Netherlands

Aon algemene voorwaarden

 

Op alle door Aon verrichte werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Aon van toepassing.

Algemene voorwaarden Aon Nederland cv

1 Aon Nederland cv. (“Aon”), is een naar Nederlands recht opgerichte commanditaire vennootschap, statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in de kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 24061634. Aon Risk Solutions en Aon Verzekeringen zijn handelsnamen van Aon.

2 Deze Algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten aan Aon van een opdrachtgever (de “Opdrachtgever”). Uitsluitend Aon geldt tegenover de Opdrachtgever als opdrachtnemer.

3 Op de algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan Aon verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Aon zijn betrokken.

4 Aon verbindt zich ten opzichte van Opdrachtgever tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie met betrekking tot de Opdrachtgever en de opdracht. De geheimhoudings-verplichting duurt voort tot een jaar na beëindiging van de opdracht. Onder de werking van deze bepaling vallen niet de gegevens die reeds bij Aon bekend waren voorafgaand aan het verlenen van de opdracht, dan wel legaal verkregen zijn van een derde partij of partijen of onafhankelijk door Aon zijn vergaard, dan wel (publiek) bekend zijn of worden, welke bekendheid niet het gevolg is van een handelwijze of nalatigheid van Aon. Deze geheimhoudingsverplichting geldt voorts niet voor zover Aon tot openbaarmaking is verplicht op grond van de wet, de regels van enige beurs of een uitspraak van de rechter of een ander bevoegd overheidsorgaan.

5 Bij de verwerking van persoonsgegevens neemt Aon minstens de ter zake geldende wettelijke bepalingen in acht.

6 Aon verwerkt gegevens van Opdrachtgever en de verzekeringsprogramma’s van Opdrachtgever, waaronder NAW-gegevens, polisgegevens en persoonsgegevens die nodig zijn voor het tot stand brengen van verzekeringen en alle andere dienstverlening van Aon. Deze informatie wordt opgeslagen in een of meerdere databanken. Naast het gebruik van deze databanken ten behoeve van Opdrachtgever, kunnen deze databanken ook geraadpleegd worden door andere Aon ondernemingen o.a. voor het verrichten van consultancy- en andere diensten aan verzekeraars, waarvoor Aon een vergoeding kan ontvangen.

7 Gezien de globale structuur van de groep van ondernemingen waartoe Aon behoort, kunnen persoonsgegevens die Opdrachtgever heeft verstrekt, worden verzonden naar danwel gebruikt, opgeslagen of anderszins verwerkt worden in een ander land dan het land waarin de informatie is verkregen. Aon draagt in die gevallen zorg voor een passend beschermingsniveau.

8 De honorering van Aon bestaat uit een fee, danwel provisie of courtage berekend over de premie. Andere honoreringsbestanddelen kunnen zijn de schade-afmakingscourtage, regresvergoedingen, rente-inkomsten over tegoeden en additionele vergoedingen van verzekeraars voor diensten ten< behoeve van verzekeraars. Voorts brengt Aon aan Opdrachtgevers polis- en administratiekosten in rekening die afhankelijk zijn van de hoogte van de premie en/of provisie.

9 Ten aanzien van aansprakelijkheid van Aon geldt het volgende:

9.1 De bepalingen ter zake van aansprakelijkheid in dit artikel 9 gelden voor Aon inclusief aan Aon gelieerde ondernemingen en medewerkers van Aon en van aan Aon gelieerde ondernemingen. De bepalingen ter zake van aansprakelijkheid in dit artikel 9 zijn ook van toepassing op vorderingen en aanspraken die door aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen en medewerkers tegen Aon worden ingesteld.

9.2 Voor zover de wet dit toelaat, en met uitzondering van schade die uitsluitend en direct voortvloeit uit opzet of grove schuld [van Aon of haar leidinggevenden], is de aansprakelijkheid van Aon tegenover Opdrachtgever voor alle schade, kosten en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocaatkosten) met betrekking tot of gerelateerd aan de dienstverlening door Aon beperkt tot EUR 5.000.000. Aon is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, of indirecte schade(waaronder begrepen gederfde omzet en/of gederfde winst).

9.3 Alle vorderingen (van Opdrachtgever of van aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen of medewerkers) tegen Aon (of aan Aon gelieerde ondernemingen of medewerkers) met betrekking tot of gerelateerd aan de dienstverlening door Aon, dienen (onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW en in afwijking van eventuele langere wettelijke verval- en jaringstermijnen) uiterlijk één jaar na de datum waarop Opdrachtgever op de hoogte kwam van de gronden van de vorderingen, of op de hoogte had kunnen behoren te zijn van de gronden van deze vorderingen, te worden ingesteld.

9.4 Aon is niet verantwoordelijk voor fouten of omissies van derden, zoals niet-gelieerde medemakelaars en subagenten, en aansprakelijkheid voor derden is derhalve volledig uitgesloten.

9.5 Aon is bij de uitvoering van de opdracht afhankelijk van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie, waaronder informatie over (wijzigingen in) de bedrijfsvoering, bedrijfsactiviteiten of rechtsvorm, overnames, aan- en verkopen, elders lopende verzekeringen en dergelijke. Aon is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie door de Opdrachtgever.

9.6 Indien Aon verzekeringen overneemt van een andere intermediair, is Aon niet eerder aansprakelijk (met inachtneming van dit artikel 9) terzake van deze verzekeringen dan vanaf tot het moment waarop Aon een redelijke tijd heeft gehad om de status daarvan door te nemen en een advies uit te brengen.

9.7 Aon controleert de solvabiliteit van verzekeraars bij plaatsing en verlenging van de verzekeringen, doch is niet aansprakelijk indien achteraf een verzekeraar insolvabel blijkt te zijn of wordt.

9.8 Aon is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt door een verkeerde berekening of schatting van de premie en wettelijke heffingen die van toepassing zijn op de verzekering.

10 De verhouding tussen Opdrachtgever en Aon wordt beheerst door het Nederlandse recht.

11 Alleen de rechter te Rotterdam zal bevoegd zijn van enig geschil tussen de Opdrachtgever en Aon kennis te nemen. Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 26-11-2010 onder nummer 87/2010.