Netherlands

Aon ziet premieverhogingen in Europese verzekeringsmarkt

 

De Europese verzekeringsmarkt heeft te maken met slechte resultaten en uitdagende omstandigheden, wat grote impact zal hebben op verzekerden. Het bedrijfsleven en organisaties worden geconfronteerd met een kritischere houding en premieverhogingen bij verzekeraars ten aanzien van risicoselectie.

Verzekeraars reageren op grotere verliezen

In het rapport Navigating a Changing Insurance Market concludeert Aon dat verzekeraars in Europa hun businessmodellen aanpassen door grote verliezen, veranderende vraag van kopers, veranderende risico’s en hogere operationele kosten. Verzekeraars reageren op grote verliezen die door ‘man-made-schades’ en natuurrampen worden veroorzaakt. In 2017 en 2018 bereikten de verliezen als gevolg van natuurrampen wereldwijd een recordhoogte van 247 miljard dollar. De verandering van marktomstandigheden zal voor zakelijke verzekerden naar alle waarschijnlijkheid leiden tot hogere premies, lagere verzekerde bedragen, strengere voorwaarden en een kritischere houding van verzekeraars ten aanzien van risicoselectie en risicomanagementpraktijken.

De markt verandert

"De marktomstandigheden voor zakelijke verzekeringen zijn de afgelopen tien jaar zeer gunstig geweest voor verzekerden doordat de markt lang heel competitief was”, zegt Hans Groot, Chief Broking Officer bij Aon. “Samen met de voortdurende verliesgevende activiteiten leidt dit ertoe dat verzekeraars zich opnieuw richten op winstgevendheid. Hoe de sector reageert op de veranderende markt is van cruciaal belang. Door deze veranderende markt moeten verzekerden hun risicomanagementaanpak herzien en zorgen dat er het hele jaar door meer informatie wordt uitgewisseld tussen de partijen. Dit voorkomt verrassingen op het moment van verlenging."

Premiestijgingen van 10% of meer

Uit het rapport blijkt dat de tarieven in heel Europa binnen verschillende sectoren snel oplopen. Ook in Nederland is dit het geval. In ons land ziet Aon in vier sectoren de premies met 10% of meer stijgen: verzekeringen voor bestuurdersaansprakelijkheid, wagenparken, beroepsaansprakelijkheid en brand- en bedrijfsschade en bedrijfsonderbreking. Hierbij is de mogelijkheid van een kritische evaluatie van de dekking door verzekeraars zeer reëel. Alleen bij cyberverzekeringen is nog sprake van enige premiestabiliteit, omdat dit een relatief nieuw product is waarvoor steeds meer verzekeraars oplossingen bieden.

Internationaal verzekeren biedt mogelijkheden

Voor het verzekeren van Nederlandse bedrijven en organisaties is het des te belangrijker om over landsgrenzen heen te kijken, zo stelt Aon. “Het is in de huidige markt goed mogelijk dat de inkoop van verzekeringen in het buitenland gunstigere condities biedt,” zegt Groot. “Per sector zal onderzocht moeten worden wat de beste oplossingen zijn, zodat organisaties tegen zo gunstig mogelijke tarieven en voorwaarden hun verzekeringen kunnen afsluiten.”

“Pak verzekeringen proactief aan”

“Als een organisatie een positief schadeverleden heeft, ondersteunende gegevens, proactieve risicomanagementprogramma's en een doordachte strategie, dan zijn er nog steeds goede deals te vinden in de markt”, zegt Groot. “Naarmate de markt selectiever wordt, moeten verzekerden het verlengingsproces proactief aanpakken en hun risicoprofiel verbeteren. Bijvoorbeeld door te investeren in risicomanagementprogramma’s, door data-analyses om inzicht te krijgen in de gebieden waar claims verminderd kunnen worden en door na te denken over de financiering van hogere eigen risico’s, bijvoorbeeld met een in-house verzekeraar, een zogeheten ‘captive’.”

Voor meer informatie, kijk op Navigating a Changing Insurance Market.