorgkosten die worden gemaakt als iemand het coronavirus heeft, vallen onder de Zorgverzekeringswet. Ook nu er sprake is van een pandemie. Deze medische kosten worden dus vanuit de basisverzekering vergoed door de zorgverzekeraar. Houd hierbij wel rekening met het verplicht eigen risico.

Wat betekent dit voor een verzekerde?

Binnen Nederland is er voor huisartsen- en ziekenhuiszorg (medisch-specialistische zorg), dus ook die als gevolg van het coronavirus, dekking vanuit de basisverzekering. Voor de kosten vanuit deze zorg geldt wel het verplicht eigen risico. De laboratoriumtest (voor het testen op het coronavirus) wordt vergoed vanuit de basisverzekering, onder de voorwaarde dat deze wordt aangevraagd via een huisarts of arts in het ziekenhuis. Ook hiervoor geldt het verplicht eigen risico. Let op: als een verzekerde niet wordt doorverwezen door een (huis)arts, wordt er dus niets vergoed en zijn de kosten volledig voor eigen rekening van de verzekerde.

Als iemand met corona naar Duitsland wordt overgebracht voor behandeling, wordt dat dan vergoed vanuit de basisverzekering?

Ja, de kosten vallen onder de basisverzekering. Ook de vervoerskosten van de patiënten van en naar Duitsland worden vergoed.

Wat als mijn personeel in het buitenland COVID-19 krijgt?

Buiten Nederland biedt de basisverzekering ook dekking, maar de vergoeding is dan beperkt tot de kosten die in Nederland gebruikelijk zijn. De kosten worden vergoed tot maximaal het bedrag dat u zou krijgen als de behandeling in Nederland zou plaatsvinden. Het eventuele extra bedrag voor medische behandeling in het buitenland betaalt u zelf. Let op, ook hiervoor geldt het verplicht eigen risico.

Veelgestelde vragen over bedrijfsschade in relatie tot het coronavirus

Is al bekend hoe verzekeraars in het kader van brandverzekeringen omgaan met het coronavirus?

Inmiddels hebben enkele verzekeraars aangegeven dat ze per de eerstvolgende mogelijkheid een uitsluiting willen opnemen voor schade als gevolg van het coronavirus. Aon heeft aangegeven deze uitsluiting vooralsnog niet te accepteren. De gesprekken hierover zijn nog gaande. Zodra er meer duidelijkheid komt, passen we deze informatie aan.

Is er sprake van producten of dekkingen waarop geclaimd kan worden vanwege het coronavirus?

De “standaard” brandvoorwaarden bieden geen dekking voor claims ten gevolge van het coronavirus. Voorwaarde voor dekking onder de brandverzekering is namelijk een materiële schade aan zaken, die is veroorzaakt door een gedekt evenement. Dat is hier niet van toepassing.

Er zijn enkele uitzonderingen op bovenstaande regel:

 • Ziekenhuizen: op sommige polissen is tegen extra premie een clausule “infectieziekten” opgenomen. Voorwaarde voor dekking is een uitbraak op de verzekerde locatie. Onder deze dekking vallen verhoogde exploitatiekosten en extra kosten; de vergoeding is gelimiteerd.
 • Een aantal specifieke polissen heeft maatschappijvoorwaarden met een clausule “Communicable Disease”. Voorwaarde voor dekking onder deze uitbreiding voor besmettelijke ziekten is de (aangetoonde) aanwezigheid van een besmettelijke ziekte, zoals COVID-19, op de genoemde locatie. Bovendien moet door een overheidsinstantie of het management van de verzekerde de toegang tot de genoemde locatie worden beperkt of verboden voor een periode van meer dan 48 uur. De dekking voorziet in de redelijke en noodzakelijke kosten voor het reinigen en verwijderen van de aanwezige besmettelijke ziekte, en de daaruit voortvloeiende bedrijfsschade en extra kosten. Daarbij zijn eigen risico’s en limieten van toepassing: Voor de toeleveringsketen is er geen dekking, omdat hier de eis geldt dat er materiële schade aan verzekerde zaken is.

Welke voorzorgsmaatregelen kan ik zelf nemen om bedrijfsschade te voorkomen?

