Netherlands

Let op! Opnameleeftijd pensioenregelingen gaat van 21 naar 18 jaar

 

Wat betekent dit voor u als werkgever en wat is de impact op uw pensioenreling?

Eind december 2022 is het wetsvoorstel van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) aangenomen door de Tweede Kamer. Vanaf medio januari buigt de Eerste Kamer zich over de behandeling van de Wtp. De beoogde inwerkingtreding is per 1 juli 2023 met een transitieperiode tot 31 december 2026. Sociale partners hebben in het najaar van 2022 de aanscherping van het ‘Aanvalsplan witte vlekken’ gepresenteerd. De voorgestelde maatregelen in dit plan moeten zorgen voor een halvering van het aantal werkenden zonder pensioenopbouw. Werkgevers en werknemersorganisaties onderschrijven en steunen dit aangescherpte plan.

Toetredingsleeftijd naar 18 jaar per 1 januari 2024
Een van de maatregelen die vermeld worden in de Wtp betreft het verlagen van de toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw van 21 naar 18 jaar. In de meeste pensioenregelingen is de toetredingsleeftijd nu nog 21 jaar. U zult dus voor 1 januari 2024 de pensioenregeling moeten aanpassen. Hierbij komt meer kijken dan u in eerste instantie zou denken. 

Wat betekent dit voor uw beschikbare premieregeling?
Om de opname van jongere werknemers vanaf 18 jaar mogelijk te maken, is vanwege fiscale regels een extra leeftijdscategorie in uw premiestaffel nodig. Diverse vragen komen dan vervolgens in beeld:

  • Welk premiepercentage voor deze leeftijdscategorie wilt u als werkgever hanteren en past fiscaal?
  • Wat wordt de impact van deze aanpassing op de totale pensioenpremielast afhankelijk van de instroom van jongeren nu en in de toekomst?
  • Moet de huidige premiestaffel voor alle leeftijdscategorieĆ«n herzien worden?
  • Is aanpassing van de werknemersbijdrage gewenst?
  • Zou de pensioenregeling zodanig aangepast kunnen worden dat per 1 januari 2024 al voldaan wordt aan alle aspecten van de nieuwe wetgeving Wtp? Hiermee voorkomt u dat de pensioenregeling per 1 januari 2024 alleen wordt aangepast vanwege de wijziging van de opnameleeftijd en uiterlijk 31 december 2026 opnieuw moet worden aangepast vanwege de Wtp.

Wat moet u doen?
Om als werkgever per 1 januari 2024 te voldoen aan de verlaging van de opnameleeftijd naar 18 jaar, zult u daar nu mee aan de slag moeten. Ook voor de overige aspecten van uw pensioenregeling is tijdig anticiperen nodig: uiterlijk 31 december 2026 moet u voldoen aan de nieuwe wetgeving. Wanneer u vroegtijdig actie onderneemt, beschikt u als werkgever over een toekomstbestendige pensioenregeling waardoor u zich kunt focussen op uw corebusiness.

Vragen?
Heeft u vragen over de aanpassing van uw pensioenregeling? Neem dan contact op met uwpensioenadviseur van Aon. Zij adviseren u graag over de nieuwe pensioenwetgeving. Of neem contact op met Pensioenspecialist Ben van den Bos ([email protected],
+31 (0)6 192  74 683).