Netherlands

M&A-verzekering: saaie oom of interessanter dan gedacht?

 

The Spectator, een wekelijks Brits tijdschrift over politiek, cultuur en actualiteit, noemde de verzekeringssector ooit de saaie oom van de financiële dienstverleners. En in eerste instantie denk je bij de klassieke uitleg van een verzekering (gemoedsrust bieden, waarbij de verzekerde alleen financieel voordeel krijgt bij een succesvolle claim) ook niet meteen aan de wereld van mergers & acquisitions (M&A). Maar dat is flink aan het veranderen.

Het omzetten van verzekeringen en gerelateerde ‘instrumenten’ naar een M&A-context kan namelijk niet alleen bedrijfsherstructureringen ondersteunen, transacties sluiten die anders zouden mislukken en noodlijdende deals ontsluiten: het kan ook aandeelhouderswaarde creëren. Het is om deze redenen dat dealmakers en hun adviseurs nu routinematig verzekeringen op hun agenda zetten, net als operationele risicomanagers, zij het om heel andere redenen.

Voorheen een risicobeheermechanisme
Inmiddels heeft de succesvolle toepassing van Warranty & Indemnity (W&I), fiscale en gerelateerde verzekeringsoplossingen in M&A (samen de M&A-verzekeringen) ook gebieden belicht waar risico-overdracht en soortgelijke innovaties kunnen helpen de aandeelhouderswaarde te verhogen. Een tijdlang schuwden veel zakelijke verkopers W&I-verzekeringen als een oplossing voor de koper in de overtuiging dat hun balans robuust genoeg was om de aansprakelijkheid van een onontdekte garantie-inbreuk te dekken, zonder te hoeven betalen voor een verzekering. Ze zagen verzekeringen vaak puur als een risicobeheermechanisme.

Verkopers en kopers erkennen de voordelen
Maar ook bedrijfsverkopers zijn zich er steeds meer van bewust dat een dergelijke passieve benadering van de dealrisico's niet kapitaalefficiënt is: een ​​W&I-verzekering gedraagt zich anders dan de meeste soorten operationele verzekeringen, waarbij de verzekerde alleen een financieel voordeel heeft bij een succesvolle claim. Bovendien hebben veel bedrijfsverkopers nu hun deel van W&I-ervaring aan de koopzijde gehad – toen verkopers een W&I-oplossing als een voldongen feit voorgeschoteld kregen – en op hun beurt hun verkoopaanpak dienovereenkomstig aangepast.

Ook zakelijke kopers erkennen steeds meer de strategische voordelen van een W&I-oplossing, met name het verhaal dat wordt geboden tegen een onafhankelijke, goed gekapitaliseerde verzekeraar die gemotiveerd is om claims te regelen. Dat neemt tevens het risico weg dat relaties met garantiegevers in gevaar komen in het geval van een inbreuk op de garantieclaim.

Geen wondermiddel

En toch is de M&A (en in het bijzonder de W&I)-verzekering geen wondermiddel en zal uitsluitingen van dekking omvatten, waarvan de belangrijkste de zaken waarvan reeds duidelijk is dat ze verzekerd zijn. Dit komt omdat het doel van een W&I-polis is om de verzekerde te dekken voor verliezen die voortvloeien uit inbreuken op garantie/claims onder de belastingvrijstelling die, ondanks het uitgevoerde due diligenceproces, pas aan het licht komen na ondertekening/voltooiing. De grondgedachte en de gebruikelijke benadering van de W&I-verzekeraar is dat zaken die tijdens dit proces zijn geïdentificeerd, in plaats daarvan beter worden beheerd via een ‘price chip’ of door middel van een specifieke vergoeding in de SPA.

Belastingaansprakelijkheidsverzekering
Maar hoe zit het met items die tijdens het due diligenceproces zijn geïdentificeerd en die, omdat ze bekend zijn, normaal gesproken worden uitgesloten van dekking onder een traditionele W&I-polis? Soms wordt op het elfde uur een zaak vastgesteld die, hoewel deze als een laag risico wordt beschouwd, van zo'n potentiële omvang is dat de verkoper en koper het niet eens kunnen worden over een aanvaardbare risicoverdeling.

Het meest voorkomende, maar zeker niet het enige, gebied waarin dergelijke zaken zich voordoen, is belasting. Deze vorm van contingent risk-verzekering is een veelgebruikte oplossing geworden, zowel in een M&A-dealcontext als op zelfstandige basis, zoals bij bedrijfsreorganisaties . Een belastingaansprakelijkheidsverzekering kan een bedrijf helpen om zijn blootstelling aan een geïdentificeerd risico op verlies als gevolg van een succesvolle betwisting door een belastingautoriteit van de verwachte fiscale behandeling van een voorgestelde of historische transactie te verminderen of te elimineren. Er is de afgelopen jaren een gestage, aanzienlijke toename geweest in het plaatsen van fiscale verzekeringen, met vragen uit de meeste jurisdicties in Europa, Noord-Amerika en, in toenemende mate, veel in de regio's Azië-Pacific en het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Om aan deze vraag te voldoen, nemen steeds meer verzekeraars specialisten in dienst om dit type dekking te verzekeren, met verzekeringslimieten voor een individueel risico variërend van $1 miljoen tot $1,5 miljard.