Volg de bekende adviezen van het RIVM en overheden op:

 • Werk vanuit huis en voorkom het contact met anderen zo veel mogelijk om coronabesemttingen te voorkomen. Stel afspraken die niet echt noodzakelijk zijn uit of handel ze telefonisch af.
 • Beperk het reizen (in binnen- en buitenland) zo veel mogelijk.
 • Adviseer uw personeel om ook in hun privé-omgeving voorlopig ook zo veel mogelijk thuis te blijven en contacten met anderen te vermijden.
 • Blijf uw gezond verstand gebruiken, ook ten tijde van de coronacrisis.

Veelgestelde vragen over transport in relatie tot het coronavirus

Is al bekend hoe verzekeraars binnen de transportsector omgaan met de gevolgen van het coronavirus?

Er zijn inmiddels enkele verzekeraars die hebben aangegeven dat ze per de eerstvolgende mogelijkheid een uitsluiting willen opnemen voor schade als gevolg van het coronavirus. Aon heeft aangegeven deze uitsluiting vooralsnog niet te accepteren. De gesprekken hierover zijn nog gaande. Zodra er meer duidelijkheid komt, zullen wij de informatie hier plaatsen.

Is er sprake van producten of dekkingen waarop geclaimd kan worden vanwege de coronacrisis?

Ja. In de transportsector gaat het allereerst om de afspraken die de opdrachtgever en de logistieke dienstverlener contractueel hebben vastgelegd. Mogelijk kan er beroep worden gedaan op overmacht ten gevolge van het coronavirus.

In het geval dat dit beroep contractueel niet mogelijk blijkt, moet aan de hand van de feitelijke omstandigheden worden bepaald of er sprake is van dekking. Een claim kan vallen onder de dekking van een transportgoederenverzekering. Hierbij wordt gekeken naar meerdere factoren, waaronder:

 • de overeengekomen Incoterm in het koopcontract. Dit zijn leveringsvoorwaarden met betrekking tot goederen waarin o.a. de overdracht van het risico geregeld wordt van de verkoper op de koper en wie de (transport) kosten betaalt;
 • of er sprake is van materiële schade en/of kosten voor zogenaamde ‘forwarding charges’ (kosten van lossen, opslag, doorzenden etc.);
 • of er in redelijkheid nog sprake is van een onzeker voorval.

Welke voorzorgsmaatregelen kan ik zelf nemen?

We adviseren u om uw contracten goed na te lezen en te kijken wat daarin is opgenomen ten aanzien van overmachtssituaties. Daarnaast doet u er verstandig aan zich te verdiepen in de mogelijkheid van bijvoorbeeld alternatieve transportroutes, leveranciers en/of afzetmarkten.

Wat kan Aon mij verder adviseren?

Naast de hiervoor genoemde voorzorgsmaatregelen, kunnen wij u het volgende adviseren:
 • Volg allereerst de richtlijnen vanuit de overheid in verband met het coronavirus.
 • Raadpleeg het overzicht met landen informatie voor het beroepsgoederenvervoer per Europees land van Transport en Logistiek Nederland; http://www.tln.nl/landeninformatie/
 • In veel contracten geldt een tijdslimiet voor een beroep op overmacht. Ga daarom na of dat in uw contracten het geval is en of aan die limiet is of kan worden voldaan.
 • Overleg met afzenders en ontvangers van goederen en laat hen weten dat, ten gevolge van het coronavirus, vertragingen in de levering kunnen ontstaan en/of transporten mogelijk zelfs helemaal niet doorgaan.
 • Overleg (liefst van tevoren) met uw opdrachtgever wat u moet doen als blijkt dat u de goederen niet kunt afleveren.
 • Overleg met afzenders en ontvangers van goederen en laat hen weten dat, ten gevolge van het coronavirus, vertragingen in de levering kunnen ontstaan en/of transporten mogelijk zelfs helemaal niet doorgaan.
 • Controleer zowel met de afzender als de ontvanger of het transport in zijn geheel kan worden uitgevoerd alvorens u tot uitvoer overgaat. I.v.m. sluiting van de landgrenzen kunnen goederen mogelijk niet afgeleverd worden en deze situatie kan van dag tot dag verschillen.
 • Houd uw totale aansprakelijkheid in de gaten. Indien goederen niet uitgeleverd worden kan de totale waarde van de goederen in het warehouse toenemen. Neem contact met ons op voor een advies voor uw situatie.
 • Sla geen goederen op zonder een contract te sluiten waarin de aansprakelijkheid wordt beperkt.
 • Vrachtbrieven en andere bij het transport en logistiek behorende documenten kunnen mogelijk niet worden afgetekend door de ontvanger, maak hiervan een aantekening en bewaar deze in uw administratie.
 • Neem geen risico’s met medewerkers door transporten aan te nemen naar bestemmingen die als brandhaard betiteld worden en volg de adviezen van het RIVM op.

