Netherlands

Privacy

 

Welkom op de Aon Privacy pagina. Hier vindt u alle relevante informatie met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens.

Welcome to the Aon Privacy page. Here you find all relevant information regarding the protection of personal data. For English, please scroll down.

 

Hoe neemt Aon haar verantwoordelijkheid voor de bescherming van persoonsgegevens?
Aon verleent haar diensten en producten normaliter vanuit de rol van verwerkingsverantwoordelijke*. Onze rol als verwerkingsverantwoordelijke houdt in dat wij, zowel naar onze klanten als naar de toezichthouder, een eigen verantwoordelijkheid hebben voor de bescherming van persoonsgegevens. Voor onze dienstverlening verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens.

Wat doet Aon om uw persoonsgegevens te beschermen?
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om zorg te dragen voor de bescherming van de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afgesproken doeleinden, en op een manier die u, uw werknemers en uw klanten van ons mogen verwachten. Wij zorgen er ook voor dat onze kernproducten en -diensten voldoen aan de Europese privacywetgeving en dat risico's op het gebied van gegevensbescherming doeltreffend worden beheerst. Als wij bepaalde verwerkingen uitbesteden aan onderaannemers, dan maken wij afspraken met deze partijen om ervoor te zorgen dat zij ook zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens. Vanwege de wereldwijde dienstverlening van Aon Groep, worden uw (persoons)gegevens in sommige gevallen verwerkt of opgeslagen buiten Nederland. In die gevallen is de doorgifte van deze gegevens naar het buitenland onderhevig aan de geldende wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens, waar nodig aangevuld met contractuele waarborgen.

Wat doet Aon bij een inbreuk op uw persoonsgegevens?
Doet er zich, ondanks onze inspanningen, een inbreuk voor op de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft? Dan zullen wij u daarover meteen informeren. Wij zullen u ook informeren als wij een klacht of kennisgeving ontvangen van de Autoriteit Persoonsgegevens die gerelateerd is aan de verwerking van persoonsgegevens die door u verstrekt zijn.

Wat wordt er van u verwacht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens?
Als klant bent u zelf ook verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die u verwerkt. Indien u persoonsgegevens van uw medewerkers of klanten aan Aon verstrekt, dan hoort u de betrokkenen daarover duidelijk te informeren. Indien zij vragen hebben over de beveiliging van deze persoonsgegevens door Aon, dan kunt u ze nader informeren middels onze brochures (zie ‘Meer informatie’ hieronder) en verwijzen naar onze Privacyverklaring.

Wij zullen onze medewerking verlenen aan privacyverzoeken van uw medewerkers of klanten van wie wij gegevens verwerken, als zij een beroep op hun rechten willen doen. Voor het indienen van een dergelijk verzoek, vindt u een link naar het betreffende formulier in onze Privacyverklaring.

Meer informatie
In de brochure ‘Aon bescherming klantgegevens’ vindt u onze toezeggingen en uitgangspunten met betrekking tot gegevensbescherming. De brochure ‘AVG veelgestelde vragen’ biedt antwoord op de meest gestelde vragen over onze maatregelen met betrekking tot privacy. Verder wijzen wij u graag op onze Privacyverklaring. Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact op met uw accountmanager/relatiebeheerder of stuur een mail naar [email protected].

*) Uitzonderingen hierop betreffen specifieke activiteiten waarbij een klant bepaalde werkzaamheden aan Aon uitbesteedt. Bijvoorbeeld het uitvoeren van administratieve werkzaamheden die normaal gesproken door een klant zelf gedaan hadden kunnen worden. In deze gevallen acteert Aon als verwerker. Dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst met deze klant.

 

English

How does Aon fulfil its responsibility for the protection of personal data?
As a rule, Aon acts as data controller* when providing its services and products. Our role as controller entails that we have our own responsibility for the protection of personal data both towards our customers and towards the regulator. We collect and process personal data to be able to provide our services.

What does Aon do to protect your personal data?
We take appropriate technical and organisational measures to ensure the protection of personal data that you entrusted to us. Your data are only used for the agreed purposes, and in a way that you, your employees and your customers can expect from us. We also ensure that our core services and products comply with European privacy legislation and that risks regarding data protection are managed effectively. If we outsource certain processes to subcontractors, we conclude agreements with these parties to ensure that they also handle your personal data with care. As Aon Group operates globally, your personal and other data may in some cases be processed or stored outside the Netherlands. In these cases, the transfer of these data abroad is subject to the applicable legislation for the protection of personal data, where necessary supplemented with contractual safeguards.

What does Aon do in the event of a breach of your personal data?
If, despite all our efforts, a breach occurs regarding the personal data you provided to us, we will inform you immediately. We will also inform you if we receive a complaint or notification from the Dutch Data Protection Authority that is related to the processing of personal data that you provided.

What is expected of you regarding the Personal Data Protection Act?
As a client, you are also a controller for the personal data that you process. If you provide personal data regarding your employees or customers to Aon, you should provide clear information to those involved. If they have questions about how these personal data are protected by Aon, you can offer further information via our brochures (see ‘More information’ below) and refer them to our Privacy Statement.

We will cooperate fully in any privacy requests if your employees or customers wish to submit a data subject request regarding their personal data. A link is given below to the relevant form in our Privacy Statement for the submission of such requests.

More information
The 'Aon Client Data Privacy Summary' brochure contains our pledges and basic principles relating to data protection. The ‘Aon GDPR frequently asked questions (FAQ)' brochure provides answers to the most frequently asked questions concerning our privacy-related measures. We would also like to refer you to our Privacy Statement. If you have any questions, please feel free to contact your Account /Relationship Manager, or send an email to [email protected].

*) Exceptions to this concern are specific activities in which a client outsources certain activities to Aon. For example administrative activities that could normally have been carried out by the client themselves. In such cases, Aon acts as processor, and a data processing agreement is concluded with this client.