Netherlands

Aon en ESG

 

Impact op veerkracht en duurzaamheid

Aon zet zich in voor het intern implementeren van best practices op het gebied van milieu, maatschappij en governance om onze veerkracht en duurzaamheid te bevorderen. Op deze manier bereiden wij ons voor op de voortdurende uitdaging waarmee we worden geconfronteerd met betrekking tot opkomende en langetermijnrisico's. We zetten ons bovendien in voor onze klanten om hetzelfde te doen. Door hen te helpen bij het identificeren en beperken van belangrijke risico's op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur, werkt Aon eraan om een sterke kracht voor positieve verandering te worden en zo een duurzamere toekomst te garanderen.

Hieronder leest u wat wij per pijler (Environment, Social en Governance) ondernemen.

1. Environmental

Extreme weersomstandigheden en onderzoeksresultaten die de gevaren van klimaatverandering benadrukken hebben ertoe geleid dat klimaatrisico’s steeds hoger op de agenda’s staan van leiders overal ter wereld. Onze ESG-strategie richt zich op drie belangrijke gebieden van impact op het milieu:

 • onze eigen inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen en de investeringen in duurzaamheid,
 • ons werk om de klimaatbestendigheid van klanten te versnellen en
 • het bijeenbrengen van leiders en organisaties om samen te werken en onze ambities op te schalen.

Onze inzet en acties voor CO2-reductie
Aon heeft als doel gesteld om in 2030 netto nul broeikasgasemissies te bereiken. Daarnaast heeft Aon ook doelstellingen voor wetenschappelijk onderbouwde emissiereductie voor de korte termijn laten valideren door het Science Based Targets-initiatief (SBTi). De goedkeuring ondersteunt onze inzet om de klimaatverandering tegen te gaan en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius in 2032. Onze inspanningen hebben ertoe geleid dat we onze uitstoot in 2022 met 16% hebben kunnen verminderen ten opzichte van basisjaar 2019.

Onze huidige uitstoot is voornamelijk afkomstig uit onze supply chain, huisvesting en mobiliteit. We ondernemen verdere stappen om de uitstoot hierop te verminderen door:

 • Voortzetten van onze duurzame inkoopstrategie, mogelijk gemaakt door ons Aon Business Services-platform (ABS). Hierbij werken we nauw samen met leveranciers om hun bestaande verplichtingen en strategieën voor CO2-reductie te begrijpen en hen aan te moedigen stappen te zetten in de richting van die doelen. Bovendien houden we onze leveranciers continu kritisch tegen het licht.
 • Met onze huisvestingsstrategie de ruimte te beperken die we nodig hebben en het verbeteren van de energie-efficiëntie in onze gebouwen en technologie, onder andere door het gebruik van hernieuwbare energie.
 • De voetprint van onze reisbewegingen te beperken met onze Smart Working- strategie. Deze aanpak is geformuleerd om meer duidelijkheid te creëren voor medewerkers. Het uitgangspunt hierbij is hybride werken, waarbij collega's de helft van de tijd thuis werken en de helft van de tijd op kantoor. Hiervoor, faciliteert Aon in de digitale mogelijkheden om interne overleggen en klantafspraken online te voeren. Doordat medewerkers meer thuis werken wordt het woon-werkverkeer verminderd en daarmee ook de CO2-uitstoot die dit met zich meebrengt. Bovendien stimuleert Aon het gebruik van duurzame mobiliteitsoplossingen zoals elektrisch vervoer, openbaar vervoer en deelmobiliteit.

Environmental policy

 

 

2. Social

Onze collega’s vormen de kern van alles wat we als bedrijf doen. Onze toewijding aan hen, hun loopbaan en persoonlijke ontwikkeling is een essentieel onderdeel van de manier waarop wij zaken doen. We werken continu aan het formuleren en uitvoeren van acties en programma’s die diversiteit, inclusie, gelijkwaardigheid en verbondenheid ondersteunen, net als in brede zin het werknemerswelzijn en onze maatschappelijke betrokkenheid.

Diversity, Equity & Inclusion
Diversity, equity & inclusion (DE&I) gaat bij Aon over het creëren van een cultuur waarin iedereen zichzelf kan zijn, erbij hoort en kan meedoen, zodat we blijvende waarde kunnen realiseren voor onze klanten, collega’s en de maatschappij. We focussen ons hierbij op vier pijlers:

 • werving & selectie,
 • promotie,
 • educatie,
 • representatie.