Veelgestelde vragen over reizen in relatie tot het coronavirus

Aon IPM houdt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus (COVID-19) en de mogelijke impact hiervan op internationale mobiliteit nauwlettend in de gaten. Hoewel wij onze informatie periodiek updaten, is het van belang dat u voor de meest actuele informatie en reisadviezen ook de algemene nieuwsbronnen in de gaten houdt, zoals:

Advies RIVM
Naast het interne beleid van uw eigen organisatie, adviseren wij u en uw medewerkers de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op te volgen.

Advies WHO
Omdat het coronavirus zich ook in de tweede golf snel verspreidt, adviseren wij medewerkers, reizigers en studenten die in het buitenland verblijven om de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) of vergelijkbare organisaties in het buitenland op te volgen. Bij twijfel kunt u ook contact opnemen met Aon IPM; of kijk op onze speciale website. Op deze site vind u veel nuttige informatie, waaronder de geldende in- en uitreisbeperkingen per land.

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Houdt ook de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de gaten voor reisadviezen. Wij raden Nederlandse reizigers en studenten ook aan om zich te melden bij de Nederlandse ambassade in het buitenland, zodat zij in geval van evacuatie of informatie-updates worden benaderd.

Website van de IATA (International Air Transport Association) waarin een interactieve kaart is opgenomen waarop alle restricties per land (met betrekking tot vliegreizen) zijn opgenomen. Deze sectie is te vinden onder de sub-sectie ‘Covid-19 news’.

Zorg Expats

Op dit moment zijn er voor de internationale-expat-zorgverzekeringen, die via bemiddeling of rechtstreeks bij Aon IPM zijn gesloten, geen beperkingen van toepassing op de service of dekking. Eventuele laboratoriumtesten, medische behandelingen of de mogelijkerwijs daaraan gerelateerde complicaties komen voor vergoeding in aanmerking als deze zijn opgenomen in de dekking en polisvoorwaarden van de gekozen verzekering. Coronatesten die uitgevoerd zijn zonder medische noodzaak zijn niet gedekt onder een expat-polis.

Aandachtspunt is de ‘out of area’-cover die een beperking kan opleveren op het moment dat een expat vanwege privé of zakelijke doeleinden tijdelijk in een land verblijft dat niet zijn gastland is en de expat niet kan terugkeren naar zijn gastland vanwege het virus of een inreisverbod.

Repatriëring is doorgaans een gedekt evenement, onder de voorwaarde dat de expat ‘ziek’ is of hem/ haar een ongeval is overkomen en de zorg lokaal niet of onvoldoende voorhanden is. Afhankelijk van de polisvoorwaarden vindt waar mogelijk repatriëring plaats naar de dichtstbijzijnde meer kwalitatieve locatie of naar het thuisland. Alle overige vormen van repatriëring zijn niet gedekt.

Neem bij twijfel contact op met de alarmcentrale van uw verzekeraar of met uw cliënt consultant internationale zorg

Internationale studenten

Dekking geneeskundige kosten Aon Student Insurance
Uiteraard hebben studenten, die besmet zijn met het corona COVID-19 virus of ziek zijn, dekking voor de medische kosten onder de Aon Student Insurance.

