Netherlands

Hoe neemt Aon haar verantwoordelijkheid voor de bescherming van persoonsgegevens?

 

Aon verleent haar diensten en producten normaliter vanuit de rol van verwerkingsverantwoordelijke*. Onze rol als verwerkingsverantwoordelijke houdt in dat wij, zowel naar onze klanten als naar de toezichthouder, een eigen verantwoordelijkheid hebben voor de bescherming van persoonsgegevens. Voor onze dienstverlening verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens.

Wat doet Aon om uw persoonsgegevens te beschermen?
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om zorg te dragen voor de bescherming van de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afgesproken doeleinden, en op een manier die u, uw werknemers en uw klanten van ons mogen verwachten. Wij zorgen er ook voor dat onze kernproducten en -diensten voldoen aan de Europese privacywetgeving en dat risico's op het gebied van gegevensbescherming doeltreffend worden beheerst. Als wij bepaalde verwerkingen uitbesteden aan onderaannemers, dan maken wij afspraken met deze partijen om ervoor te zorgen dat zij ook zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens. Vanwege de wereldwijde dienstverlening van Aon Groep, worden uw (persoons)gegevens in sommige gevallen verwerkt of opgeslagen buiten Nederland. In die gevallen is de doorgifte van deze gegevens naar het buitenland onderhevig aan de geldende wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens, waar nodig aangevuld met contractuele waarborgen.

Wat doet Aon bij een inbreuk op uw persoonsgegevens?
Doet er zich, ondanks onze inspanningen, een inbreuk voor op de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft? Dan zullen wij u daarover meteen informeren. Wij zullen u ook informeren als wij een klacht of kennisgeving ontvangen van de Autoriteit Persoonsgegevens die gerelateerd is aan de verwerking van persoonsgegevens die door u verstrekt zijn.

Wat wordt er van u verwacht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens?
Als klant bent u zelf ook verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die u verwerkt. Indien u persoonsgegevens van uw medewerkers of klanten aan Aon verstrekt, dan hoort u de betrokkenen daarover duidelijk te informeren. Indien zij vragen hebben over de beveiliging van deze persoonsgegevens door Aon, dan kunt u ze nader informeren middels onze brochures (zie ‘Meer informatie’ hieronder) en verwijzen naar onze Privacyverklaring.

Wij zullen onze medewerking verlenen aan privacyverzoeken van uw medewerkers of klanten van wie wij gegevens verwerken, als zij een beroep op hun rechten willen doen. Voor het indienen van een dergelijk verzoek, vindt u een link naar het betreffende formulier in onze Privacyverklaring.

Meer informatie
In de brochure ‘Aon bescherming klantgegevens’ vindt u onze toezeggingen en uitgangspunten met betrekking tot gegevensbescherming. De brochure ‘AVG veel gestelde vragen’ biedt antwoord op de meest gestelde vragen over onze maatregelen met betrekking tot privacy. Verder wijzen wij u graag op onze Privacyverklaring. Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact op met uw accountmanager/relatiebeheerder of stuur een mail naar compliancebenelux@aon.nl.

*) Uitzonderingen hierop betreffen specifieke activiteiten waarbij een klant bepaalde werkzaamheden aan Aon uitbesteedt. Bijvoorbeeld het uitvoeren van administratieve werkzaamheden die normaal gesproken door een klant zelf gedaan hadden kunnen worden. In deze gevallen acteert Aon als verwerker. Dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst met deze klant.