Netherlands

Visitatiecommissie, Raad van Toezicht

 

De visitatiepool: externe deskundigen voor uw visitatiecommissie of Raad van toezicht

De Principes van goed pensioenfondsbestuur zijn onderdeel van de Pensioenwet. Op grond van de Principes van goed pensioenfondsbestuur zijn pensioenfondsen verplicht om iedere drie jaar een intern onderzoek te laten doen door een visitatiecommissie. Op grond van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen is vanaf 2014 zelfs jaarlijkse visitatie verplicht. Zowel de visitatiecommissie als de Raad van Toezicht moeten bestaan uit externe deskundigen.

Visitatiecommissie ¹
Voor pensioenfondsen is het samenstellen van de visitatiecommissie en het vinden van externe deskundigen niet altijd makkelijk. Daarom heeft Aon een groep onafhankelijke deskundigen verzameld in een zogenoemde visitatiepool. Op verzoek van pensioenfondsen kunnen visiteurs uit deze pool zitting nemen in de visitatiecommissie van een pensioenfonds. Bij het uitvoeren van de visitatieopdracht werken de visiteurs uit de pool onafhankelijk van Aon.

Visitatieopdracht
Uw pensioenfondsbestuur kan voor de visitatiecommissie gebruikmaken van de visiteurs uit onze pool. Aon stelt kandidaten voor die bij uw pensioenfonds passen. Vervolgens geeft u samen met de visiteurs de concrete visitatieopdracht op. Aon is hierbij niet betrokken. Ook is Aon niet betrokken bij de vergoeding die uw pensioenfonds voor de visitatieopdracht afspreekt.

Pensioenfondsbestuur
Aon wil pensioenfondsbesturen met de visitatiepool ondersteunen. Het ondersteunen is niet alleen beperkt tot het leggen van het contact tussen een pensioenfondsbestuur en de visiteurs. De voorselectie van de visiteurs en ondersteunende werkzaamheden worden door Aon verricht. Daardoor heeft uw pensioenfondsbestuur minder werkdruk.

De voordelen op een rij
De visitatiepool heeft voor u de volgende voordelen:

  • U voldoet aan de Principes van goed pensioenfondsbestuur.
  • U beschikt over een visitatiecommissie van hoge kwaliteit.
  • De visitatiecommissie bestaat uit onafhankelijke visiteurs.
  • Pensioenfondsbestuur heeft minder werkdruk.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de visitatiepool? Neem dan contact op met Ronald Hagoort.

¹Waar hierna over Visitatiecommissie en visiteurs gesproken wordt, is dit van overeenkomstige toepassing op Raad van Toezicht en leden van de Raad van Toezicht.