Dekking repatriëring Aon Student Insurance
Repatriëring als gevolg van het coronavirus is een niet gedekt evenement en komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Aon Assistance
Bij calamiteiten kunnen studenten van uw onderwijsinstelling, die voor studie en/of een stage in het buitenland verblijven en een Aon Student Insurance hebben afgesloten, ondersteuning krijgen via onze alarmcentrale Aon Assistance; telefoonnummer +31-10-4488260 (24/7 beschikbaar). Dit telefoonnummer kunnen zij ook terugvinden op het verzekeringsbewijs waarop hun polisnummer is vermeld. Om hen snel te kunnen helpen, is het raadzaam dat zij hun polisnummer bij de hand houden als zij contact opnemen.

Client Services Team Aon Rotterdam
Bij vragen kunnen studenten ook contact opnemen met ons Client Services Team, +31-(0)10 448 8270, of [email protected].

Vragen onderwijsinstellingen
Onderwijsinstellingen die vragen hebben, kunnen contact opnemen via de website aonstudentinsurance.com of +31-(0)10 448 8270.

Zakelijk reizen

Algemeen

Aon IPM kan u geen reisadvies geven voor uzelf of uw medewerkers. Die beslissing ligt volledig binnen uw eigen organisatie, aan de hand van uw ‘culture of care’ richtlijnen in combinatie met de adviezen van de WHO, (inter)nationale autoriteiten of lokale instanties (RIVM, GGD). Als uitzendende organisatie of reiziger kunt u de noodzaak van een zakelijke reis zelf het best inschatten, door de zakelijke urgentie af te wegen tegen de veiligheid van de medewerker (of uzelf, als u gaat reizen).

Bij afreizen naar een gebied waarvoor reiscode oranje geldt, zal over het algemeen door de werkgever aangetoond moeten worden dat de reis noodzakelijk was. Zorg dus voor een onderbouwing hiervan. Met betrekking tot mogelijke claims gerelateerd aan het coronavirus kunnen er redenen zijn voor de verzekeraar om de schade niet te vergoeden. Een verzekeraar kan hiervoor dus niet zonder meer vooraf dekking toezeggen. U kunt via Aon IPM eventueel voor uw werknemer een certificaat op naam aanvragen, waarin wordt verklaard dat de verzekeraar dekking geeft voor claims die zijn gerelateerd aan het coronavirus.

Belangrijke punten die worden meegenomen bij de beoordeling van een mogelijke corona-gerelateerde claim, zijn:

 • noodzakelijkheid van de reis ten opzichte van de medische risico’s door het coronarisico die de reis met zich meebrengt;
 • of er voldoende maatregelen zijn genomen om deze risico’s te voorkomen dan wel te minimaliseren;
 • of bedrijven en/of reizigers zich aan alle regels van, al dan niet lokale, overheden en instanties hebben gehouden.

Polis en polisvoorwaarden
Inzake de reisverzekeringen (nationaal en multinationaal) hanteren de verschillende verzekeraars op dit moment geen eenduidig beleid ten aanzien van (de effecten van) het coronavirus. Iedere situatie wordt per geval beoordeeld. Belangrijk hierbij zijn de polis, de gekozen dekking en de van toepassing zijnde polisvoorwaarden. Deze zijn altijd leidend bij de beoordeling van een eventuele schade gerelateerd aan het coronavirus.

Service
Het is de taak van de alarmcentrale om uw reiziger in nood altijd van advies of hulpverlening te voorzien. In hoeverre eventuele kosten wel of niet worden vergoed, wordt achteraf bepaald. De hulpverlening van de reiziger komt altijd op de eerste plaats.

App-gebruik
Internationale verzekeraars of travelrisk-managementorganisaties bieden vaak een handige reis-app aan, die reizigers kunnen downloaden. Het is van groot belang dat uw medewerkers deze app downloaden, inclusief het gebruik van locatievoorzieningen, zodat zij altijd op de hoogte worden gehouden van belangrijke veiligheids- en medische aanwijzingen. Check uw polis en voorwaarden of deze app ook aangeboden wordt in uw collectieve pakket.

Medische kosten
Binnen de dekking van een zakenreispolis zijn de medische kosten altijd secundair. Dat betekent dat deze altijd aanvullend zijn aan de primaire medische ziektekostenverzekering in het thuisland. Zonder primaire medische ziektekostenverzekering verkrijgt u geen dekking vanuit de zakenreispolis.