De initiatieven op het gebied van DE&I zijn altijd gelinkt aan een of meerdere van deze pijlers. Door middel van doelstellingen, programma’s, en trainingen borgen we continue aandacht voor dit onderwerp door alle collega’s en moedigen we inclusief gedrag aan. Bovendien moedigen we collega’s aan deel te nemen aan een of meer van onze Business Resource Groups. Dit zijn collega-geleide groepen die zich organiseren rondom een gedeelde achtergrond. Om onze initiatieven kracht bij te zetten is Aon ook ondertekenaar van de Charter Talent naar de Top en de Charter Diversiteit in Bedrijf.

Werknemerswelzijn
Het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van onze werknemers staat centraal in de verschillende programma’s en initiatieven die we hen bieden. We doen dit middels flexibele arbeidsvoorwaarden die de behoefte van de werknemers centraal stellen, maar ook via verschillende programma’s en trainingen waar collega’s aan kunnen deelnemen. Bovendien bieden we hen allerlei hulpmiddelen en materialen die ze kunnen gebruiken om aan hun eigen welzijn te werken zoals onze partnerschap met Burnalong, een inclusief welzijnsplatform voor alle collega's wereldwijd.

Maatschappelijke betrokkenheid
In 2012 is de Aon Talent Foundation opgericht met als doel het ondersteunen van maatschappelijke organisaties die het algemeen nut dienen op het gebied van drie pilaren: onderwijs, jongeren en sport. Met de Aon Talent Foundation stimuleert Aon talentvolle jongeren met een minder perspectief. Hiervoor is gekozen voor maatschappelijke partners die naadloos aansluiten op de drie pilaren. De invulling van de partnerschappen is in ieder geval deels door financiële ondersteuning en daarnaast kunnen Aon werknemers bijdragen in de vorm van vrijwilligerswerk voor de partners.

 

3. Governance

Sterk bestuur vormt de kern van wat wij als bedrijf doen. Ons eigen bedrijfsmodel is gebouwd voor transparantie en vertrouwen waardoor we waarde kunnen creëren voor onze klanten en collega’s. Door bestuur, cultuur en strategie met elkaar te verbinden borgen we effectieve bestuurspraktijken.

We combineren sterk organisatorisch toezicht met de flexibiliteit, het aanpassingsvermogen en de veerkracht om problemen op te lossen, en de communicatie- en gedragsmodellering die een ethische, waarden gedreven cultuur opbouwt. Dit is de basis voor betere besluitvorming. Door te zorgen voor coördinatie tussen afdelingen, duidelijk gedefinieerde processen en beleid, en effectieve activiteiten in de hele organisatie, zorgen we ervoor dat onze organisatie kan floreren.

Ethische code
De reputatie van Aon steunt op het gedrag van zijn medewerkers. We gaan er van uit dat iedere medewerker en vertegenwoordiger die verbonden is met Aon, bijdraagt aan de instandhouding van de goede reputatie van het bedrijf. Hierbij hanteren we de volgende regels en waarden:

 • Aon gaat ervan uit dat de medewerkers bij het uitvoeren van hun taken een beroep doen op hun beste, objectieve inzicht in alle zaken waar Aon bij betrokken is.
 • Aon hanteert hoge integriteitsnormen. Zowel naar onze medewerkers als naar onze klanten en leveranciers.
 • Wij staan voor een gelijke, eerbiedige en eerlijke behandeling van iedereen waarbij we de mogelijkheden van onze medewerkers maximaal benutten.
 • De eigendommen van Aon en van onze klanten worden alleen respectievelijk voor het bedrijf en de klant gebruikt.
 • Iedere medewerker dient de wet- en regelgeving na te leven bij het nemen van zakelijke beslissingen en in zijn/haar handelen. De juridische afdeling van Aon behandelt de (overheids)onderzoeken en elke andere acties op het vlak van wet- en regelgeving.

Cybersecurity, Privacy en Data Compliance
Aon concentreert zich op het beschermen van de persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van klanten en medewerkers door verbeteringen aan onze veiligheidsmaatregelen en beveiligde omgeving. Daarnaast ondersteunt Aon’s Global Privacy Office en Global Security Services de onderneming brede privacy- en gegevensbescherming, een gebied waar we continu in blijven investeren.

Compliancetraining
Alle medewerkers van Aon moeten jaarlijks verplicht deelnemen aan verschillende trainingsprogramma’s op het gebied van wet- en regelgeving. Voorbeelden van dit soort trainingen zijn:

 • Anti-omkoping en anti-corruptie
 • Belangenconflicten
 • Privacy- en gegevensbescherming

Met deze trainingen borgt Aon dat diens medewerkers altijd op de hoogte zijn van de relevante wet- en regelgeving waar zij zich aan dienen te houden.