Netherlands

Wetswijziging leidt tot grotere verschillen zorgverzekeringen

Groter belang integraal gezondheidsmanagementbeleid door wijziging artikel 13 Zvw


De Tweede Kamer stemde op 24 juni 2014 in met een aantal wijzigingen in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Belangrijk in dit wetsvoorstel is de beoogde aanpassing van artikel 13 Zorgverzekeringswet die, na goedkeuring van de Eerste Kamer, per 2016 moet ingaan. Door deze wijziging kunnen zorgverzekeraars de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg aan verzekerden met een naturapolis beperken of zelfs helemaal niet uitkeren.

Verzekeraars moeten voor 1 april publiceren op basis van welke criteria zij zorg inkopen voor het daaropvolgende kalenderjaar, voor het eerst dus voor 1 april 2015. Tot op heden was het gebruikelijk dat zorgverzekeraars ongeveer 75% tot 80% van niet-gecontracteerde zorg vergoeden.

Dit betekent dat verzekeraars nog sterker kunnen aansturen op het afnemen van zorg bij zorgaanbieders met wie zij een contract hebben gesloten. Neemt een verzekerde met een naturapolis zorg af bij een aanbieder waarmee geen contract is gesloten, dan kan het zo zijn dat de rekening hiervoor volledig bij de verzekerde zelf wordt gelegd. Ook voor u als werkgever heeft dit verstrekkende gevolgen.

Maak zorgkosten onderdeel van integraal gezondheidsmanagementbeleid
Een collectief ziektekostencontract is niet zomaar een faciliteit die u aan uw medewerkers aanbiedt. U kunt het gebruiken om zorg te regelen, arbeidsongeschiktheid te verlagen of te verkorten, maar ook om de inzetbaarheid van uw werknemers te verhogen. Met de komst van de gewijzigde Zorgverzekeringswet, doet u er daarom verstandig aan om uw eventuele collectieve zorgregeling goed onder de loep te nemen en zorgkosten mee te nemen in uw totale gezondheidsmanagementbeleid.

Dat is belangrijk, aangezien de wijzigingen in de praktijk veel kunnen veranderen. Een van de gevolgen van de aangepaste wet is dat de regio waar uw meeste werknemers wonen, belangrijker wordt bij de selectie van de zorgverzekeraar in een collectieve regeling. Met name als uw werknemers in heel Nederland wonen, is het van belang om goed na te gaan of het personeel geen extra kosten maakt in tijd en/of reisafstand om de benodigde zorg te gebruiken.

Wanneer een werknemer bijvoorbeeld een stuk verder moet reizen om bij een gecontracteerd ziekenhuis te komen, heeft dat gevolgen voor het opnemen van verlof, wat op termijn een extra kostenpost kan worden. Anderzijds kan het voor organisaties met veel personeel woonachtig in dezelfde regio juist interessanter zijn om een lokale zorgverzekeraar, met een goed lokaal netwerk en kwalitatief goede lokale zorgdekking, in te schakelen.

Vanuit de Zorgverzekeringswet gaat in 2014 ongeveer € 44 miljard om in de zorg. Hiervan wordt 50% opgebracht vanuit de inkomensafhankelijke bijdrage die grotendeels door werkgevers wordt voldaan.

De nominale premie betalen werknemers, waarmee ongeveer 45% van de financiering wordt opgebracht. De overige 5% betaalt de overheid. Voor zowel werkgevers als werknemers is een reductie van de zorgkosten daarom van financieel belang. Als zorgverzekeraars er op termijn, met behulp van deze wetswijziging, inderdaad in weten te slagen om gerichter en efficiënter zorg in te kopen, geeft dit financiële voordelen voor beiden. Daarbij is het wel van groot belang dat de kwaliteit van de geleverde zorg, het aanbod van zorgverleners en het aanbod van verschillende varianten zorgpolissen gewaarborgd blijven.

Extra kosten
Zieke werknemers goed re-integreren is niet alleen een wettelijke plicht voor u als werkgever. Het is ook in uw eigen belang dat dit snel en goed verloopt. De wetswijziging kan het re-integratiebeleid van organisaties beïnvloeden. Bijvoorbeeld als de drempel naar bijvoorbeeld een orthopeed wordt verhoogd omdat werknemers verder moeten reizen voor een behandeling.
De wetswijziging kan werkgevers daarnaast op extra kosten jagen. Werknemers die gebruikmaken van zorgaanbieders die niet gecontracteerd zijn door hun zorgverzekeraar, kunnen namelijk financieel in de problemen komen wanneer de zorgverzekeraar de nota niet of slechts gedeeltelijk vergoedt. Deze niet vergoede zorgkosten kunnen uiteindelijk voor rekening van de werkgever komen, zeker als het gaat om zorg die verzuim voorkomt of beperkt.

Premieverschillen naturapolis en restitutiepolis vergroot
Verzekerden kunnen vooralsnog blijven kiezen voor een restitutiepolis. Wel komt de premie van de naturapolis, als gevolg van de te verwachten selectievere zorginkoop door zorgverzekeraars, ten opzichte van de restitutiepolis waarschijnlijk lager te liggen. Een ander voordeel van een naturapolis is dat de zorgverzekeraar op basis van de wettelijke zorgplicht kan worden aangesproken als de gecontracteerde zorg kwalitatief onvoldoende is. Bij een restitutiepolis is de zorgverzekeraar alleen verplicht de kosten te vergoeden en eventueel te bemiddelen in het verkrijgen van de zorg; de verzekerde is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gekozen zorg.

Hoewel de mondigheid van consumenten ook richting zorgverleners toeneemt, blijkt in praktijk dat de meeste verzekerden bij de keuze voor een zorgverlener vooral op afstand en beschikbaarheid letten, in plaats van kwaliteit. Er zijn momenteel ook nog niet veel mogelijkheden om de kwaliteit van zorgverleners objectief te vergelijken. Als wordt gekozen voor een goedkope naturapolis met mogelijk kwalitatief minder goede gecontracteerde zorgverleners, dan zou dat wel eens een slechtere keuze kunnen zijn dan een wat duurdere naturapolis met kwalitatief betere gecontracteerde zorgverleners.

Voor werkgevers is het niet altijd even eenvoudig om te beoordelen welke collectiviteit het beste is voor het bedrijf, zeker niet als zorgverzekeraars steeds selectiever zorg inkopen. Aon helpt u bij het maken van de juiste keuze voor een op de bedrijfssituatie toegespitste zorgcollectiviteit. Passend bij uw totale gezondheidsmanagementbeleid.

Door Marc van Westerlaak, Consultant op de afdeling Corporate Wellness van Aon


Contact

Deel dit artikel

Volg Aon Nederland