Mogelijke besmettingen met het coronavirus komen in aanmerking voor vergoeding onder de medische dekking van de polis. Ook hiervoor geldt dat dit per geval wordt bepaald en dat de reiziger altijd contact moet opnemen met de aan de polis verbonden alarmcentrale. Neem bij twijfel over gebieden met reisrestricties altijd vooraf contact op met uw eigen client consultant of stuur ons een e-mail via [email protected]. Daarnaast staat op de website van IPM veel nuttige informatie die uw besluitvorming kan ondersteunen, waaronder een link naar een overzicht met de reisbeperkingen per land.

Annulering
Een annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (bijvoorbeeld: u wordt ziek of een van uw ouders overlijdt). Wat er op een bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te annuleren. Annulering vanwege de angst voor een ziekte (epidemie of pandemie) is daardoor geen gedekt voorval in de annuleringsdekking van een reispolis. Daarnaast is bij veel polisvoorwaarden slechts een beperkt aantal situaties gedekt.

Heeft de reiziger onverhoopt het coronavirus opgelopen in zijn thuisland en kan hij of zij daardoor niet reizen, vanwege ziekenhuisopname of quarantaine? Dan is de kans groot dat de kosten wel worden vergoed vanuit de afgesloten dekking, onder de voorwaarde dat de reiziger een doktersverklaring kan overleggen.

Er bestaan echter ook polissen die deze beperkte dekking niet kennen, maar gebaseerd zijn op situaties die - buiten de wil en verantwoordelijkheid van de verzekerde om - reden geven tot annulering. Het coronavirus kan hierop een verzekerde situatie zijn, afhankelijk van de gekozen polis, dekking, clausules en polisvoorwaarden. Dit wordt dus (voor- of achteraf) per geval beoordeeld.

Let op dat er ook polissen zijn die standaard een uitsluiting geven op ‘bekende risico’s’. Die polissen bieden door deze clausule dus helemaal geen dekking voor het coronavirus (medische en reguliere schade). Daarnaast is het reizen naar gebieden met reiscode oranje (alleen noodzakelijke reizen) en rood (geen reizen) aan veel criteria onderhevig en loopt de reiziger kans onverzekerd te zijn. Neem ook hiervoor dus contact op met uw client consultant of stuur een e-mail naar [email protected].

Evacuatie
Evacuatie in geval van het coronavirus is niet gedekt.

Repatriëring
Repatriëring is doorgaans een gedekt evenement, onder de voorwaarde dat de reiziger ziek is of hem/ haar een ongeval is overkomen en de zorg lokaal niet of onvoldoende voorhanden is. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden vindt - waar mogelijk - repatriëring plaats naar de dichtstbijzijnde, meer kwalitatieve locatie of naar het thuisland. Alle overige vormen van repatriëring zijn niet gedekt.

Quarantaine
Extra reis-, verblijf- en telefoonkosten vallen bij reisverzekeraars doorgaans niet onder de dekking. Als het wel onder de dekking valt, dan zijn de kosten gemaximeerd en afhankelijk van de polisvoorwaarden die van toepassing zijn. Het is hierbij dus cruciaal dat u uw huidige polis en polisvoorwaarden goed controleert.

 

De corona-gerelateerde claim

Als een verzekeringnemer op dit moment een medewerker op reis stuurt, dan zal bij een eventuele claim van geval tot geval op basis van de reisverzekeringsvoorwaarden moeten worden bekeken of er dekking is. De volgende punten spelen een rol bij de beoordeling:

 1. Artikel 7:952 BW
  De algemene regel in artikel 7:952 BW bepaalt dat er geen schade wordt vergoed die te wijten is aan roekeloosheid van de verzekerde.

   

 2. Schadebeperkingsplicht
  Reisverzekeringsvoorwaarden bevatten een algemene bepaling, die geldt voor alle rubrieken, dat de verzekeringnemer en/of verzekerde(n) verplicht zijn om ‘alle redelijke maatregelen’ te nemen om schade te voorkomen.

