Netherlands

Disclaimer

Verklaring inzake auteursrecht

De inhoud van deze site, daaronder begrepen, zonder dat dit een beperking inhoudt, de daarin opgenomen tekst en afbeeldingen en de lay-out ervan, valt onder de bescherming van het auteursrecht ©2001-2019 van Aon Groep Nederland bv, Admiraliteitskade 62, 3063 ED Rotterdam. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn door Aon voorbehouden.

Aon geeft u hierbij toestemming om de inhoud van deze site te kopiëren en af te beelden, doch slechts voor uw persoonlijk en niet‑commercieel gebruik en voor voorlichtings- en informatiedoeleinden. De inhoud van deze site mag echter niet gekopieerd worden of worden getoond op een netwerkcomputer of via welke media dan ook worden uitgezonden. Elke kopie die u maakt dient de deze verklaring inzake auteursrecht te bevatten. Beperkte aanhalingen van de inhoud zijn toegestaan indien daarbij wordt vermeld dat zij van Aon afkomstig zijn, doch het is niet toegestaan om enig gedeelte van de inhoud zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Aon voor herdistributie aan derden voor commerciële doeleinden te kopiëren of af te beelden. Er mogen geen wijzigingen in de inhoud worden aangebracht.

Niets in deze site kan worden uitgelegd als zouden daardoor impliciet, stilzwijgend, door toezeggingen of anderszins licenties of rechten onder enig octrooi, handelsmerk, auteursrecht (behalve zoals hierboven uitdrukkelijk bepaald), of andere (intellectuele) eigendomsrechten van Aon of van derden worden overgedragen.
 

Handelsmerken

Aon en het logo van Aon zijn gedeponeerde handelsmerken van Aon. Alle andere handelsmerken zijn hetzij de eigendom van Aon hetzij van andere bedrijven.
 

Content

Aon doet geen toezeggingen over de geschiktheid van de inhoud van deze site voor enig doel. De gehele inhoud wordt verstrekt "zoals zij is", zonder enige garantie van elke aard dan ook.

AON HEEFT IN HET VERLEDEN GEEN ENKELE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK GEGEVEN EN GEEFT OOK NU GEEN ENKELE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH STILZWIJGEND, MET BETREKKING TOT DE INHOUD VAN DEZE SITE; ALLE STILZWIJGENDE OF IMPLICIETE GARANTIES OMTRENT VERHANDELBAARHEID, BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID, AFWEZIGHEID VAN INBREUKMAKEND KARAKTER OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN HIERBIJ DOOR AON VAN DE HAND GEWEZEN. AON IS NIET AANSPRAKELIJK JEGENS WIE DAN OOK MET BETREKKING TOT SCHADES, VERLIEZEN OF VORDERINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK, ONGEACHT HOE DEZE ZIJN ONTSTAAN, MET BETREKKING TOT TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE INHOUD VAN DEZE SITE. IN GEEN GEVAL IS AON AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, OF GEVOLGSCHADE OF WELKE ANDERE SOORTEN VAN SCHADEVERGOEDING DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN, ZONDER DAT DIT EEN BEPERKING INHOUDT, SCHADEVERGOEDING WEGENS VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS OF WEGENS WINSTDERVING, ONGEACHT DE GROND WAAROP EEN RECHTSVORDERING WORDT INGESTELD, DAARONDER BEGREPEN, ZONDER DAT DIT EEN BEPERKING INHOUDT, UIT OVEREENKOMST OF WEGENS NALATIGHEID OF ENIGE ANDERE VORM VAN ONRECHTMATIGE DAAD, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDENDE MET HET GEBRUIK, HET KOPIËREN OF HET AFBEELDEN VAN DE INHOUD.

