Netherlands

Zieke werknemer, nieuw pensioenstelsel en aansprakelijkheid

 

Alle pensioenregelingen moeten worden gewijzigd vanwege het nieuwe pensioenstelsel. De positie van zieke werknemers in dit wijzigingstraject is vaak onduidelijk en onderbelicht. Dat wordt ook onderkent door de wetgever. De wetgever neemt echter geen standpunt in en laat de oplossing over aan de werkgever, de werknemer en de verzekeraar (of premiepensioeninstelling). De werkgever loopt een aansprakelijkheidsrisico als de impact van de wijzigingen voor zieke werknemers niet goed is onderzocht of als de werkgever onvolledige informatie aan hen verstrekt waarop zij hun instemming voor de wijziging hebben gegeven.

Wie is een zieke werknemer volgens de pensioenregeling?
In pensioenregelingen gelden twee perioden als de werknemer zich ziek meldt:

  • Vanaf de eerste ziektedag tot einde wachttijd (veelal 104 weken). In deze periode is de werknemer ziek en blijft de werknemer pensioen opbouwen als een actieve werknemer waarvoor de werkgever premie moet betalen aan de verzekeraar.
  • Vanaf veelal 104 weken volgt een WIA beschikking en is de werknemer arbeidsongeschikt. De arbeidsongeschikte werknemer blijft volledig pensioen opbouwen maar de werkgever betaalt geen premies meer. De werknemer betaalt ook geen eigen bijdrage meer.

In de eerste periode van 104 weken is de werknemer ziek maar wordt door de verzekeraar als een actieve werknemer geadministreerd. De problematiek ontstaat als de regeling in deze periode wordt aangepast.

De voorwaarden van de pensioenregeling
Verzekeraars hanteren op hoofdlijnen twee verschillende voorwaarden en dat kan bij dezelfde verzekeraar ook per product verschillen:

  1. De zieke werknemer heeft recht op de pensioenregeling zoals die gold op de eerste ziektedag.
  2. De zieke werknemer heeft recht op de pensioenregeling zoals die geldt na de wachttijd van veelal 104 weken. Dus op de dag van afgifte van de WIA beschikking.

Situaties
In de wachttijd van 104 weken kan, of vanwege het nieuwe pensioenstelsel, moet de pensioenregeling worden aangepast. Hieronder hebben wij twee situaties kort uitgewerkt.

De pensioenregeling wijzigt bij dezelfde verzekeraar
Als de pensioenregeling wijzigt met financiële negatieve gevolgen voor een groep werknemers moet deze groep werknemers worden gecompenseerd. De compensatie verloopt vaak via het loon. Wanneer de zieke werknemer na 104 weken vanwege arbeidsongeschiktheid uit dienst treedt vervalt de compensatie. Als de nieuwe pensioenregeling wordt vrijgesteld had de werknemer, met een goede voorlichting, niet ingestemd met de collectieve wijziging. Bij een goede voorlichting ontstaat ook de impasse dat de zieke werknemer niet instemt terwijl de werkgever voor het collectief de wijzigingen wel wenst door te voeren. Een goede begeleiding, afstemming met alle betrokken partijen en advies is nodig om deze wijziging goed door te voeren.

De nieuwe gewijzigde pensioenregeling wordt bij een andere verzekeraar ondergebracht
Hier kan een samenloop ontstaan van overlappende voorwaarden waarbij niet altijd duidelijk is welke regeling wordt vrijgesteld voor zieke werknemers.

De wetgever onderkent complexiteit, pensioenadvies is nodig
De positie van de zieke werknemer is ook besproken met de wetgever. Minister Schouten van het Ministerie Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, heeft in een brief van 9 november 2023 de Tweede Kamer geïnformeerd over de problematiek met de volgende uitkomst:

“Via deze brief informeer ik uw Kamer dat ik mij ervoor zal inspannen om het in de wet vastgelegd overgangsrecht te verruimen om dit specifieke knelpunt weg te nemen. Dit om te borgen dat deze beperkte groep deelnemers niet tussen wal en schip valt. Voor de volledigheid merk ik op dat een dergelijke verruiming niet verplicht wordt. Het overgangsrecht zal de bevoegdheid geven om hier tussen werkgever, werknemer en verzekeraar afspraken over te maken.”

De wetgever geeft ruimte om specifieke afspraken te maken tussen de werkgever, de werknemer en de verzekeraar. Alleen met een goed pensioenadvies krijgt u inzicht, neemt u de juiste beslissingen en voorkomt dan wel minimaliseert u uw financiële aansprakelijkheid. Met als doel dat u als werkgever de toezegging nakomt aan de werknemer, de werknemer krijgt waar hij/zij recht op heeft en de verzekeraar de risico’s draagt waarvoor premies zijn betaald.

Geschreven door Hans Rutten, Manager technical consultants Aon.

Heeft u interesse?
Wilt u meer weten over onze ondersteuning bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel? Neem voor meer informatie contact op met Jacintha van Bijnen, Manager Client Consultants GCC/SME, [email protected]