   

 3. Onzekere gebeurtenis
  De algemene uitsluitingen, die betrekking hebben op alle rubrieken. Hierin komt onder andere de volgende uitsluiting voor, waarbij er geen recht op verzekeringsuitkering is: ‘indien de schade voortvloeit uit omstandigheden, welke bij de aanvang van de reis te voorzien waren, althans redelijkerwijs hadden kunnen worden voorzien’.

   

  Uiteindelijk zullen de relevante feiten en omstandigheden die hebben geleid tot de corona-gerelateerde claim worden beoordeeld door de verzekeraar om vast te stellen of er dekking is. Mocht daar onduidelijkheid over ontstaan dan zal Aon u als klant uiteraard bijstaan om een mogelijk ontstaan probleem op te lossen.

Veelgestelde vragen over verzuim in relatie tot het coronavirus

Wat dekt de verzuimverzekering bij ziekte vanwege corona?

Een reguliere (conventionele) verzuimverzekering kent wachtdagen (uw eigen risico). In sommige gevallen is sprake van kortdurend verzuim. Voor die gevallen dat het ziekteverzuim langer duurt dan het aantal wachtdagen op uw verzuimverzekering, treedt de verzekering in werking. In het geval uw organisatie een verzuimverzekering met een eigen risico in geld heeft afgesloten (een zogenaamde stop-lossdekking), dan keert de verzekering uit zodra het totale bedrag van de loondoorbetalingsverplichting dit eigen risico overstijgt.

Geef bij onduidelijkheid over de ziekmelding van uw werknemer, of als u vermoed dat in plaats van ziekte iemand op eigen initiatief preventief thuisblijft, dit signaal ook door aan de arbodienst. Arbodiensten en verzekeraars zijn hier momenteel zelf ook extra alert op om te voorkomen dat niet-zieke werknemers als ziek worden aangemerkt. Dit om mogelijke onterechte loondoorbetaling, en daarmee gepaard gaande hogere schadelast, te voorkomen.

Er vindt volop overleg plaats over de impact op de verzekeringen van het coronavirus zelf, maar ook van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen mogelijk vanuit de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen. De verzekeraars hebben inmiddels aangegeven dat een beroep op de NOW geen effect zal hebben op de verzuimverzekering, en op de hoogte van eventuele uitkeringen vanuit de verzuimverzekering.

Keert een verzekering uit voor werknemers in preventieve quarantaine?

Een verzuimverzekering keert niet uit als een werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten omdat hij in quarantaine geplaatst is. Een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.

Het is aan te bevelen dat de werkgever en werknemer in deze situatie samen (werk)afspraken maken.

Veel gestelde verzekeringsvragen uit de bouwsector in relatie tot het coronavirus

Is al bekend hoe verzekeraars in het kader van CAR- en Machineschadeverzekeringen omgaan met het coronavirus?

De meeste verzekeraars nemen inmiddels een aanvullende voorwaarde/clausule op voor schade in verband met besmettelijke ziekten. Deze voorwaarde/clausule beschrijft dat er geen dekking is voor schade voortvloeiend uit een besmettelijke ziekte, epidemie of pandemie zoals bijvoorbeeld het coronavirus.

Is er sprake van producten of dekkingen voor bouwprojecten waarop geclaimd kan worden vanwege het coronavirus?

In de basis kennen technische verzekeringen geen bijzondere bepalingen of dekking ten aanzien van besmettingen zoals het coronavirus waarop geclaimd kan worden. De basisdekking is vaak een materiële schadedekking, soms uitgebreid met de hieruit voortvloeiende gevolgschade (bedrijfsschade). De materiële schadedekking van de CAR-verzekering is vaak nog uitgebreid met een dekking voor vuil worden of een verontreiniging als gevolge van een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Verzekeraars benadrukken in aanvullende voorwaarde/clausule dat een besmettelijke ziekte niet gezien moet worden als vuil worden of verontreiniging.

Welke voorzorgsmaatregelen kan ik zelf nemen in het kader van het coronavirus?

Wij adviseren u om in ieder geval de bekende adviezen van het RIVM en overheden op te volgen. Lees het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ van de Rijksoverheid.

Waar moet ik aan denken als projecten uitlopen?