Hoewel Aon van mening is dat de inhoud van de site accuraat, volledig en actueel is, kan de inhoud toch onbedoeld technische of feitelijke onnauwkeurigheden en/of typografische fouten bevatten, reden waarom Aon niet garandeert dat de informatie accuraat of volledig of actueel is. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verifiëren alvorens u deze gaat gebruiken. Aon kan van tijd tot tijd wijzigingen in de producten en/of de diensten die op deze site beschreven worden aanbrengen, doch Aon verbindt zich er niet toe om de informatie bij te werken of bijgewerkt te houden en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor fouten of omissies daarin van de hand.
 

Links naar andere sites

Een aantal van de sites die in deze site als link zijn opgenomen staan niet onder het beheer van Aon. Derhalve doet Aon geen enkele toezegging van welke aard dan ook betreffende de inhoud van sites van derden. Het enkele feit dat Aon een link met een andere site in haar site opneemt houdt geen ondersteuning, goedkeuring, sponsoring of gelieerdheid zijdens Aon in met betrekking tot die site van derden, noch met de eigenaars ervan of de providers ervan. Aon heeft deze links uitsluitend opgenomen voor uw gemak. Aon heeft de informatie, de software en de producten op die sites niet getest en doet derhalve geen enkele toezegging met betrekking daartoe. Er zijn risico's verbonden aan het gebruiken van informatie, software en producten die op het Internet worden aangeboden, en Aon raadt u met klem aan om kennis van die risico's te nemen voordat u wat dan ook via het Internet opvraagt, in gebruik neemt, zich daarop baseert of koopt.
 

Informatie over Fee/provisies

Dochterondernemingen van Aon Corporation ontvangen inkomsten in verschillende vormen. Voor haar verzekeringsmaatschappijen worden premies ontvangen waarop de herverzekerings- en beleggingsinkomsten worden gerealiseerd. Voor de dochterondernemingen van Aon Group, Inc., die bemiddelingsdiensten aanbieden op het gebied van verzekeringen en herverzekeringen, risicobeheer, underwriting management, captive management en advies over employee benefits, worden vergoedingen ontvangen in de vorm van provisies die door verzekeraars worden betaald; vergoedingen die door klanten worden betaald in plaats van of naast provisies; en kapitaalinkomsten op premies, claimbetalingen en retourpremies die tijdelijk worden beheerd als fiduciaire fondsen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen één of meer van deze dochterondernemingen ook vergoedingen ontvangen in de volgende vormen: provisies of vergoedingen betaald aan herverzekeringsmakelaars of captive management bedrijven voor plaatsing of beheer van herverzekeringen van risico's van klanten; provisies betaald aan excess en surplus line brokers; provisies betaald aan een gevolmachtigd agent naar wie een risico is verwezen voor plaatsing; de indirecte additionele provisies die door een verzekeraar zijn betaald gebaseerd op totale verlieservaring; commissies die door een verzekeraar/herverzekeraar zijn betaald op basis van diensten die zijn verleend en het volume van zaken die bij de verzekeraar/herverzekeraar zijn geplaatst; vergoedingen betaald voor premiefinanciering; vergoedingen betaald voor het verrichten van technische of andere diensten.

Indien u vragen heeft betreffende de aard of de hoogte van vergoedingen die aan een bedrijf van de Aon Groep zijn betaald, kunt u contact opnemen met de directeur van het kantoor van Aon waar uw account wordt behandeld.
 

Export controles

Voor sommige software-items van deze site gelden exportbeperkingen die door de Verenigde Staten van Amerika zijn opgelegd. Deze mogen niet worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of geherexporteerd: (a) naar een (ingezetene van een) land met betrekking waartoe de V.S. een embargo heeft ingesteld; (b) naar elke persoon genoemd op de lijst genaamd "Specially Designated Nationals" opgesteld door de U.S. Treasury Department of op (c) de Table of Denial Orders opgesteld door de U.S. Commerce Department. Indien u de software download of gebruikt, garandeert en bevestigt u dat u niet verblijft in of onder de controle staat van of een ingezetene bent van de bovenvermelde landen en dat u niet op een van de bovengenoemde lijsten staat vermeld.