Netherlands

Nieuwe cao flexbranche: gevolgen voor loondoorbetalingsplicht

 

In de flexbranche is veel te doen rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid. Op 17 maart 2023 heeft de Hoge Raad namelijk een uitspraak gedaan die een fictieve eindiging van de uitzendovereenkomst bij ziekte nietig heeft verklaard. Dat betekent dat de inlener de opdracht actief moet beëindigen als een uitzendkracht ziek wordt tijdens de periode van de terbeschikkingstelling. De nieuwe cao heeft hier al op geanticipeerd.

Ziekte betekent niet langer einde uitzendovereenkomst
Op dit moment is het nog zo dat bij een overeenkomst met uitzendbeding het dienstverband van rechtswege wordt beëindigd als de uitzendkracht ziek wordt. Een uitzendbeding houdt in dat een contract stopt wanneer er geen werk meer beschikbaar is of wanneer de uitzendkracht niet meer beschikbaar is voor werk. Met de wijziging van de nieuwe cao per 1 juli 2023, is dit niet langer het geval. Als de uitzendkracht met een overeenkomst met uitzendbeding ziek wordt, eindigt deze overeenkomst niet. Uitzendkrachten met of zonder uitzendbeding (fase A/1-2) hebben recht op twee jaar lang loondoorbetaling bij ziekte zolang de uitzendovereenkomst voortduurt. In het eerste ziektejaar krijgen zij tot 90% doorbetaald en in het tweede jaar tot 80%. Hierbij geldt dat de eerste dag van de ziekte een wachtdag is, zonder wachtdagcompensatie.

Om die reden is dan ook het advies van de brancheorganisaties ABU en NBBU om de uitzendovereenkomst aan te gaan voor vier weken. Na deze vier weken eindigt de overeenkomst van rechtswege en zal de uitzendkracht een Ziektewet-uitkering kunnen aanvragen

Uitzendovereenkomsten duurder voor uitzendorganisatie én voor inlener
Het maakt vanaf 1 juli niet uit of een uitzendkracht een overeenkomst mét of zonder uitzendbeding heeft. De werkgever is in beide gevallen verplicht om de Ziektewet-uitkering aan te vullen met 20% in het eerste ziektejaar en 10% in het tweede ziektejaar. Contracten zullen dus niet direct eindigen bij ziekte. Tot het einde van de overeenkomst zal het volledige loon doorbetaald moeten worden. Daarnaast geldt dat er bij de loondoorbetalingsplicht, net als voor iedere andere werkgever, een basiscontract met een arbodienst moet zijn gesloten. Dit zorgt voor een kostenstijging voor de uitzendorganisatie en naar verwachting zal daarmee ook de kostprijs hoger worden.

Loondoorbetaling is duurder dan Ziektewet
Voor de uitzender is loondoorbetaling bij ziekte duurder dan het betalen van Ziektewet-uitkeringen. Dit geldt ook voor eigenrisicodragers, om meerdere redenen: de sociale premies liggen hoger, er bestaat een mogelijkheid tot uitkering van een transitievergoeding en het loon wordt doorbetaald over het feitelijk loon in plaats van het dagloon.