Door stilstand van projecten kan ook de verzekeringsperiode/ maximale bouwtermijn overschreden worden. Voor projectpolissen houdt Aon het einde van de verzekeringsperiode voor zijn relaties bij. Voor projecten die zijn verzekerd onder doorlopende contracten of waar u meeverzekerd bent op een polis van uw opdrachtgever, dient u zelf in de gaten te houden dat de maximale bouwtermijn zoals opgenomen in de CAR-polis niet wordt overschreden.

Bouwend Nederland heeft in de voorwaarden een maximale bouwtermijn van 36 maanden opgenomen.

In andere voorwaarden dient u de bouwtermijn aan te houden die wordt genoemd op het polisblad.

Als projecten de maximale bouwtermijn overschrijden, dient u dit altijd bij ons te melden, zodat wij voor verlenging van de dekking kunnen zorgen.

In diverse CAR-verzekeringen is een uitsluiting opgenomen voor schade die een direct gevolg is van een stilstand van het bouwwerk. Voor de CAR-verzekeringen op Bouwend Nederland- en Aon-voorwaarden hebben wij geregeld dat er geen uitsluiting geldt voor schade die een direct gevolg is van een stilstand van het bouwwerk. De exacte afspraken met betrekking tot de Bouwend Nederland CAR-polissen vindt u op de website van Bouwend Nederland

Waar moet ik aan denken als de bouwplaats gesloten wordt?

Het blijft natuurlijk altijd wenselijk om schade te voorkomen, ook wanneer uw bouwplaats voor een langere periode stilgelegd wordt. U kunt onder andere de volgende voorzorgsmaatregelen nemen om de bouwplaats veilig te houden en schade te voorkomen:
 
 • Voorkom toegang tot het bouwterrein, breng de hekwerken in optimale staat.
 • Organiseer adequate beveiliging tegen diefstal en vandalisme, inclusief regelmatige controlerondes.
 • Organiseer geregeld inspecties van de bouwplaats.
 • Verwijder waardevolle materialen en zorg voor adequate opslag.
 • Voorkom weersinvloeden op het werk, bouwmaterialen en het aanwezige materieel.
 • Veranker materialen en/ of materieel tegen omvallen.
 • Zeker en versterk tijdelijke (hulp)constructies.
 • Stel kranen en bouwliften buiten werking en sluit de stroom af.
 • Zorg dat kritieke zaken, zoals bemaling, blijven functioneren.
 • Sluit nutsaansluitingen, meterkasten en watermeterputten af.
 • Voer kopieerapparatuur, personal computers, en dergelijke af.
 • Laat belangrijke administratie niet op het werk achter.
 • Informeer relevante instanties: gemeente, waterschappen (bemaling).
 • Zorg ervoor dat er een meldingsnummer zichtbaar is op het bouwhek.

Informeer ons als uw bouwproject stilgelegd wordt.

Door stilstand van projecten kan ook de verzekeringsperiode/ maximale bouwtermijn overschreden worden. Voor projectpolissen houdt Aon het einde van de verzekeringsperiode voor zijn relaties bij. Voor projecten die zijn verzekerd onder doorlopende contracten of waar u meeverzekerd bent op een polis van uw opdrachtgever, dient u zelf in de gaten te houden dat de maximale bouwtermijn zoals opgenomen in de CAR-polis niet wordt overschreden.

Bouwend Nederland heeft in de voorwaarden een maximale bouwtermijn van 36 maanden opgenomen.

In andere voorwaarden dient u de bouwtermijn aan te houden die wordt genoemd op het polisblad.

In diverse CAR-verzekeringen is een uitsluiting opgenomen voor schade die een direct gevolg is van een stilstand van het bouwwerk. Voor de CAR-verzekeringen op Bouwend Nederland- en Aon-voorwaarden hebben wij geregeld dat er geen uitsluiting geldt voor schade die een direct gevolg is van een stilstand van het bouwwerk.
De exacte afspraken met betrekking tot de Bouwend Nederland CAR-polissen vindt u op de website van Bouwend Nederland.

Als projecten de maximale bouwtermijn overschrijden, dient u dit altijd bij ons te melden, zodat wij voor verlenging van de dekking kunnen zorgen.