Cyberbeveiliging bij fusies en overnames

Berichten in de media over cyberaanvallen die prominente merken zoals Wonga, TalkTalk, Tesco en British Airways treffen, zijn niet ongebruikelijk en springen zeker in het licht van de AVG in het oog. Nadat Marriott Hotels een legacy-inbreuk in verband met persoonsgegevens had ontdekt na de overname van Starwood Hotels, verwees de Britse Information Commissioner in 2019 expliciet naar de verantwoordelijkheid van organisaties voor de persoonlijke gegevens die ze bewaren en de zorgvuldigheidsnormen die worden verwacht bij zakelijke transacties. Het is daarom niet verwonderlijk dat beleggers zich steeds meer richten op de cyberbeveiligingsaspecten van hun fusies en overnames, niet alleen vanwege de technische aspecten en mogelijke impact op de balans, maar ook uit reputatieoverwegingen.

Hoewel het cyberrisico van bedrijf tot bedrijf verschilt, biedt een duidelijk begrip van cyberrisico – vanuit een technisch én zakelijk perspectief – investeerders aanzienlijke kansen voor waardecreatie, ongeacht de volwassenheid van de cyberbeveiligingsstrategie van een ‘doelwit’. Het maakt het mogelijk cyberbeveiliging mee te nemen in de financiële modellering die de waardering bepaalt en, uiteindelijk, het biedingsvoorstel. Onze verwachting is dat investeerders zich zullen blijven concentreren op cyberbeveiliging bij fusies en overnames.

Waarde door een IP-bril gezien

In de afgelopen vier decennia heeft het tempo van technologische veranderingen geleid tot een tektonische verschuiving in de bijdrage aan de totale bedrijfswaarde van materiële naar immateriële activa. Dit blijkt wel uit het aandeel van de totale marktwaarde in de top vijf van bedrijven in de S&P 500 dat immateriële activa omvat. In 2018 was 85 procent van hun marktwaarde immateriële activa, vergeleken met 32 ​​procent in 1985. Deze verschuiving verklaart waarom Intellectual Property (IP) en intellectueel vermogensbeheer steeds belangrijker worden bij fusies en overnames, aangezien beleggers profiteren van de mogelijkheden voor waardecreatie die door deze trend worden gegenereerd.

IP waarderen belangrijk voor koper en verkoper
Zodra een geschikt doelwit is geïdentificeerd in de dealfase, proberen investeerders de IP te beoordelen en de bijdrage ervan aan de waarde van de overnemende onderneming te kwantificeren. Denk aan het evalueren van het concurrerende IP-landschap, de kwaliteit van de IP van het doelwit in vergelijking met belangrijke concurrenten, het potentieel om extra inkomsten te genereren door middel van licenties in aangrenzende markten en het volwassenheidsniveau van het IP-beheer van het doelwit voor geregistreerde IP (handelsgeheimen, evenals patenten en handelsmerken). Deze inzichten zijn heel verschillend van, en complementair aan, standaard juridische IP-due diligence.

Vanuit een verkoopperspectief zal een succesvol aanbod van een IP-rijk bedrijf dat te koop staat via een handelsverkoop, een IPO of een afsplitsing van een groot bedrijf in het bijzonder vereisen dat de verkoper en zijn adviseurs in staat zijn om het IP van hun bedrijf zo volledig mogelijk te presenteren en daarmee de verkoopwaarde te maximaliseren. Dit vereist op zijn beurt dat het IP-verhaal wordt verwoord in zakelijke en financiële termen die investeerders volledig (h)erkennen, en dat de kracht en uniciteit van de IP van het bedrijf wordt aangetoond, in verhouding tot het bredere octrooilandschap.

Conclusie

Beleggers blijven innovatieve toepassingen voor verzekeringskapitaal vinden, aangezien zich nieuwe en gevarieerde uitdagingen aandienen waarvoor oplossingen worden gesmeed; veelal uit noodzaak. Verzekeringen mogen dan soms als saai worden gezien, haar combinatie van aanpassingsvermogen en kapitaalefficiëntie biedt een winnende formule voor waardecreatie – dat veel verder gaat dan de deal zelf - in de operationele fase van een asset en kan ondersteuning bieden in de vorm van verbeterde liquiditeit.

Hoewel het toepassen van verzekeringen in M&A en portefeuillecontexten een belangrijke bijdrage kan leveren aan deze doelstelling, kan er verdere waarde worden gerealiseerd via cyberbeveiliging en intellectueel eigendom.

Het ontwikkelen van specialistische technische en bedrijfsgerichte inzichten voor deze werkstromen, ondersteund door gekwantificeerde statistieken, stelt beleggers in staat beter geïnformeerde beoordelingen te maken om maximale waarde uit een investering te halen: bij acquisitie, tijdens de holdingfase en, waar van toepassing, bij verkoop.