Als gevolg van het coronavirus kunnen geen vooropnames worden gedaan. Is er nu wel dekking op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) bij heischades?

In zowel de AVB-voorwaarden van Aon als die van Bouwend Nederland is het maken van vooropnames geen vereiste. Verzekeraars gaan er wel van uit dat u doet wat er in redelijkheid van u verwacht mag worden. Als een vooropname niet mogelijk is, zijn er ongetwijfeld alternatieve manieren te bedenken die wel uitvoerbaar zijn. Ons advies is om dit alternatief goed vast te leggen. In geval van schade kunt u dan richting de verzekeraars aantonen dat u al het redelijke heeft gedaan om die schade te voorkomen.

Wij adviseren u om uw polis door te nemen of ons te bellen om na te gaan of er geen aanvullende regelingen (clausules) in de polis zijn opgenomen, die vooropnames vanuit de AVB als eis hebben.

Dekt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering schade aan personeel, onderaannemers en omwonenden door besmetting met het coronavirus?

De polis biedt hiervoor dekking, binnen het raam van de polisvoorwaarden. Uiteraard dient uw aansprakelijkheid wel eerst vastgesteld te worden.

Biedt de werknemersschadeverzekering (WSV) dekking in de situatie van het coronavirus?

Voor de WSV-dekking is een ongeval een vereiste. Besmetting met het coronavirus wordt niet gezien als een ongeval en valt derhalve niet onder de WSV-dekking.

Door de vertraging worden deadlines mogelijk niet gehaald en zijn we daardoor contractuele boetes verschuldigd. Zijn deze boetes verzekerd?

Zowel boetes als vertragingsschades zijn niet verzekerd. In veel contracten zijn regelingen opgenomen die voorzien in overmachtssituaties. Kijk voor meer informatie hierover op de website van Bouwend Nederland.

Blijven de minimumpremies gehanteerd, in verband met omzetstagnatie?

Dit verschilt per polis. Er gelden absolute minimumpremies. Als omzet stagneert, moet worden overlegd met verzekeraars wat de gevolgen zijn voor promillage, voorschot- en minimumpremie. Uiteraard zullen wij in eventuele onderhandelingen proberen een zo gunstig mogelijk resultaat voor onze klanten te behalen.

Veelgestelde vragen over ongevallenverzekering in relatie tot het coronavirus

Wat dekt de ongevallenverzekering bij thuiswerken vanwege het coronavirus?

In verband met het coronavirus werken veel medewerkers vanuit huis. Ook daar kunnen ongevallen plaatsvinden, waarna mogelijk een beroep wordt gedaan op uw ongevallenverzekering. Voor wat betreft de dekking op de ongevallenverzekeringen zijn er twee varianten: functiedekking of 24-uursdekking.

Verzekeraars geven aan dat bij ongevallenverzekeringen met functiedekking (inclusief komen en gaan) de plaats waar de werkzaamheden plaatsvinden niet van belang is. Dat betekent dat er bij thuiswerken gewoon dekking is. Dit geldt ook voor tijdelijke krachten die vanuit huis werken, voor de tijd dat de werkzaamheden plaatsvinden. Wel moet aangetoond worden dat de medewerker op het moment van het ongeval thuis aan het werk was.

We raden u aan de ongevallenverzekering met 24-uursdekking te overwegen. Dit blijft de beste optie, omdat dan de plaats van het ongeval niet aangetoond hoeft te worden en er daarover geen discussies kunnen ontstaan.

 

Tijdelijke uitbreiding verzekeringsdekkingen voor zorginstellingen in verband met het coronavirus

Vrijwel alle ziekenhuizen en zorginstellingen zijn druk bezig om hun (intensive care) capaciteit te vergroten en om hun medewerkers en cliënten (extra) te beschermen tegen het coronavirus.

Om ziekenhuizen en zorginstellingen de ruimte te geven alles te doen wat zij nodig achten, heeft Aon aan verzekeraars gevraagd hun dekking op een aantal cruciale onderdelen tijdelijk uit te breiden.

Op dit moment hebben sommige verzekeraars uitbreidingen toegezegd: lees deze hier

 

Wilt u persoonlijk advies van onze risico- en verzekeringsadviseurs? Neem contact op.